Листопад
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Червень 17, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 16 Листопад 2018 10:58

Разом пліч-о-пліч...

Під та­кою на­звою у сто­лич­но­му Му­зеї «Ки­їв­ська фор­те­ця» ци­ми дня­ми від­кри­ває­ть­ся ви­став­ка: її екс­по­на­ти роз­по­ві­да­ють про ук­ра­їн­ських во­яків, в жи­лах яких те­че поль­ська кров і які за­хи­ща­ють сьо­го­дні від ро­сій­ської аг­ре­сії ук­ра­їн­ську зем­лю.

Сергій Сосовський — один із них. Він закінчив Національний університет ім. Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра міжнародних відносин. У 2014-му — з початком російської агресії — мирне життя Сергія скінчилося: він пішов добровольцем до війська.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 16 Листопад 2018 10:49

Коли обиратимемо продукти за якістю?

Зу­бо­жін­ня знач­ної час­ти­ни на­шо­го су­спіль­ства при­зве­ло до то­го, що ос­нов­ний чин­ник, за яким за­зви­чай лю­ди оби­ра­ють про­дук­ти хар­чу­ван­ня, ві­дій­шов на зад­ній план. Якість по­сту­пи­ла­ся міс­цем ці­ні.

За відсутності належного контролю трапляється, що й дорогі продукти реалізують зіпсованими або ж із перевищеним терміном придатності. Нікого вже не дивує зростання кількості отруєнь, які стаються навіть у дитячих садках і школах.
Тож спроби можновладців, які нарешті взялися за наведення ладу у цій галузі, можна лише вітати.

Published in Безпека

Про здо­бут­ки, проб­ле­ми та пер­спек­ти­ви віт­чиз­ня­ної кос­міч­ної га­лу­зі — в екс­клю­зив­но­му ін­тер­в’ю рад­ни­ка го­ло­ви ДКАУ Еду­ар­да КУЗ­НЕ­ЦО­ВА.

Едуард Кузнецов у Національному космічному агентстві України (НКАУ) почав працювати з 1992-го (того сaмого року, коли воно було утворено) на різних посадах. Протягом п’ятнадцяти років — з 1995-го по 2010-й — був заступником генерального директора НКАУ.

Четвер, 15 Листопад 2018 18:04

Українському вину – бути

Упро­довж кіль­кох остан­ніх ро­ків на віт­чиз­ня­но­му рин­ку ви­на від­бу­ли­ся кар­ди­наль­ні змі­ни — йо­го за­по­ло­ни­ли якіс­ні ви­на, які рі­шу­че ви­тіс­ни­ли ко­лись по­пу­ляр­ні «шмур­дя­ки» й тет­ра­па­ки. Це — за­слу­га всіх ук­ра­їн­ських ви­но­ро­бів — ве­ли­ких і ма­лих, які до­ве­ли, що мо­жуть ви­роб­ля­ти якіс­не смач­не ви­но.

Експерти зазначають, що нині головний тренд вітчизняного винного ринку — розвиток авторського виноробства, в якому нові технології поєднуються з цікавими авторськими ідеями.

Published in Економіка

У Пол­тав­сько­му му­зеї авіа­ції і кос­мо­на­вти­ки від­кри­ла­ся ви­став­ка, при­свя­че­на 50-річ­чю по­льо­ту в кос­мос урод­жен­ця Пол­тав­щи­ни, дві­чі Ге­роя Ра­дян­сько­го Со­юзу, льот­чи­ка-кос­мо­на­вта Гри­го­рія Ти­мо­фі­йо­ви­ча Бе­ре­го­во­го.

Організатори заходу вирішили розповісти про життєвий шлях свого земляка та його політ до Всесвіту, виставивши в експозиціях унікальні поштові конверти і марки, присвячені Г. Т. Береговому, які мають доволі цікаву історію.
Г. Береговий народився в селі Федорівка (нині Карлівський район Полтавської області) в 1921 році.

Published in Регіони

Як­що на­віть по­біж­но оці­ню­ва­ти ре­зуль­та­ти цьо­го­річ­но­го осін­ньо­го при­зо­ву до ук­ра­їн­сько­го вій­ська за ві­до­мим при­слів’­ям «кур­чат во­се­ни лі­чать», то мож­на не­до­ра­ху­ва­ти­ся чи­ма­лої кіль­ко­сті при­зов­ни­ків, які так і не з’яви­ли­ся до при­зов­них діль­ниць. І, від­по­від­но, не по­пов­ни­ли сол­дат­ських лав...

Складається враження, що з року в рік країні все важче дається чергова призовна кампанія. Принаймні, цього вже не приховують навіть у військкоматах, де буквально на весь голос кричать про те, що кількість тих, хто ухиляється від призову, зростає, але місцева влада на це дивиться скрізь пальці.

Published in Регіони

56,9% меш­кан­ців цьо­го ти­хо­оке­ан­сько­го ар­хі­пе­ла­гу під­три­ма­ли на ре­фе­рен­ду­мі 4 лис­то­па­да пе­ре­бу­ван­ня Но­вої Ка­ле­до­нії у скла­ді Фран­ції — тоб­то за­ли­ши­тись її так зва­ним за­мор­ським де­пар­та­мен­том. Це рі­шен­ня ду­же схваль­но при­ві­тав пре­зи­дент Ем­ма­ню­ель Мак­рон.

175 тисяч мешканців архіпелагу з правом голосу мали відповісти на запитання, чи вони хочуть, щоб їхній архіпелаг отримав «повну суверенність і незалежність від Франції». Активність виборців була дуже високою і становила 79,8%.

Не­мож­ли­во під­ра­ху­ва­ти, скіль­ки ра­зів ме­діа і різ­но­ма­ніт­ні ко­мен­та­то­ри ого­ло­шу­ва­ли по­ча­ток кін­ця Ан­ге­ли Мер­кель.

І ось дочекалися: канцлер оголосила про відставку з посади голови партії, намагаючись використати чи не останню нагоду, щоб відійти на власних умовах.

Четвер, 15 Листопад 2018 17:15

«Італійський страйк» в ЄС

На по­чат­ку ХХ сто­літ­тя ін­но­ва­цією в проф­спіл­ко­во­му ру­сі став «іта­лій­ський страйк», ко­ли пра­цю­ючі при­хо­ди­ли на ро­бо­ту, але фак­тич­но ні­чо­го не ро­би­ли.

Після формування нинішнього італійського правопопулістського уряду, здається, ця традиція перенесена на рівень відносин Італії з Євросоюзом. Зокрема, поглиблюється непорозуміння між Італією та Європейською комісією.
Італійський уряд Джузеппе Конте розробив проект державного бюджету на 2019 рік, який за макрофінансовими показниками набагато перевищує ліміти, які є чинними для зони спільної європейської грошової одиниці євро.

Четвер, 15 Листопад 2018 17:13

Трамп скоріше переміг, аніж програв

Американські виборці і іноземні спостерігачі намагаються розібратися з результатом проміжних виборів до обох палат Конгресу США. Як і прогнозували соціологічні опитування, демократи встановили контроль над палатою представників, але не домоглися вирішального успіху на виборах сенаторів.
Це означає, що дошкульна критика з боку опозиції на адресу Трампа триватиме і, можливо, посилюватиметься, але політичних важелів для організації процедури імпічменту Демократична партія не матиме.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».