Духовність
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 25, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко ми­ну­ло­го чет­вер­га вру­чив На­ціо­наль­ну пре­мію Ук­раї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка її ла­уре­атам.Це­ре­мо­нія від­бу­ла­ся в На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка,…
З усіх кін­ців Ук­раї­ни рік за ро­ком ідуть сот­ні й ти­ся­чі лю­дей до ве­ли­кої мо­ги­ли, не­су­чи лю­бов, вдяч­ність і від­да­ність.…
«ПОКИ ЖИВА МОВА НАРОДНА В УСТАХ НАРОДУ, ДО ТОГО ЧАСУ ЖИВИЙ І НАРОД»  «НІЯКОЇ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ МОВИ НЕМА» На до­лю ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду…
25 ГРУДНЯ КАТОЛИКИ І ПРОТЕСТАНТИ СВЯТКУЮТЬ РІЗДВО ХРИСТОВЕ Різд­во Хрис­то­ве за гри­го­рі­ан­ським ка­лен­да­рем від­зна­чає­ть­ся в ніч на 25 груд­ня. У…
24 ГРУДНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СВЯТОСЛАВА КАРАВАНСЬКОГО (1920), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, АКТИВНОГО ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА, ЖУРНАЛІСТА, МОВОЗНАВЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧА Свя­то­слав…
16 СЕРП­НЯ — РО­КО­ВИ­НИ СМЕР­ТІ ВСЕ­ВО­ЛО­ДА ЗІ­НО­ВІ­ЙО­ВИ­ЧА НЕ­СТАЙ­КА (1930–2014),УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ДИ­ТЯ­ЧО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА Все­во­лод Не­стай­ко — один із най­улюб­ле­ні­ших ди­тя­чих пись­мен­ни­ків, на чи­їх…
9 СЕРП­НЯ — ПРА­ВО­СЛАВ­НИЙ СВІТ ВША­НО­ВУЄ ПАМ’­ЯТЬ ВЕ­ЛИ­КО­МУ­ЧЕ­НИ­КА ПАН­ТЕ­ЛЕЙ­МО­НА-ЦІ­ЛИ­ТЕ­ЛЯ (305 р.) Піс­ля Бо­го­ро­ди­ці та Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця, ма­буть, тре­тім свя­тим за ша­ну­ван­ням і…
На­ціо­наль­ний за­по­від­ник «Со­фія Ки­їв­ська» — не­оці­нен­ний сві­док іс­то­рії: тут від­бу­ва­ли­ся важ­ли­ві по­дії пе­ріо­ду ста­нов­лен­ня дер­жав­но­сті Ки­їв­ської Ру­сі. На те­ре­нах Со­фії…
21 ЧЕРВНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА ІВАНОВИЧА ФРАНКА (1890–1941), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА І ПЕДАГОГА Упер­ше по­чув про си­нів ге­ні­аль­но­го…
Від­нов­лен­ня єд­но­сті між пра­во­слав­ни­ми хрис­ти­яна­ми в Ук­раї­ні — пи­тан­ня, про яке го­во­рять уже не один рік. І це не тіль­ки…
31 ТРАВНЯ — ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. П'ЯТИДЕСЯТНИЦЯ Свя­то Трій­ці — од­не з 12 най­біль­ших хрис­ти­ян­ських свят Цер­ков­но­го ро­ку, які на­зи­ваю­ть­ся…
Як ві­до­мо, зі свя­том Хре­щен­ня по­в’яза­на од­на з пра­дав­ніх тра­ди­цій — ку­пан­ня у від­кри­тих во­до­ймах. Це — да­ни­на пам’­яті хре­щен­ня…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».