№ 5 (24156)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 23, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 01 Лютий 2018 18:10

Ізраїль веде діалог із Росією

29 січ­ня 2018 ро­ку у Мос­кві по­бу­вав прем’­єр-мі­ністр Із­ра­їлю Бінь­ямін Не­тань­яху. Йо­го пе­ре­го­во­ри у Крем­лі від­бу­лись од­но­час­но з ра­ун­дом со­чин­ських пе­ре­го­во­рів що­до си­рій­сько­го вре­гу­лю­ван­ня.

Це засвідчило занепокоєння Ізраїлю розвитком подій на Близькому Сході, що створюють додаткові загрози безпеці єврейської держави. Військовий розгром «Ісламської держави Іраку і Леванту» переніс загрози терористичної активності, зокрема, на палестинський сектор Газа.

Четвер, 01 Лютий 2018 18:07

Чеський вибір

26–27 січ­ня 2018 ро­ку від­був­ся дру­гий тур ви­бо­рів пре­зи­ден­та Чесь­кої Рес­пуб­лі­ки. Чи­ма­ло по­лі­то­ло­гів прог­но­зу­ва­ли, що Мі­лош Зе­ман про­грає лі­бе­раль­но­му кан­ди­да­ту Ір­жі Дра­го­шу, але цей прог­ноз не ви­прав­дав­ся.

Більшість політично активних громадян Чехії вкотре довели свій євроскептицизм. Адже від часів президентства Вацлава Гавела чехи регулярно обирали більш консервативних президентів, орієнтованих на послідовний захист національних інтересів.
Зокрема, на європейських скептичних позиціях був попередник Мілоша Земана — Вацлав Клаус.

29–30 січ­ня 2018 ро­ку у Со­чі від­був­ся діа­лог во­ро­гу­ючих си­рій­ських сто­рін. Ме­тою йо­го скли­кан­ня Ро­сія на­зи­ває за­по­чат­ку­ван­ня ро­бо­ти над про­ек­том но­вої Кон­сти­ту­ції Си­рії.

До останнього моменту початку засідань була під питанням участь у роботі форуму представника ООН з питань сирійського врегулювання Стаффана де Містура. Але він, зрештою, на засідання прибув.
Утім, не всі активні учасники сирійської громадянської війни приїхали до Сочі.

США вводитимуть нові санкції проти РФ, поки вона не виведе своїх військових сил з окупованого Донбасу і не відновить територіальної цілісності і суверенітету України.
Про це в ефірі «112 Україна» заявив посол України в США Валерій Чалий.
«Ми вітаємо «кремлівську доповідь» — консолідований крок і законодавчої гілки влади — Конгресу, і виконавчої влади — адміністрації президента США Дональда Трампа з імплементації санкцій.

Published in Суспільство

За­кон про за­бо­ро­ну «бан­де­рів­ської ідео­ло­гії», ухва­ле­ний поль­ським пар­ла­мен­том, не від­по­ві­дає про­го­ло­ше­ним прин­ци­пам стра­те­гіч­но­го парт­нер­ства між Ук­раї­ною та Поль­щею і міс­тить ка­те­го­рич­но не­прий­нят­ні оцін­ки.
Про це заявив Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
«Ухвалений законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею», — підкреслив Порошенко.

Published in Суспільство
Четвер, 01 Лютий 2018 17:55

221 відмова

Держ­ком­те­ле­ра­діо ста­ном на 1 січ­ня 2018 ро­ку на­да­ло суб’­єк­там гос­по­да­рю­ван­ня до­зво­ли на вве­зен­ня май­же 9 ти­сяч най­ме­ну­вань ви­дав­ни­чої про­дук­ції з дер­жа­ви-аг­ре­со­ра, а та­кож з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

Водночас надано 221 відмову у видачі дозволів, з них 21 — на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.
Про це звітував голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко 30 січня під час розширеного засідання колегії Держкомтелерадіо.

Published in Суспільство

31 січ­ня не ста­ло пер­шо­го кос­мо­на­вта не­за­леж­ної Ук­раї­ни Лео­ні­да Ка­де­ню­ка. Він рап­то­во по­мер у Ки­єві під час ран­ко­вої про­біж­ки.
Він був скром­ною лю­ди­ною, не над­то лю­бив да­ва­ти ін­тер­в’ю. І, як­що по-чес­но­му, прос­то­му укра­їн­це­ві ма­ло що про ньо­го ві­до­мо, крім то­го, що на­пи­са­но у Ві­кі­пе­дії. А дар­ма. Лео­нід Кос­тян­ти­но­вич Ка­де­нюк для ба­га­тьох і в ба­га­то чо­му міг би слу­жи­ти взір­цем.

Він, що називається, умів не лише ставити собі ціль, але й досягати її.

Published in Суспільство
Четвер, 01 Лютий 2018 17:41

Гадання на «санкційній гущі»

ЧО­ГО МОЖ­НА ОЧІ­КУ­ВА­ТИ ВІД ПУБ­ЛІ­КА­ЦІЇ 
АМЕ­РИ­КАН­СЬКИМ МІН­ФІ­НОМ «КРЕМ­ЛІВ­СЬКО­ГО СПИС­КУ»?

Піс­ля то­го як на по­чат­ку ни­ніш­ньо­го тиж­ня Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів США опуб­лі­ку­ва­ло так зва­ну крем­лів­ську до­по­відь, в якій пе­ре­ра­хо­ва­ні іме­на на­бли­же­них до пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на чи­нов­ни­ків і біз­нес­ме­нів, про­ти яких мо­жуть бу­ти вве­де­ні санк­ції, в Ук­раї­ні роз­по­ча­ла­ся чер­го­ва се­рія дис­ку­сій із при­во­ду діє­во­сті по­діб­но­го ро­ду кро­ків.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».