Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пол­та­ва, як і біль­шість об­лас­них цен­трів Ук­раї­ни, пе­ре­жи­ла не­прос­ті де­ко­му­ні­за­цій­ні про­це­си і сьо­го­дні чи­ма­ло ву­лиць об­лас­но­го цен­тру вже но­сять но­ві…
На­ціо­наль­ний вій­сь­ко­во-іс­то­рич­ний му­зей Ук­раї­ни по­пов­ни­вся но­вою фі­лією — Пол­тав­ським му­зе­єм важ­кої бом­бар­ду­валь­ної авіа­ції. А об­лас­ний центр на Вор­склі от­ри­мав му­зей­ний…
Пол­тав­ці, які ста­ли учас­ни­ка­ми уря­до­вої про­гра­ми «До­ступ­ні лі­ки», за кіль­ка тиж­нів до за­кін­чен­ня 2017 ро­ку діз­на­ли­ся не­при­єм­ну для се­бе но­ви­ну:…
У Пол­тав­ській ОДА, до ві­дом­ства якої з 1 січ­ня 2018 ро­ку від служ­би ав­то­мо­біль­них до­ріг пе­ре­да­ли 7200 км до­ріг міс­це­во­го…
Пріо­ри­тет­ни­ми на­прям­ка­ми ро­бо­ти Мі­ніс­тер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку, бу­дів­ниц­тва та ЖКГ на 2018 рік є пе­ре­да­ча на міс­ця пов­но­ва­жень у сфе­рі зе­мель­них…
Пол­тав­ський під­при­ємець Ві­та­лій Май­бо­ро­да на­ле­жить до тих на­ших спів­віт­чиз­ни­ків, кот­рі, на­по­лег­ли­во пра­цю­ючи, змог­ли вті­ли­ти в жит­тя свою дав­ню мрію. А…
Ягід­ний клас­тер, ле­га­лі­за­ція та від­нов­лен­ня екс­плу­ата­ції крей­дя­них кар’­єрів, зе­ле­ний ту­ризм, від­ро­джен­ня тра­ди­цій­но­го яр­мар­ку і на­віть ство­рен­ня Му­зею ві­ни­ка... Це —…
17 СІЧ­НЯ — ДЕНЬ ДІ­ТЕЙ-ВИ­НА­ХІД­НИ­КІВ Про но­ва­тор­ство в Ук­раї­ні в ці­ло­му сьо­го­дні мож­на го­во­ри­ти з пев­ною за­сто­ро­гою. Ни­ні, ко­ли про­мис­ло­вість…
На Пол­тав­щи­ні зно­ву за­го­во­ри­ли про де­ко­му­ні­за­цію. Бо­лю­чу для гро­ма­ди те­му, до якої вже ні­би­то по­ча­ли пот­ро­ху втра­ча­ти ін­те­рес, зно­ву ре­а­ні­му­ва­ли.…
Див­на си­ту­ація скла­дає­ть­ся на Пол­тав­щи­ні, де у біль­шо­сті райо­нів знай­де­ні і дав­но й успіш­но роз­роб­ляю­ть­ся по­кла­ди вуг­ле­вод­нів. Масш­та­би ви­до­бут­ку наф­ти…
Не­що­дав­ні сен­са­цій­ні зна­хід­ки ар­хео­ло­гів на Пол­тав­щи­ні зму­си­ли там­теш­нє об­лас­не ке­рів­ниц­тво де­що по-ін­шо­му по­гля­ну­ти на на­уку, фі­нан­со­ву під­трим­ку якої, як ба­га­тьом…
Про ши­ро­ко анон­со­ва­ну де­цен­тра­лі­за­цію та пе­ре­ва­ги укруп­нен­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад шля­хом їх­ньо­го об’­єд­нан­ня сьо­го­дні го­во­рять уже не так час­то, як ще…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».