Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 29 Липень 2016 12:38

Нагороди одеського кінофестивалю

Роз­да­ча при­зів не­ми­ну­че ді­лить фес­ти­валь­ну ауди­то­рію на тих, хто пле­скає в до­ло­ні оцін­кам жу­рі, і тих, хто го­то­вий кри­ча­ти «суд­дів на ми­ло!»
Піс­ля це­ре­мо­нії на­го­род­жен­ня VІІ ОМКФ дру­гих бу­ло на­ба­га­то мен­ше, ніж пер­ших, а це трап­ляє­ть­ся ду­же не­час­то. На­справ­ді, біль­шу час­ти­ну суд­дів­ських рі­шень мож­на ви­зна­ти без­до­ган­ни­ми.

Журі ФІПРЕССІ, що оцінює Національний конкурс, як і годиться кінокритикам, віддало головну нагороду найбільш оригінальній стрічці програми, Varta1 Юрія Грицини, що поєднує актуальність тематики з пошуком нових засобів художнього вираження.
У короткометражній секції члени Міжнародної федерації кінопреси відзначили стрічку Ірини Цілик «Будинок», що стала нестандартним відображенням історичних катаклізмів вітчизняної історії.

Published in Культура

Ни­ні у Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му Мо­ло­до­му те­ат­рі ак­тив­но ді­ють три сце­ни — ос­нов­на, ка­мер­на та мік­ро­сце­на. Ко­жен із цих те­ат­раль­них май­дан­чи­ків до­слі­джує люд­ську осо­бис­тість, її міс­це у су­спіль­стві.

Цікавим творчим експериментом стала одна з нових вистав — «Іграшка для дорослих», яку за п’єсою молодого драматурга Ярослави Пулинович «Він зник безвісти» поставив режисер і актор Володимир Цивінський.
П’єса «Він зник безвісти» відразу після виходу у світ викликала бурхливі суперечки і спонукала до розмови про сучасне суспільство загалом. За фантасмагоричною оболонкою п’єси про двох покинутих дітей насправді приховуються гострі соціальні та духовні проблеми.

Published in Культура

Остан­ні но­ви­ни що­дня при­нос­ять укра­їн­цям не­втіш­ні по­ві­дом­лен­ня прак­тич­но з усіх ре­гіо­нів. Зок­ре­ма, про те, що в кра­їні різ­ко збіль­шує­ть­ся кіль­кість зло­чи­нів, ско­єних із ви­ко­рис­тан­ням вог­не­паль­ної зброї. На жаль, уже ста­ють звич­ни­ми по­ві­дом­лен­ня про кри­мі­наль­ні роз­бор­ки або роз­бій­ні на­па­ди на гро­ма­дян із за­сто­су­ван­ням не ли­ше піс­то­ле­тів, а й ав­то­ма­тів і на­віть гра­на­то­ме­тів то­що.
І, схо­же, вже ма­ло ко­го з нас ди­вує ін­фор­ма­ція, при­мі­ром, про ки­ну­ту на под­вір’я гра­на­ту або роз­стрі­ля­ний з ав­то­ма­тич­ної зброї ін­ка­са­тор­ський ав­то­мо­біль. Чи справ­ді па­дає з ніг на­ша по­лі­ція, праг­ну­чи за­три­ма­ти та обез­збро­їти зло­чин­ців, як за­пев­ня­ють са­мі пра­во­охо­рон­ці, ска­за­ти важ­ко.
Але до­сте­мен­но зро­зу­мі­ло од­не: кіль­кість вог­не­паль­ної зброї на ру­ках на­ших спів­віт­чиз­ни­ків де­да­лі що­дня не­кон­троль­ова­но збіль­шує­ть­ся. І не на оди­ни­ці, а в ра­зи...

Published in Кримінал

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ на семінарі з питань енергоефективності та тарифної політики уряду.
В. Мущинін нагадав, що субсидія є безповоротною державною допомогою, її отримання не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
До того ж механізм оформлення субсидії дуже простий: потрібні лише два документи для її оформлення — заява і декларація, а подати заявку можна і в електронному вигляді.
«Громадянам, які не мають доходів для розрахунку субсидії, буде враховано умовний дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатної особи (з 1 травня 2016 р. — 2900 грн)», — пояснив заступник міністра.

Останнім часом на теренах Інтернету поширюється інформація щодо окремих положень проекту Трудового кодексу України (да­лі — про­ект ТК), яка потребує спростування.
Зокрема, зазначається, що положеннями цього законопроекту передбачається збільшення нормальної тривалості робочого часу на тиждень порівняно з нормами чинного Кодексу законів про працю України.
Заступник міністра Віктор Іванкевич підкреслює, що таке твердження не відповідає дійсності з огляду на наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Кож­но­го ро­ку від се­ре­ди­ни лі­та (по­чат­ку жнив) і аж до осе­ні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції знач­ну ува­гу при­ді­ля­ють аг­рар­но­му сек­то­ру.
І це не див­но, адже са­ме ця га­лузь ра­зом із транс­порт­ною три­ва­лий час є тим ло­ко­мо­ти­вом, який за най­не­спри­ят­ли­ві­ших умов тяг­не віт­чиз­ня­ну еко­но­мі­ку.

Приміром, торік 30 відсотків валового внутрішнього продукту в Україні вироблено саме в аграрному секторі. Тож від того, як він розвиватиметься цьогоріч, у найближчій і у віддаленій перспективі, багато в чому залежить добробут багатомільйонної нації, місце нашої держави у міжнародному рейтингу світових виробників сільгосппродуктів, від яких залежить продовольча безпека світу.
Нещодавно в ООН оприлюднили звіт, який показує перспективи сільського господарства у світі аж до 2025 року.

Published in Земля і люди

Вер­хов­на Ра­да ство­рює най­біль­ші пе­ре­шко­ди для ви­ко­нан­ня Ук­раї­ною Уго­ди про асо­ці­ацію з ЄС, галь­му­ючи ухва­лен­ня важ­ли­вих за­ко­нів. 
Та­кож сут­тє­во не­до­пра­цьо­ву­ють від­по­ві­даль­ні за ім­пле­мен­та­цію уго­ди ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди. 
Вод­но­час у де­яких сфе­рах, які сто­сую­ть­ся зо­ни віль­ної тор­гів­лі з ЄС, уже ви­пе­ре­дже­но офі­цій­ні тер­мі­ни ви­ко­нан­ня зо­бов’­язань.

Ідеться про сфери держзакупівель, прозорості видобувних галузей, технічного регулювання, санітарні й фітосанітарні заходи. Такі дані отримані у ході першого громадського моніторингу виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Published in Економіка
П'ятниця, 29 Липень 2016 12:04

Крилаті відлуння співпраці

Із Лон­до­на до Ки­єва по­вер­ну­ла­ся де­ле­га­ція фа­хів­ців дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов», які у Ве­ли­кій Бри­та­нії бра­ли участь в од­но­му з най­біль­ших у сві­ті Між­на­род­но­му аеро­кос­міч­но­му са­ло­ні «Фан­бо­ро-2016» (про йо­го від­крит­тя, віт­чиз­ня­ну екс­по­зи­цію на цій ви­став­ці та де­мон­стра­цій­ні по­льо­ти транс­порт­но­го лі­та­ка Ан-178 ми ін­фор­му­ва­ли в но­ме­рі на­шої га­зе­ти за 15 лип­ня ц. р.).
Ко­рес­пон­дент «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни» по­ці­ка­вив­ся у прес-служ­бі «Ан­то­но­ва» ді­ло­ви­ми під­сум­ка­ми ви­став­ки, адже та­кі за­хо­ди ці­ка­ві й ко­рис­ні не ли­ше мож­ли­вос­тя­ми свої до­сяг­нен­ня по­ка­за­ти і на по­тен­ці­ал ін­ших по­ди­ви­ти­ся, а й, на­сам­пе­ред, — пе­ре­мо­ви­на­ми із ко­ле­га­ми та парт­не­ра­ми з різ­них кра­їн, укла­де­ни­ми уго­да­ми то­що.
Отож пред­ста­ви­мо де­які кри­ла­ті від­лун­ня та­кої між­на­род­ної спів­пра­ці віт­чиз­ня­них твор­ців авіа­цій­ної тех­ні­ки...

П'ятниця, 29 Липень 2016 11:59

Військова активність США: що далі?

Анек­сія Кри­му Ро­сією у 2014 ро­ці зу­пи­ни­ла по­лі­ти­ку об­ме­жен­ня Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми вій­сь­ко­вої ак­тив­но­сті в Єв­ро­пі. По­при зрос­та­ючі ви­кли­ки в Ти­хо­оке­ан­сько­му ре­гіо­ні і на Близь­ко­му Схо­ді, Ва­шинг­тон му­сить біль­ше ін­вес­ту­ва­ти в єв­ро­пей­ську без­пе­ку.

Російська політика Обами до анексії Криму
Президент Барак Обама розпочав свою каденцію у січні 2009 року як прихильник потепління відносин з Росією. Вони залишалися напруженими після правління його попередника головно через усунення від влади друга Росії Саддама Хусейна в Іраку, підтримку США кольорових революцій на пострадянському просторі, російську інтервенцію в Грузії і суперечки навколо ПРО в Європі.

П'ятниця, 29 Липень 2016 11:57

Насилля в Німеччині

На по­чат­ку ми­ну­ло­го тиж­ня літ­ні ка­ні­ку­ли ні­мець­ким по­лі­ти­кам зі­псу­вав на­пад, ско­єний у ба­вар­ській між­місь­кій елек­трич­ці 17-річ­ним аф­ган­цем. Ма­ючи не­га­тив­ний до­свід по­чат­ку 2016 ро­ку, ко­ли по­лі­ція з по­да­чі вла­ди при­хо­ву­ва­ла справж­ні масш­та­би на­сил­ля над жін­ка­ми під час свят­ку­вань Но­во­го ро­ку в ба­га­тьох міс­тах Ні­меч­чи­ни, цьо­го ра­зу вла­да Ба­ва­рії май­же від­ра­зу ви­зна­ла, що юний аф­ган­ський те­ро­рист яв­но сим­па­ти­зу­вав іс­лам­ським ра­ди­ка­лам.

Вчинена ним різанина у вагоні дуже нагадувала за технологією виконання недавнього теракту в Ніцці, де ісламіст також для вбивства якомога більшої кількості людей скористався підручними засобами, зокрема у баварському випадку сокирою і ножем.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».