Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Лютий 2016 10:28

Турецько-курдська криза

Після завершення Першої світової війни засновник сучасної Туреччини Мустафа Ататюрк установив жорсткі правила поводження з національними меншинами, які нова держава отримала у спадок від Османської імперії. Усім національним меншинам було запропоновано стати турками та відмовитися від власної ідентичності.
Дуже швидко цей асиміляційний курс зіштовхнувся з опором від найбільшої національної меншини Туреччини — курдів. Саме курди — найчисельніший народ на землі, який не має власної національної держави. Надія на її створення виникла після Першої світової війни, але згасла вже за її результатами.

За умов, ко­ли між­на­род­ні ор­га­ні­за­ції, які за сво­їми ста­тут­ни­ми нор­ма­ми по­кли­ка­ні бу­ти май­дан­чи­ком для діа­ло­гу з пи­тань гло­баль­ної без­пе­ки, па­ра­лі­зо­ва­ні про­ти­сто­ян­ням Ро­сії і За­хо­ду, зна­ко­вою по­ді­єю що­ро­ку стає Мюн­хен­ська кон­фе­рен­ція з пи­тань без­пе­ки. Во­на є своє­рід­ним про­дов­жен­ням діа­ло­гу, який на­при­кін­ці січ­ня у Да­во­сі що­річ­но ор­га­ні­зо­вує сві­то­ва біз­нес-елі­та.

Традиційно насиченим був і порядок денний обговорень, запропонованих на цьогорічній Мюнхенській конференції. У доповіді із безпеки зазначалося, що однією з головних тем для обговорення буде зростаюча нестабільність у світі. За рік, який минув від часів попередньої такої конференції, проблеми з безпекою тільки загострюються.

На ка­лен­да­рі — лю­тий 2016-го. На Хре­ща­ти­ку, Май­да­ні Не­за­леж­но­сті га­мір­но, люд­но і на­віть ве­се­ло. А два ро­ки то­му тут, у цен­трі Ки­єва, про­ли­ла­ся кров со­тень лю­дей, які пов­ста­ли про­ти не­спра­вед­ли­во­сті, по­лі­тич­них пе­ре­слі­ду­вань ре­жи­мом Яну­ко­ви­ча. Їх не ли­ше жор­сто­ко би­ли кий­ка­ми, а й роз­стрі­лю­ва­ли снай­пе­ри...

По­чи­на­ло­ся все так...
У новітній історії України було чимало буремних подій. Але Майдан 2013–2014 років увійшов у нашу історію, як символ всенародного спротиву проти диктаторського режиму президента Януковича. Ще незадовго до його початку, як свідчили соціологічні опитування, мало хто вірив у те, що Віктор Федорович не обиратиметься і вдруге. Та не так сталося, як гадалося

Published in Суспільство
П'ятниця, 19 Лютий 2016 00:00

Політичний театр абсурду

По­лі­тич­на кри­за в Ук­раї­ні ся­гає сво­го апо­гею. Ста­ло­ся це піс­ля вів­тор­ко­во­го не­вда­ло­го го­ло­су­ван­ня за уря­до­ву від­став­ку. Як­що по­рів­ню­ва­ти те, що ста­ло­ся 16 лю­то­го у Вер­хов­ній Ра­ді зі шко­ляр­ством, мож­на ска­за­ти, що віт­чиз­ня­но­му уря­до­ві ви­ста­ви­ли «двій­ку», од­нак зі шко­ли за ка­тас­тро­фіч­ну не­успіш­ність так і не ви­гна­ли. І на­віть бать­ків «на ки­лим» до ди­рек­то­ра по­ки що не ви­кли­ка­ли...

У політичних кулуарах після невдалої спроби відправити у відставку Кабінет Міністрів навіть почали напівжартома-напівсерйозно подейкувати про те, що Верховна Рада має ухвалити закон про заборону висловлювати недовіру урядам у лютому.

Published in Суспільство
П'ятниця, 12 Лютий 2016 12:15

Канадський тріум Підгрушної

За оке­аном три­ває дво­тиж­не­ва се­сія сві­то­во­го бі­ат­ло­ну — слі­дом за ка­над­ським Кен­мо­ром етап Куб­ка сві­ту при­ймає аме­ри­кан­ське міс­теч­ко Преск-Айл. Са­ме в Кен­мо­рі до збір­ної Ук­раї­ни прий­шла до­те­пер у се­зо­ні най­біль­ша пе­ре­мо­га в осо­бис­тих зма­ган­нях — ка­пі­тан коман­ди Оле­на Під­груш­на ви­гра­ла сприн­тер­ську гон­ку.

Найкраща українська біатлоністка і сама доклала до тріумфу максимум зусиль, і витягла щасливий квиток — тренерський штаб вирішив поставити Олену до другої стартової групи замість першої, яка змушена була боротися з примхами канадської погоди.
У другій змагальний день сьомого етапу Кубка планети (перший день був відданий чоловікам) головна арена зимових Олімпійських ігор ще 1988 року показала свій біатлонний характер.

П'ятниця, 12 Лютий 2016 12:13

Гра до останньої секунди

Збір­на Ук­раї­ни з фут­за­лу по­вер­ну­ла­ся до­до­му з чем­піо­на­ту Єв­ро­пи, який про­хо­дить у Сер­бії. З од­но­го бо­ку, на­ші хлоп­ці ви­ко­на­ли зав­дан­ня-мі­ні­мум — ви­йшли до чверть­фі­на­лу. А з ін­шо­го — за­ли­ши­ло­ся від­чут­тя, що мог­ли ви­сту­пи­ти кра­ще, адже ви­рі­шаль­ний м’яч укра­їн­ці про­пус­ти­ли на остан­ній се­кун­ді ос­нов­но­го ча­су.

У першому матчі Євро українці не мали проблем у зустрічі зі збірною Угорщини. Вже до сьомої хвилини після ударів Сорокіна та Бондаря рахунок був 2:0 на користь українців. У подальшому, як тільки угорці забивали, наші земляки буквально в наступній атаці відновлювали різницю у два м’ячі. А загальний підсумок матчу — 6:3 на користь українців.

Published in Футбол

Про це на прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку сказав заступник директора з наукової роботи Національного інституту раку Сергій Коровін.
«Якщо говорити про Україну, то це 160 тисяч нових щорічних діагнозів та 80 тисяч щорічних смертей (від онкозахворювань. — Ред.)», — зазначив Коровін.
Загалом зараз на обліку в Україні перебувають більше 1 млн людей із різними формами раку.
Щорічно приріст захворюваності на рак, за прогнозами фахівців, становить 1,5–2%, і до 2020 року кількість первинних випадків раку в Україні збільшиться.

П'ятниця, 12 Лютий 2016 12:02

Профілактика раку

Ре­гу­ляр­ні об­сте­жен­ня до­зво­лять зни­зи­ти ри­зи­ки за­хво­рю­ван­ня на он­ко­ло­гію та ви­яви­ти рак на ран­ній ста­дії.

Про це на прес-конференціі з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку, що відбулася в Укрінформі, розповіла доктор медичних наук, завідувач відділення Національного інституту раку Ірина Крячок, повідомляє кореспондент агентства.
«Кожна жінка повинна раз на рік проходити профілактичний огляд у гінеколога, який повинен виконувати так званий ПАП-тест, спрямований на виявлення раку шийки матки. Після 50 років жінки, які не входять у групу ризику, повинні раз на два роки робити мамографію. Жінки, які перебувають у групі ризику, тобто мають фіброаденоми, мусять робити це раз на рік. Жінки та чоловіки старше 50 років повинні зробити колоноскопію, щоб на ранніх етапах виявити рак кишечника.

П'ятниця, 12 Лютий 2016 11:53

Залишатися молодим і здоровим

Хто не мріє не тіль­ки про­жи­ти десь ро­ків сто, але й збе­рі­га­ти при цьо­му ба­дьо­рість ду­ху і міц­ність ті­ла? Як же до­сяг­ти та­ко­го ре­зуль­та­ту? І що ще слід ро­би­ти для цьо­го, крім по­стій­но­го по­ту­ран­ня влас­ним слаб­кос­тям і за­хоп­лен­ням (не зав­жди здо­ро­вим)?
Роз’­яс­ни­ти не­склад­ні пра­ви­ла і при­йо­ми здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя ми по­про­си­ли фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, лі­ка­ря-гі­гі­єніс­та ви­щої ка­те­го­рії Лю­бов Ки­цу­лу.

Американськими вченими було виявлено різницю між чоловічим і жіночим інфарктом. Симптоми, причини, а також наслідки у чоловічої і жіночої статі істотно відрізняються. Подібних висновків дійшли дослідники, які опублікували їх у журналі Американської кардіологічної асоціації «Тираж».
Експерти зазначили, що хвороби серця у жінок гірше діагностуються і лікуються, ніж серцеві захворювання у представників сильної статі.
Причини інфаркту у чоловіків і жінок значно відрізняються через різницю в розподілі навантажень між артеріями і коронарними судинами.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».