Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

За ви­нят­ком пе­ріо­ду ніч­но­го сну, наш мо­зок що­ми­ті ви­ко­нує склад­ну ро­зу­мо­ву ро­бо­ту, в якій бе­ре участь як сві­до­мість, так і під­сві­до­мість. Але, як з’ясо­вує­ть­ся, про­дук­тив­ність та­кої ро­бо­ти тіс­но по­в’яза­на з тим, зи­ма на­дво­рі чи лі­то.

Бельгійські вчені отримали дані, які здатні трохи підвищити настрій учням випускних класів школи і студентам, у яких попереду літня сесія.
Дослідники з університету міста Льєж виявили, що ефективність роботи головного мозку багато в чому залежить від пори року.
У цікавому експерименті брали участь 28 юнаків і дівчат у віці 21 рік. Експеримент повторювався кілька разів упродовж півтора року, причому кожного разу учасники виконували завдання в різну пору: навесні, влітку, восени і взимку.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 20:10

Робот замінив скальпель

Підліток із Великобританії, 15-річний Біллі Уітакер, став першою людиною, яка вилікувалася від епілепсії за допомогою робота, що працює за принципом «супутникової навігації» всередині мозку.
Упродовж семи років хлопчик страждав від нападів захворювання, і звичайна хірургія не змогла видалити ту ділянку мозку, яка викликала епілептичні напади. Нейрохірурги Королівської лікарні Брістоля застосували сучасного робота (Neuromates Robot) для того, щоб помістити електроди всередину мозку Біллі.

Препарат для уповільнення старіння, досліджуваний фахівцями клініки Майо, на 35 відсотків збільшив тривалість життя піддослідних тварин.
Науковці переконані, що вони у кількох кроках від продовження людської молодості. Старіючі клітини важливі для організму, оскільки вони запобігають поширенню раку, зупиняючи процес поділу. Коли людина молода, відмерлі клітини регулярно залишають тіло, однак тіло, яке старіє, втрачає здатність швидко від них позбавлятися.
Ученим вдалося отримати спеціальні з’єднання, які дозволяли старіючим клітинам організмів мишей функціонувати на 35 відсотків довше.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 19:47

Як вберегтися від хвороб навесні

Не­стій­ка по­го­да, де­фі­цит ві­та­мі­нів і за­гос­трен­ня ба­га­тьох хро­ніч­них за­хво­рю­вань — ти­по­ве яви­ще пер­шої по­ло­ви­ни вес­ни. Уна­слі­док од­ра­зу ці­ло­го ком­плек­су фак­то­рів від­бу­ває­ть­ся вес­ня­не за­гос­трен­ня низ­ки не­дуг. Ко­му слід у пер­шу чер­гу под­ба­ти про своє здо­ров’я та що са­ме тре­ба ро­би­ти — про це ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти фа­хів­ця лі­ка­ря-гі­гі­єніс­та, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Іго­ря Ге­ни­ка.

— Чо­го, на­сам­пе­ред, слід остер­іга­ти­ся на­вес­ні?
— У цей період існує висока ймовірність вірусних захворювань, а також загострення у людей хронічних патологій. Так, наприклад, весняне загострення може статися при наявності гастриту і виразки шлунку.

«ПОКИ ЖИВА МОВА НАРОДНА В УСТАХ НАРОДУ, ДО ТОГО ЧАСУ ЖИВИЙ І НАРОД» 

«НІЯКОЇ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ МОВИ НЕМА»

На до­лю ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду ви­па­ло ба­га­то страж­дань і по­не­ві­рянь. Вод­но­час за­зна­ва­ла утис­ків і на­ша рід­на мо­ва. Як від Поль­щі, Авст­ро-Угор­щи­ни, під вла­дою яких пе­ре­бу­ва­ли ук­ра­їн­ські зем­лі, так і Ро­сій­ської ім­пе­рії, до скла­ду якої вхо­ди­ла Ук­раї­на. 
Від «стар­ших бра­тів» наш на­род і йо­го мо­ва на­тер­пі­ли­ся най­біль­ше: для пе­ре­лі­ку фак­тів, різ­них ука­зів «ца­ря-ба­тюш­ки», спря­мо­ва­них на її за­бо­ро­ну, а то й уза­га­лі зни­щен­ня, не ви­ста­чить шпальт на­шо­го ви­дан­ня. То­му на­ве­ду ли­ше де­які з них.

Published in Духовність

Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний скульп­тор Во­ло­ди­мир Щур. Ав­тор ши­ро­ко­ві­до­мих вті­лень у брон­зі об­ра­зів Па­ні­ков­сько­го, Про­ні Про­ко­пів­ни і Го­ло­хвас­то­ва, Би­ко­ва, Го­ро­дець­ко­го, Оле­ни Те­лі­ги та ін­ших. Утім, йо­го скульп­тур­ні ро­бо­ти і ме­мо­рі­аль­ні дош­ки «роз­бре­ли­ся» всією Ук­раї­ною.

Композиції Володимира Щура вирізняються філігранним реалізмом. Його герої пластичні, зроблені сумлінно і з любов’ю. Обличчя, одяг, зачіска, речі та аксесуари вражають деталізацією. Він бере участь у всіх етапах створення добутку. Так, ескіз, образ у глині — винятково його рук справа, але він присутній потім і при роботі формувальників, коли скульптура заново народжується уже в бронзі, щоб потім не картати себе за загублені або змазані деталі.

Published in Вітальня

У лю­то­му стар­ту­вав про­кат філь­му Captum («По­лон») Ана­то­лія Ма­теш­ка, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм. Це ук­ра­їн­ська чор­но-бі­ла стріч­ка, спро­ба ху­дож­ньо­го ос­мис­лен­ня то­го, що від­бу­ва­єть­ся в Ук­раї­ні. Тут ідеть­ся про зло і лю­бов, про те, звід­ки во­ни бе­руть­ся і що з них пе­ре­мо­же.

На 68-му канському кінофестивалі в рамках Marche du Film відбулася перша презентація стрічки для кіноринку. «Полон» став одним із найгучніших подій ОМКФ-2015. Глядачі та журналісти створили навколо неї інформаційне поле мало не більше, ніж навколо картин-переможців.

Published in Культура
П'ятниця, 19 Лютий 2016 14:03

У пошуках нових жанрів

Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­міч­ний те­атр опе­ре­ти по­стій­но пе­ре­бу­ває у ста­ні твор­чо­го по­шу­ку. Крім тра­ди­цій­них жан­рів — опе­ре­ти та мю­зик­лу, ни­ні тут пред­став­ле­ні ба­лет-фе­єрія, опе­ра-буф, тан­цю­валь­не шоу, різ­но­ма­ніт­ні кон­цер­ти, на яких пре­зен­ту­ють як кла­сич­не, так і су­час­не му­зич­не мис­тец­тво.

Нещодавно відбулася прем’єра моновистави «Любовний монолог» за мотивами п’єси Габріеля Гарсія Маркеса «Любовна одповідь чоловікові, який сидить у кріслі» на музику Астора П’яццолли.
«Ми завжди говоримо, що Театр оперети є театром широкого профілю, і цей проект сьогодні лише підтверджує це. Дійсно, ми складаємо певний іспит.

Published in Культура
П'ятниця, 19 Лютий 2016 14:01

Майстерність і фантазія

З доробком художника-кераміста Івана Фізера з міста Черкаси можна ознайомитись у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. В експозиції виставки під назвою «Містичні фантазії Івана Фізера» представлено понад 30 скульптурних робіт, які свідчать про потужний творчий потенціал молодого художника і викликають щире захоплення навіть у визнаних метрів керамічного мистецтва.
Іван Фізер закінчив Вище художнє професійно-технічне училище у м. Черкаси та факультет декоративно-прикладного мистецтва у Львівській національній академії мистецтв. Він — потомствений кераміст.

Published in Культура
П'ятниця, 19 Лютий 2016 13:57

Ігровий театр від Антона Чехова

Ко­ли в афі­ші зна­чить­ся, що бу­дуть ін­сце­ні­зо­ва­ні опо­від­ан­ня Ан­то­на Че­хо­ва, то гля­дач очі­кує на ве­се­лу ви­ста­ву, яка, про­те, має по­вчаль­ний зміст. Са­ме та­ким і є спек­такль «Він і Во­на» за опо­від­ан­ня­ми Ан­то­на Пав­ло­ви­ча, який не­що­дав­но по­ста­вив мо­ло­дий ре­жи­сер Во­ло­ди­мир Куд­лін­ський у Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му дра­ма­тич­но­му те­ат­рі на По­до­лі.

Режисерський дебют Володимира Кудлінського відбувся два роки тому у Театрі на Подолі. Це була вистава «Старомодна комедія» за п’єсою Олексія Арбузова. Минулого сезону він випустив виставу «Антігона» Жана Ануя з акторами BilytsArtCentre в Києво-Могилянському театральному центрі «Пасіка».

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».