Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Дочасні парламентські вибори закінчилися цілковитим, як останніми роками модно говорити, перезавантаженням влади: так звані «нові обличчя» отримали монопольну владу. Звісно,…
ВПРО­ВА­ДЖЕН­НЯ ЗМІН У МОВ­НІЙ СФЕ­РІ ПО­ЧА­ЛОСЬ, АЛЕ ПОВ­НІ­СТЮ ДО­КУ­МЕНТ ІМ­ПЛЕ­МЕН­ТУ­ЮТЬ ЗА КІЛЬ­КА РО­КІВ 16 лип­ня в Ук­раї­ні на­брав чин­но­сті За­кон «Про за­без­пе­чен­ня…
Біль­шість укра­їн­ців ві­рять у ре­фор­ми і го­то­ві тер­пі­ти ма­те­рі­аль­ні труд­но­щі за­ра­ди їх успі­ху, про­те ці на­строї мо­жуть різ­ко змі­ни­ти­сь, як­що…
МЗС Ук­раї­ни рі­шу­че за­су­джує но­ву спро­бу ро­сій­ської вла­ди по­ши­ри­ти спро­ще­ний по­ря­док прий­нят­тя гро­ма­дян­ства РФ на ук­ра­їн­ських гро­ма­дян — меш­кан­ців До­нець­кої…
Під­го­тов­ка до піс­ля­зав­траш­ніх по­за­чер­го­вих ви­бо­рів до Вер­хов­ної Ра­ди від­бу­ва­ла­ся в ре­корд­но стис­лі тер­мі­ни. І го­лов­на за­слу­га в то­му, що во­ле­ви­яв­лен­ня,…
У МЗС Ук­раї­ни на­го­ло­си­ли, що рі­шен­ня мос­ков­сько­го су­ду що­до про­дов­жен­ня три­ман­ня під вар­тою 24 ук­ра­їн­ських мо­ря­ків є чер­го­вим по­ру­шен­ням між­на­род­но­го…
ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА УХВА­ЛИ­ЛА ВИ­БОР­ЧИЙ КО­ДЕКС По­за­чер­го­ві ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди, ого­ло­ше­ні рів­но два мі­ся­ці то­му но­во­об­ра­ним Пре­зи­ден­том, ма­ють від­бу­тись уже…
16 ЛИП­НЯ — 29 РО­КІВ ВІД ДНЯ ПРО­ГО­ЛО­ШЕН­НЯ ДЕ­КЛА­РА­ЦІЇ ПРО ДЕР­ЖАВ­НИЙ СУ­ВЕ­РЕ­НІ­ТЕТ УК­РАЇ­НИ «Українські націоналісти каламутять воду...»У серпні 1990-го російські…
Ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди стрім­ко на­бли­жаю­ть­ся. До за­вер­шен­ня агі­та­цій­ної кам­па­нії за­ли­ши­ло­ся за­лед­ве біль­ше тиж­ня. Піс­ля то­го як Центр­ви­борч­ком за­вер­шив ре­єс­тра­цію…
Пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, які ма­ють не­вдов­зі від­бу­ти­ся в Ук­раї­ні, ста­нуть для віт­чиз­ня­них ме­діа чер­го­вим тес­том на про­фе­сіо­на­лізм. Ідеть­ся про їх­ню здат­ність…
Укра­їн­ці вва­жа­ють пер­шо­чер­го­вим про­ве­ден­ня п’я­ти ре­форм: ан­ти­ко­руп­цій­ної; охо­ро­ни здо­ров’я; пен­сій­ної та ре­фор­ми сис­те­ми со­ці­аль­но­го за­хис­ту; ре­фор­ми ор­га­нів пра­во­по­ряд­ку; люс­тра­цію чи­нов­ни­ків.…
З ча­су інав­гу­ра­ції Пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Зе­лен­сько­го прой­шло пів­то­ра мі­ся­ця. За цей час йо­го коман­дою бу­ло за­про­по­но­ва­но ряд кро­ків у за­ко­но­твор­чій…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».