Здоров'я
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Жовтень 2018 13:18

Псоріаз: захворювання, що стало актуальним в Україні

Rate this item
(3 votes)

Про цю хво­ро­бу го­во­рять не ду­же час­то, адже во­на вва­жає­ть­ся не­смер­тель­ною. Втім, чин­ни­ки, які про­во­ку­ють за­гос­трен­ня цьо­го не­при­єм­но­го за­хво­рю­ван­ня, — стре­со­ві си­ту­ації, шкід­ли­ві звич­ки, ві­рус­но-ін­фек­цій­ні за­хво­рю­ван­ня, не­за­до­віль­на еко­ло­гія, не­зба­лан­со­ва­не хар­чу­ван­ня — ста­ють для укра­їн­ців усе біль­ше ак­ту­аль­ни­ми. До всьо­го остан­нім ча­сом роз­ви­ну­ла­ся тен­ден­ція по­мо­лод­шен­ня псо­рі­азу.
Як­що ра­ні­ше він най­час­ті­ше діа­гнос­ту­вав­ся у ві­ці від 10 до 25 ро­ків, то ни­ні має­мо ба­га­то ви­пад­ків роз­вит­ку псо­рі­азу у па­ці­єн­тів ди­тя­чо­го ві­ку і на­віть пер­шо­го ро­ку жит­тя — від 4 до 12 мі­ся­ців. Тож ця не­ду­га, на жаль, стає, як ба­чи­мо, все більш ак­ту­аль­ною як у сві­ті, так і в Ук­раї­ні.
На на­ше про­хан­ня про цю хво­ро­бу, її при­чи­ни і ме­то­ди бо­роть­би роз­по­вів фа­хі­вець із цієї проб­ле­ми — до­цент ка­фед­ри дер­ма­то­ло­гії, ве­не­ро­ло­гії Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го ме­дич­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Да­ни­ла Га­лиць­ко­го, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, лі­кар ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ка­те­го­рії, го­ло­ва Львів­сько­го об­лас­но­го осе­ред­ку Ук­ра­їн­ської асо­ці­ації псо­рі­азу — Ген­на­дій АС­ЦА­ТУ­РОВ.

— Що це за хво­ро­ба та­ка — псо­рі­аз?
— Напевне, правильніше буде назвати її не псоріаз, а псоріатична хвороба. Тому що при цьому захворюванні може уражатися не тільки шкірний покров, а й інші органи і системи, найчастіше це суглоби.
Якщо коротко дати визначення, то це — хронічне захворювання шкіри, яке розвивається переважно на основі спадкової схильності під дією різних факторів, одним з основних серед них є нервовий стрес. Також формулювання «псоріаз» можна визначити як пожиттєвий стан, на сьогодні це все ж таки невиліковне захворювання, яке можна і потрібно тримати під контролем.
— Чи є фа­таль­ним ви­ро­ком діа­гноз «псо­рі­аз»?
— Українська дерматологія на сьогодні володіє майже всіма апаратними методиками лікування псоріатичної хвороби та кваліфікованими кадрами. У кожному (принаймні обласному) центрі України є необхідне обладнання для сучасного, безпечного і ефективного лікування, яке застосовують у світовій дерматології.
— На­скіль­ки по­ши­ре­ний псо­рі­аз у сві­ті і в Ук­раї­ні?
— За загальною світовою статистикою, приблизно 3–4% населення уражені псоріазом. В Україні фактично немає такої чіткої статистики. Тому що багато пацієнтів, зневірившись в одужанні, припиняють боротьбу з недугою, а ті, хто хоче лікуватися, часто більше довіряють приватним клінікам, які далеко не завжди подають дані.
Також через невисокий матеріальноекономічний стан пацієнти не звертаються до спеціалістів, а займаються самолікуванням, тому більша частина хворих на псоріаз в Україні не потрапляє до офіційної статистики. Але за неофіційними даними, в Україні в середньому від мільйона до півтора мільйона хворих на псоріаз, тобто це дуже велика кількість.
Тож, як бачимо, псоріаз — дуже актуальне захворювання на сьогодні не тільки у світі, а й в Україні. Саме тому навіть передбачено Нобелівську премію людині, яка знайде причини, тобто механізми виникнення і розвитку та лікування цього захворювання. Бо йдеться про одне з найпоширеніших дермотологічних захворювань.
Але важливо зазначити, що це захворювання є незаразним, тобто не передається контактним шляхом через предмети та від людини до людини.
— Що зу­мов­лює роз­ви­ток псо­рі­азу?
— У першу чергу є висока ймовірність захворіти, коли спостерігається спадковість. Якщо в одного з батьків було захворювання, то у дітей ймовірність розвитку псоріазу становить приблизно 15%. Якщо обидва з батьків хворі, то ймовірність того, що діти матимуть псоріаз, сягає 40%.
— Які чин­ни­ки, крім спад­ко­во­сті, спри­яють роз­вит­ку не­ду­ги?
— На сьогодні всі дослідження показали, що псоріаз — це ураження певних ланок імунної системи. Відповідно до цього зниження імунітету у хворої людини відразу призводить до рецидивів, тобто до появи нових псоріатичних висипів.
Серед факторів, що впливають на розвиток захворювання, — стани, які пригнічують імунну систему. Це — нервовий стрес, перенесення вірусного інфекційного захворювання, гормональні розлади, нездоровий спосіб життя, тобто зловживання алкоголем, наркотиками, недосипання, нераціональне харчування, переохолодження тощо.
Усі ці фактори, що пригнічують імунну систему, провокують у хворих на псоріаз рецидиви. Вони також можуть виступати провокуючими факторами і для появи проявів псоріазу у людини вперше.
— Які симп­то­ми і про­яви є ха­рак­тер­ни­ми для не­ду­ги?
— Це — поява таких переважно рожевочервонуватих плям, які піднімаються над рівнем шкіри і в основному покриті міцно прикріпленими (кірками). Це можуть бути однадві плями, що можуть з’являтися й у більшій кількості на будьякій ділянці шкірного покриву.
Найчастіше вони виникають на ліктях і колінах, також можуть локалізуватися на шкірі тулуба, нижніх кінцівок, обличчя, волосистої частини голови і статевих органах. Тобто фактично на будьякій частині шкірного покриву можуть з’являтися псоріатичні висипання.
— Чим не­без­печ­не це за­хво­рю­ван­ня?
— У більшості людей — десь у 70% пацієнтів — наявна лише шкірна форма недуги. Нині світова дерматологія дає пацієнту при дотриманні всіх рекомендацій лікарів можливість тримати псоріаз під контролем.
Основну ж небезпеку становлять такі важкі форми недуги, як псоріатична еритродермія та пустульозна форма псоріазу. Псоріатична еритродермія — захворювання, якому властиве поширене, нерідко генералізоване запалення і лущення, відшарування шкіри, яке відбувається на великій частині, а то й на всій поверхні шкіри. Воно, як правило, супроводжується інтенсивним свербіжем, болем і набряком шкіри, в тому числі і підшкірної клітковини.
Пустульозний псоріаз шкіри — одна з найбільш тяжких шкірних форм захворювання. Він характеризується піднятими бульбашками або пухирями, наповненими прозорим запальним, неінфікованим ексудатом (пустули). Над і під поверхнею пустул, а також навколо них шкіра червона, набрякла, гаряча, запалена і потовщена, при цьому пустули легко відшаровуються. Якщо відбувається вторинне інфікування пустул, ексудат стає гнійним.
А найбільш небезпечна форма, яка спостерігається у майже 20% хворих на псоріаз, це — псоріатична артропатія. Це вже така важка інвалідизуюча форма, котра важко піддається лікуванню. У цьому випадку імунна система атакує суглоби і пов’язані з ними тканини, викликаючи біль, скутість і припухлість у ділянці суглобів.
— Що мож­на ска­за­ти про лі­ку­ван­ня псо­рі­азу?
— Лікування псоріазу проводиться традиційними методами, що передбачає використання внутрішнього і зовнішнього лікування та застосовується у будьякому стаціонарному відділенні шкірновенерологічних диспансерів України, альтернативною і більш сучасною методикою лікування псоріатичної хвороби є фототерапія.
На сьогодні, на мою думку, це найбільш ефективний, безпечний та комфортний для пацієнтів метод. Ця методика представлена у кожному обласному центрі України. Власне, у кожному обласному центрі пацієнт може отримати лікування за будьяким із найсучасніших методів лікування. Фототерапію застосовують як у державних, так і у приватних клініках.
Найсучаснішим методом лікування є біологічна терапія. Йдеться про застосування дорогих препаратів, які діють прицільно на вузькі ланки імунної системи, що нібито запускають псоріаз. Але, на жаль, для багатьох українських пацієнтів ця методика є малодоступною.
В усьому світі це входить у страхову медицину та державні програми, тож пацієнти отримують лікування і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки безкоштовно за рахунок держави.
В Україні доступ до цих біологічних препаратів є, але пацієнти мають оплачувати їх зі своєї кишені, а це тисячі доларів. Хоча ми теж застосовуємо її, є проліковані пацієнти, але в Україні вона не є розповсюдженою через її дуже високу вартість.
— По­ки біо­ло­гіч­на те­ра­пія нам не по ки­ше­ні, то що ж за­сто­со­ву­ють у про­філь­них ста­ціо­на­рах?
— Традиційна терапія може проводитись у стаціонарі і амбулаторно. Першою лінією такої зовнішньої терапії псоріазу є гормональні глюкокортикостероїдні засоби. Вони мають протизапальну властивість і застосовуються в різних формах: мазь, крем, лосьйон, емульсія, гель залежно від форми псоріазу і розповсюдження цього процесу.
Звичайно, великою проблемою є те, що у нас, в Україні, все це відпускається без рецепта і пацієнти часто займаються самолікуванням, що в подальшому може призводити до неефективності даних препаратів. Просто можуть подивитися в Інтернеті, порадитися в аптеці з кимось і купити собі мазь і користуватися нею самостійно і безконтрольно.
Це, звичайно, погано, бо призводить до погіршення стану хворих у переважній більшості випадків. Дуже є актуальною проблема ураження волосистої частини голови, особливо проблематичним є ураження у жінок, через наявність довгого і густого волосся.
Ураження характеризується почервонінням шкірного покриву на волосистій частині голови і значним лущенням. У лікуванні цієї форми застосовують спеціальні лікувальні шампуні, лосьйони, емульсії, пінки, гелі з вмістом дьогтю, цинку, саліцилової кислоти, кортикостероїдів та їх комбінацій.
У цьому разі так само застосовують фототерапію, про яку я вже говорив. Існують спеціальні прилади у вигляді гребінця, які дозволяють доставити ультрафіолетове випромінювання до поверхні шкіри.
— Чи іс­ну­ють осо­бли­во­сті хар­чу­ван­ня хво­рих?
— На сьогодні багато можна говорити про дієту для хворих на псоріаз. Але все ж таки світова тенденція нині не передбачає жорсткої дієти і обмеження вживання якихось конкретних продуктів. Не рекомендується зловживати алкоголем, гострими та смаженими стравами і таке інше.
Чим здоровішим буде спосіб життя, тим менше буде проявлятися псоріаз у хворого. Чим більше буде недосипання, неправильного харчування, стресових ситуацій у хворих на псоріаз, тим частіше матимемо рецидиви недуги.
— Які ме­то­ди про­фі­лак­ти­ки за­хво­рю­ван­ня за­сто­со­ву­ють у на­шій кра­їні?
— В Україні існує велика кількість хворих на псоріаз, і тому у 2008 році була створена Українська асоціація псоріазу. У кожному обласному центрі працює її осередок. Раз на рік 29 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з псоріазом.
Ми намагаємося під цю дату, а також протягом усього року збирати пацієнтів, розказувати їм про нові методи лікування, надавати консультації з приводу цього захворювання і догляду за ним. Незалежно від того, це державна чи приватна клініка, консультації надаються безкоштовно.
Хотілось би побажати пацієнтам не займатися самолікуванням, зокрема через Інтернет, а приходити на прийом до лікаря. Хочу наголосити, що українська дерматологія у кваліфікованих кадрах, в технічному забезпеченні ні в чому не відстає від світової дерматології.
Тож уже сьогодні ми за бажання пацієнта і дотримання всіх рекомендацій лікарядерматолога можемо тримати стан шкіри, нігтів, волосся у прекрасному вигляді. Звичайно, що важче з тими 20%, у яких розвинулася форма ураження суглобів.
Але здебільшого ми можемо тримати весь процес під контролем. Тому раджу менше займатися самолікуванням і у разі необхідності приходити на прийом до лікаря, і ми завжди допоможемо.

Олек­сандр КОЗ­ЛОВ­СЬКИЙ, 

Укр­ін­форм

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».