Листопад
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 30 Листопад 2018 11:49

Рік народження буремний 1918-й

В ОДИН ДЕНЬ — ДВА ЮВІ­ЛЯ­РИ: І АКА­ДЕ­МІЯ, І ЇЇ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ

Три дні то­му, 27 лис­то­па­да, ви­пов­ни­ло­ся 100 ро­ків На­ціо­наль­ній ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни. Адже са­ме 27 лис­то­па­да бу­рем­но­го 1918-го в Ки­єві від­бу­ла­ся важ­ли­ва по­дія в іс­то­рії на­шої дер­жа­ви — пер­ше за­сі­дан­ня Спіль­но­го зі­бран­ня но­во­ство­ре­ної Ук­ра­їн­ської ака­де­мії на­ук (так во­на то­ді на­зи­ва­ла­ся), на яко­му її пер­шим пре­зи­ден­том бу­ло об­ра­но ві­до­мо­го вче­но­го Во­ло­ди­ми­ра Вер­над­сько­го.

П'ятниця, 30 Листопад 2018 11:36

Мери – за економічне зростання

Важ­ли­вість ро­лі міс­це­вих ор­га­нів вла­ди у ви­яв­лен­ні й ви­рі­шен­ні склад­них проб­лем у сфе­рі стій­ко­го роз­вит­ку, еко­но­мі­ки й клі­ма­ту все час­ті­ше ви­зна­єть­ся кра­їна­ми ЄС і кра­їна­ми Схід­но­го парт­нер­ства, до яко­го вхо­дять Азер­бай­джан, Бі­ло­русь, Вір­ме­нія, Гру­зія, Мол­до­ва, Ук­раї­на.

При розробці політики у ЄС керуються принципом субсидіарності, визнаючи при цьому необхідність вирішення місцевих проблем на місцях. Саме тому одним із ключових пріоритетів підтримки, яка надається ЄС країнам Східного партнерства, є децентралізація, адже вона дозволяє місцевим органам влади виробляти власні рішення на шляху до стійкого економічного зростання.

Published in Економіка

Зи­ма, яка на пов­ний го­лос уже за­яви­ла про се­бе, під­дав­ши ко­му­наль­ни­ків та управ­лін­ців сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням на здат­ність опе­ра­тив­но ре­агу­ва­ти на проб­ле­ми, які за­гос­три­ли­ся з пер­ши­ми хо­ло­да­ми та сні­гом, ви­яви­ла чи­ма­ло й ін­ших проб­лем. При­мі­ром, як за­без­пе­чи­ти ви­жи­ван­ня в хо­лод­ну по­ру ро­ку тих, хто не має да­ху над го­ло­вою...

Published in Проблема
П'ятниця, 30 Листопад 2018 09:16

Венесуела – в дипломатичній ізоляції

Уже по­над 40 кра­їн роз­гля­да­ють мож­ли­вість роз­ри­ву дво­сто­рон­ніх від­но­син із Ка­ра­ка­сом. Се­ред них най­важ­ли­ві­ший су­сід — Колум­бія.

Наступ лідерів інших держав проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро розпочався вже кілька місяців тому. У вересні з нагоди щорічної Генеральної Асамблеї ООН у НьюЙорку група з п’яти держав Південної Америки і Канада оголосили безпрецедентну заяву, закликаючи Міжнародний кримінальний суд у Гаазі до початку розслідування щодо Мадуро.

П'ятниця, 30 Листопад 2018 09:06

Єрдоган пропонує посередництво

Президент Туреччини Реджеп Ердоган не виключає можливості посередництва між Україною та Росією в питанні врегулювання ситуації, що склалася з огляду на останні події в Азовському морі.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів у стамбульському аеропорту «Ататюрк» перед відльотом у Буенос-Айрес, повідомляє «Анадолу».

Ре­ак­ція Єв­ро­пи на вій­сь­ко­ву опе­ра­цію Ро­сії про­ти ук­ра­їн­ських ко­раб­лів по­бли­зу Кер­чен­ської про­то­ки бу­ла без­по­рад­ною та слаб­кою на­віть від­по­від­но до її за­галь­но­ви­зна­них по­мір­них стан­дар­тів.
Та­ку дум­ку ви­сло­вив ав­тор стат­ті у ви­дан­ні Politico.

«Допоки хтось не визнає, що Крим зараз є суверенною територією Росії, немає жодних підстав стверджувати, що українські кораблі були у російських територіальних водах.

П'ятниця, 30 Листопад 2018 00:01

"Недипломатичний" другий тур

28 лис­то­па­да 2018 ро­ку у Гру­зії від­був­ся дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Обид­ва кон­ку­рен­ти до учас­ті у ви­бо­рах ма­ли за пле­чи­ма дип­ло­ма­тич­ний до­свід, але ви­бор­ча кам­па­нія ви­яви­ла­ся да­ле­кою від дип­ло­ма­тич­но­го ети­ке­ту. Не­за­леж­ні спос­те­рі­га­чі за­зна­ча­ють, що кон­ку­рен­ти ве­ли до­сить бруд­ну пе­ред­ви­бор­чу кам­па­нію.

Днями спадкоємний принц Королівства Саудівська Аравія Мухаммед бен Салман здійснив візити до Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Єгипту.
Рутинне турне стало цікавим, адже воно відбувається вперше після скандального вбивства на початку жовтня в консульстві у Стамбулі опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

Під­пи­са­на Уго­да про умо­ви ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС при­ско­ри­ла кон­со­лі­да­цію кра­їн-чле­нів, які за­ли­шаю­ть­ся у скла­ді Єв­ро­со­юзу. При­най­мні кон­крет­них об­ри­сів на­би­рає про­цес по­глиб­лен­ня анон­со­ва­ної ще у Ма­аст­ріхт­сько­му до­го­во­рі 1992 ро­ку спіль­ної обо­рон­ної по­лі­ти­ки.

Нині здається, що у провідних країнах ЄС — Німеччині і Франції — з’явилася політична воля закликати себе та інші країни — члени ЄС самостійно та більш відповідально вирішувати проблеми європейської безпеки заради створення сприятливих умов для забезпечення високого рівня економічного розвитку.

Четвер, 29 Листопад 2018 23:50

Британій йде з Євросоюзу

25 лис­то­па­да 2018 ро­ку на над­зви­чай­но­му са­мі­ті Єв­ро­со­юзу бу­ла за­твер­дже­на Уго­да про умо­ви ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС.

Ще напередодні цієї дати не було зрозуміло, чи відбудеться церемонія підписання взагалі. Іспанія в останній момент зняла вето, коли Британія погодилася на двосторонній основі продовжити переговори щодо статусу Гібралтара.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».