Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Вересень 27, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На по­чат­ку лип­ня роз­по­ча­ла­ся де­но­мі­на­ція бі­ло­ру­ської на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці, яка три­ва­ти­ме до кін­ця по­точ­но­го ро­ку. 
Бі­ло­ру­ська вла­да по­дає цю по­дію як од­но­знач­но по­зи­тив­ну, та­ку, що має сти­му­лю­ва­ти роз­ви­ток на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки та від­кри­ти бі­ло­ру­ським ви­роб­ни­кам но­ві рин­ки збу­ту за ме­жа­ми Єв­ра­зій­сько­го еко­но­міч­но­го со­юзу.

Зокрема, такі перспективи Мінськ вбачає на ринку країн Шанхайської організації співробітництва. Попри історичний символізм і важливість деномінації, котра позбавить білорусів «мільйонів» у гаманці, вона навряд чи безпосередньо вплине на перебіг виборчої кампанії до нижньої палати парламенту Республіки Білорусь.
За два місяці до виборів, запланованих на 11 вересня 2016 року, Центральна виборча комісія Республіки Білорусь завершила формування мажоритарних виборчих округів.

П'ятниця, 15 Липень 2016 13:32

Динамічна зміна депутатів

10 лип­ня 2016 ро­ку в Япо­нії від­бу­ли­ся ви­бо­ри до верх­ньої па­ла­ти пар­ла­мен­ту кра­їни. Кож­ні три ро­ки так на по­ло­ви­ну онов­лює­ть­ся склад де­пу­та­тів цієї па­ла­ти. 
Ця япон­ська по­лі­тич­на тра­ди­ція дає мож­ли­вість за­ко­но­дав­чо­му ор­га­ну швид­ше ре­агу­ва­ти на змі­ну по­лі­тич­них упо­до­бань гро­ма­дян та опе­ра­тив­но вно­си­ти ко­рек­ти­ви до кур­су ви­ко­нав­чої вла­ди.

Такий електоральний інструментарій допомагає виправляти помилки державного курсу в реальному часі, не відкладаючи це на розсуд наступних поколінь. Переваги цієї системи виборів стали очевидними на початку 1990х років, коли Японія опинилась у глибокій економічній депресії, що посилювалася застоєм у правлячій із 1948 року Ліберальнодемократичній партії.
Динамічна зміна депутатів дала можливість еволюційним, а не катастрофічнореволюційним шляхом оновити правлячу еліту та залучити нові політичні сили до управління країною.

П'ятниця, 15 Липень 2016 13:32

Динамічна зміна депутатів

10 лип­ня 2016 ро­ку в Япо­нії від­бу­ли­ся ви­бо­ри до верх­ньої па­ла­ти пар­ла­мен­ту кра­їни. Кож­ні три ро­ки так на по­ло­ви­ну онов­лює­ть­ся склад де­пу­та­тів цієї па­ла­ти. 
Ця япон­ська по­лі­тич­на тра­ди­ція дає мож­ли­вість за­ко­но­дав­чо­му ор­га­ну швид­ше ре­агу­ва­ти на змі­ну по­лі­тич­них упо­до­бань гро­ма­дян та опе­ра­тив­но вно­си­ти ко­рек­ти­ви до кур­су ви­ко­нав­чої вла­ди.

Такий електоральний інструментарій допомагає виправляти помилки державного курсу в реальному часі, не відкладаючи це на розсуд наступних поколінь. Переваги цієї системи виборів стали очевидними на початку 1990х років, коли Японія опинилась у глибокій економічній депресії, що посилювалася застоєм у правлячій із 1948 року Ліберальнодемократичній партії.
Динамічна зміна депутатів дала можливість еволюційним, а не катастрофічнореволюційним шляхом оновити правлячу еліту та залучити нові політичні сили до управління країною.

П'ятниця, 15 Липень 2016 13:16

За крок до реальної Незалежності

ОПИ­НИ­ЛА­СЯ УК­РАЇ­НА З УХВА­ЛЕН­НЯМ ДЕ­КЛА­РА­ЦІЇ ПРО ДЕР­ЖАВ­НИЙ СУ­ВЕ­РЕ­НІ­ТЕТ

16 ЛИП­НЯ — 26 РО­КІВ ВІД ДНЯ ПРО­ГО­ЛО­ШЕН­НЯ ДЕ­КЛА­РА­ЦІЇ ПРО ДЕР­ЖАВ­НИЙ СУ­ВЕ­РЕ­НІ­ТЕТ УК­РАЇ­НИ

По­ча­ток кін­ця ра­дян­ської ім­пе­рії
Кінець 80-х — початок 90-х років минулого століття. На теренах радянської імперії палахкотять міжнаціональні конфлікти. Зокрема, відбуваються сутички між вірменами і азербайджанцями у Нагірному Карабасі, підрозділи радянської армії жорстоко розганяють мирних мітингувальників у Тбілісі, а в киргизькому місті Ош під час збройного протистояння між узбеками і киргизами гинуть тисячі людей. Кремль не встигає «гасити» це полум’я.
Стає зрозумілим: імперія, проіснувавши понад 70 років, агонізує, адже і в інших її республіках набирає обертів боротьба народів за цілковиту незалежність. Приміром, 11 березня 1990 року її проголошує Литва, на черзі її сусідки — Латвія та Естонія.

Published in Суспільство
П'ятниця, 15 Липень 2016 13:07

Без канікул?

Як­що фор­маль­но по­ди­ви­ти­ся на ста­тис­ти­ку ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни, ви­хо­дить, що ни­ніш­ні на­род­ні об­ран­ці — най­біль­ші по­руш­ни­ки Ко­дек­су за­ко­нів про пра­цю. Адже, від­по­від­но до цьо­го до­ку­мен­та, кож­но­му гро­ма­дя­ни­но­ві га­ран­тує­ть­ся опла­чу­ва­на від­пуст­ка. 
Але де­пу­та­ти VIII скли­кан­ня офі­цій­но ще жод­но­го ра­зу на за­слу­же­ний від­по­чи­нок не хо­ди­ли та й ни­ніш­ню літ­ню кам­па­нію пла­ну­ють озна­ме­ну­ва­ти від­мо­вою за­кри­ва­ти по­точ­ну пар­ла­мент­ську се­сію...

Варто відзначити, що нинішнє парламентське літо поки що розвивається, ніби під копірку з торішнім. У 2015-му так само відбувалися проміжні вибори (щоправда, не в семи, а лише в одному виборчому окрузі, хоча кампанія від того не була менш брудною).

Published in Суспільство

Без сен­са­цій за­вер­шив­ся пер­ший пів­фі­наль­ний по­єди­нок чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. За­вдя­ки го­лам Кріш­ті­ану Ро­нал­ду і На­ні в дру­го­му тай­мі під­опіч­ні Фер­нан­ду Сан­ту­ша пе­ре­гра­ли Уельс і офор­ми­ли свій ви­хід до фі­на­лу.

Головний футбольний герой Португалії також зробив ще один крок до «Золотого м’яча» — нагороди найкращому футболісту планети, адже додав до перемоги в Лізі чемпіонів у складі «Реала» ще й щонайменше участь у вирішальному протистоянні на Євро2016.
Напередодні півфінального матчу складна кадрова ситуація була в обох командах. У Португалії дискваліфікацію заробив Вільям Карвалью. Та визначальною втратою для команди Фернанду Сантуша виглядала травма лідера оборони Пепе.

Published in Футбол
П'ятниця, 08 Липень 2016 17:59

Сенсація від Уельсу

Впер­ше у сво­їй іс­то­рії збір­на Уель­су ви­йшла до пів­фі­на­лу чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. Цьо­го ра­зу коман­да Крі­са Ко­ул­ме­на від­пра­ви­ла до­до­му гріз­ну збір­ну Бель­гії, при­єд­нав­шись до трій­ки ко­манд, які вва­жа­ли­ся фа­во­ри­та­ми у сво­їх па­рах.

До гри з Уельсом бельгійці підходили у статусі фаворита. Однак варто відзначити серйозні кадрові проблеми в обороні, які були у Марка Вільмотса. На тренуванні травмувався Вертонген, а Вермален пропускав поєдинок через дискваліфікацію.
Незважаючи на це, Бельгія розпочала гру першим номером. «Дияволи» захопили ініціативу на старті і відразу створили кілька небезпечних моментів. А на 13й хвилині бельгійці вийшли вперед. Наінгголан пробив зза меж штрафного майданчика і не залишив шансів голкіперу суперника.

Published in Футбол

Фахівці лондонської клініки Cenegenics стверджують — їхні методи діагностики настільки достовірні, що можуть показати, в якому віці настане смерть пацієнта.
Cenegenics була заснована 17 років тому в США.
Нині у мережі клінік налічується 22 об’єкти по всій Англії, в яких обслуговується понад 10 тисяч пацієнтів.
Вартість разового відвідування клініки становить 360 євро, спостереження за здоров’ям пацієнта впродовж року — 7735 євро.
У ході консультацій пацієнта чекає аналіз гормонів, функції печінки і нирок, рівня гемоглобіну та інших показників крові. Усі відвідувачі отримують рекомендації щодо харчування та фізичних вправ.

П'ятниця, 08 Липень 2016 17:52

Чарівні гриби від депресії

Хімічна речовина, що міститься у галюциногенних грибах, має здатність знімати симптоми невиліковної депресії.
Видання Lancet Psychiatry представило результати невеликого дослідження, в якому взяли участь 12 осіб. У восьми випробовуваних симптоми депресії повністю зникли після «містичного і духовного досвіду», викликаного прийомом грибів.
Експерти поки що з обережністю називають експеримент багатообіцяючим, але цілком переконані в тому, що депресію перемогли саме чарівні гриби. Характерно, що один з учасників дослідження, котрий відчув позитивний ефект грибів, страждав від депресивних симптомів близько 30 років.

П'ятниця, 08 Липень 2016 12:13

Як запобігти кишковим інфекціям

Вліт­ку збіль­шує­ть­ся за­хво­рю­ва­ність на саль­мо­не­льо­зи та гос­трі киш­ко­ві ін­фек­ції — ди­зен­те­рію, хар­чо­ві ток­си­ко­ін­фек­ції, гас­тро­ен­те­ро­ко­лі­ти. Усі ці за­хво­рю­ван­ня ма­ють схо­жі про­яви — про­нос, блю­во­та, бо­лі в жи­во­ті та ін­ші озна­ки от­ру­єн­ня ор­га­ніз­му.
Най­біль­ша важ­кість пе­ре­бі­гу хво­ро­би ха­рак­тер­на для саль­мо­не­льо­зів, адже лег­кий по­ча­ток ні­ко­ли не га­ран­тує та­ко­го ж її за­вер­шен­ня. А ось, на­при­клад, ди­зен­те­рія мо­же роз­по­ча­ти­ся лег­ким роз­ла­дом трав­лен­ня без тем­пе­ра­ту­ри, а по­тім на­бу­ти тяж­ко­го три­ва­ло­го пе­ре­бі­гу із за­гос­трен­ня­ми. Як ви­ни­ка­ють киш­ко­ві за­хво­рю­ван­ня?
Як уник­ну­ти цієї на­пас­ті? Чим лі­ку­ва­ти­ся? На ці за­пи­тан­ня нам від­по­ві­ла фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Люд­ми­ла Ло­за.

— Що ж стає при­чи­ною шлун­ко­во-киш­ко­вих за­хво­рю­вань уліт­ку?
— Найчастіше причиною захворювань є вживання харчових продуктів, забруднених збудниками кишкових інфекцій. Збудники стійкі у зовнішньому середовищі.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».