Спорт
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Сiчень 2015 12:52

«Отамани» починають iз перемоги

Rate this item
(0 votes)

«Ук­ра­їн­ські ота­ма­ни» впев­не­но стар­ту­ва­ли в но­во­му се­зо­ні Все­світ­ньої се­рії бок­су. У Ки­єві «Ота­ма­ни» пе­ре­мог­ли «Мек­си­кан­ських во­їнів» — 4:1. «Мек­си­кан­ські во­їни», з яки­ми на­ші бок­се­ри у Все­світ­ній се­рії бок­су зі­йшли­ся впер­ше, не на­ле­жать до фа­во­ри­тів гру­пи А, про­те слав­лять­ся сво­їми бій­ця­ми в лег­ких ка­те­го­рі­ях. Чо­го тіль­ки вар­ті бра­ти Мар­кес.
У пер­шо­му по­єдин­ку (ва­га до 49 кг) ви­со­кий темп за­да­ли Хо­се­лі­то Ве­лас­кес і наш узбець­кий ле­гіо­нер Ха­сан­бой Дус­ма­тов. Ча­сом «ота­ман» не­без­печ­но низь­ко опус­кав ру­ки, але за­вдя­ки ре­ак­ції всти­гав ухи­ля­ти­ся від уда­рів і ви­грав за од­но­го­лос­ним рі­шен­ням суд­дів — 48:47. Більш упев­не­но про­вів ду­ель брон­зо­вий при­зер Чем­піо­на­ту сві­ту 2013 ро­ку Ми­ко­ла Бу­цен­ко (ва­го­ва ка­те­го­рія до 56 кг), на ко­ристь яко­го ви­яви­ло­ся зі­ткнен­ня го­ло­ва­ми в пер­шо­му ра­ун­ді.


Сер­хіо Чи­ри­на от­ри­мав роз­сі­чен­ня і зму­ше­ний був звер­та­ти­ся до лі­ка­ря, щоб той зу­пи­няв кров. «Я знав, що су­пер­ник від­чут­но ви­щий, ніж я, і три­ма­ти­ме дис­тан­цію, то­му на­ма­гав­ся роз­гой­да­ти йо­го, піс­ля чо­го по­чи­нав ата­ки, — роз­по­вів Ми­ко­ла. — Хо­ча іно­ді по­спі­шав, ки­дав­ся на су­про­тив­ни­ка і про­пус­кав. На­при­кін­ці по­єдин­ку бу­ло ба­жан­ня пі­ти і до­тис­ну­ти мек­си­кан­ця, але по­бо­яв­ся на­рва­ти­ся на йо­го удар».
А ось у ве­те­ра­на ук­ра­їн­сько­го бок­су Во­ло­ди­ми­ра Мат­вій­чу­ка (ва­го­ва ка­те­го­рія до 64 кг) де­бют не склав­ся. Ві­зу­аль­но Во­ло­ди­ми­ру не ви­ста­ча­ло сві­жо­сті. Він прак­тич­но ду­же ба­га­то про­пус­тив уда­рів від Ра­уля Курь­ели і, в під­сум­ку, по­сту­пи­вся за рі­шен­ням суд­дів — 44:50, 47:48, 45:50. Але вже у ва­зі 75 кг за­зда­ле­гідь га­ран­ту­вав пе­ре­мо­гу «ота­ма­нів» ще один їх­ній ле­гіо­нер — Хор­шід Нор­ма­тов. Він був силь­ні­шим від Мі­са­еля Род­рі­ге­са. На бій з ал­бан­цем Кріс­ті­аном Дьо­ма наш ка­пі­тан, чем­пі­он Єв­ро­пи 2006 ро­ку, Де­нис По­яци­ка (91кг) ви­хо­див зі спо­кій­ним сер­цем і без осо­бли­вих нер­вів. Усі суд­ді ви­зна­ли ціл­ко­ви­ту пе­ре­ва­гу укра­їн­ця — 50:45.
«Ми прой­шли важ­кий збір у Кар­па­тах, на тиж­день ви­рва­ли­ся до­до­му і піс­ля Но­во­го ро­ку — зно­ву в зал. То­му в пер­шо­му бою по­тріб­но бу­ло прос­то про­ди­ха­ти­ся, спро­бу­ва­ти свої си­ли. Від опти­маль­ної фор­ми я за­раз го­то­вий на від­сот­ків 80—85. Ал­бан­ця я вже ба­чив на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи. Ні­чо­го осо­бли­во, але лів­ша — це зав­жди не­зруч­но. До то­го ж за­кри­тий су­пер­ник, яко­го не­лег­ко бу­ло про­би­ти», — ре­зю­му­вав Де­нис По­яци­ка. Свій на­ступ­ний бій «Ук­ра­їн­ські ота­ма­ни» про­ве­дуть 23 січ­ня у Ки­єві про­ти «Бри­тан­ських ле­во­вих сер­дець».
По­ди­ви­ти­ся на старт ко­лег прий­шов і сріб­ний при­зер Олім­пій­ських ігор 2012 ро­ку Де­нис Бе­рін­чик, який від­мо­вив­ся ви­сту­па­ти за «Ота­ма­нів». «З 2007 ро­ку я пра­цюю з тре­не­ром Юрі­єм Тка­чен­ком. Про­тя­гом двох се­зо­нів у WSB він був ра­зом зі мною. Цьо­го ро­ку я не зміг до­мо­ви­ти­ся про по­даль­ше пе­ре­бу­ван­ня тре­не­ра в коман­ді. А бу­ти без тре­не­ра не хо­тів. Те­пер у ме­не за­ли­шає­ть­ся один шлях до олім­пій­ської лі­цен­зії — че­рез збір­ну. Я хо­чу ви­сту­па­ти за неї і під­ні­ма­ти пра­пор кра­їни на між­на­род­ній аре­ні. За­раз тре­ну­юся сам. Сам со­бі тре­нер, сам со­бі ре­жи­сер», — за­зна­чив Бе­рін­чик.
Тим ча­сом ста­ло ві­до­мо, що 25 квіт­ня у Нью-Йор­ку Во­ло­ди­мир Клич­ко про­ве­де чер­го­вий за­хист сво­їх ти­ту­лів у по­єдин­ку про­ти Бра­ян­та Джен­нінг­са. Чем­пі­он сві­ту за вер­сі­ями IBF/WBA/WBO/IBO за­хи­ща­ти­ме свої ти­ту­ли на зна­ме­ни­тій аре­ні Mеді­сон Сквер Гар­ден. Че­рез сім ро­ків піс­ля сво­го пер­шо­го об’єд­нан­ня ти­ту­лів Во­ло­ди­мир Клич­ко зно­ву про­ве­де бій у США.
30-річ­ний Бра­янт Джен­нінгс має зріст 190 см і на 7 см біль­ший по­рів­ня­но з Во­ло­ди­ми­ром роз­мах рук. У ньо­го чу­до­вий по­служ­ний спи­сок: 19 пе­ре­мог, 10 з них но­ка­утом, по­ра­зок не­має. У сво­їх остан­ніх двох по­єдин­ках Джен­нінгс пе­ре­міг Май­ка Пе­ре­са та Ар­ту­ра Шпиль­ку, кот­рі ра­ні­ше не зна­ли по­ра­зок. Бра­йант — ко­лиш­ній чем­пі­он США в су­пер­важ­кій ва­зі, у не­за­леж­но­му рей­тин­гу ді­ючих бок­се­рів він по­сі­дає вось­ме міс­це.
Од­нак не він, а ук­ра­їн­ський бок­сер є фа­во­ри­том цьо­го дво­бою у бук­ме­ке­рів. Ко­ефі­ці­єнт на пе­ре­мо­гу ук­ра­їн­сько­го чем­піо­на — ли­ше 1.06 (тоб­то з кож­но­го по­став­ле­но­го на пе­ре­мо­гу укра­їн­ця до­ла­ра чис­тий ви­граш ста­но­ви­ти­ме ли­ше 6 цен­тів). Ко­ефі­ці­єнт на пе­ре­мо­гу Джен­нінг­са — 8 (тоб­то за ко­жен по­став­ле­ний до­лар мож­на чис­ти­ми ви­гра­ти 7 до­ла­рів). Ко­ефі­ці­єнт на ні­чию — 34 до од­но­го.
«Я по­ва­жаю Джен­нінг­са і йо­го до­сяг­нен­ня. Він доб­ре ру­хає­ть­ся в рин­гу і во­ло­діє від­мін­ною тех­ні­кою. Я знаю, що цей бій бу­де сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням для ме­не. Ду­же ра­дий зно­ву би­ти­ся в Нью-Йор­ку! Тут я про­вів свій пер­ший об’­єд­нав­чий бій. Це дійс­но бу­де фан­тас­тич­ний бій. Зі сво­го бо­ку я зроб­лю для цьо­го все мож­ли­ве»,— так про­ко­мен­ту­вав Во­ло­ди­мир Клич­ко під­пи­сан­ня кон­трак­ту.
Свій ко­мен­тар сто­сов­но на­ступ­но­го дво­бою дав і ме­не­джер Во­ло­ди­ми­ра Клич­ка Бернд Бен­те: «Чет­вер­тий раз Во­ло­ди­мир бу­де би­ти­ся на най­ві­до­мі­шій у сві­ті аре­ні. Це щось осо­бли­ве: про­мо­ту­ва­ти бій на Ме­ді­сон Сквер Гар­ден, де в ринг ви­хо­ди­ли та­кі ле­ген­ди, як Джо Лу­їс, Мо­хам­мед Алі, Джо Фрей­зер, Лен­нокс Льюїс і Еван­дер Хо­лі­філд. Ми че­ка­ємо ще од­но­го за­хоп­лю­ючо­го бою і чу­до­во­го ве­чо­ра бок­су».
Ми­ну­лих ви­хід­них, упер­ше з 2006 ро­ку, чем­пі­он­ський по­яс у су­пер­важ­кій ва­зі за­во­ював аме­ри­ка­нець. У лис­то­па­ді 2006-го Шен­нон Бріггс за­во­ював ти­тул WBO в бою з бі­ло­ру­сом Сер­гі­єм Ля­хо­ви­чем. Че­рез пів­ро­ку, під час пер­шо­го ж за­хис­ту, Бріггс по­яс втра­тив. У ці ви­хід­ні у Шта­тів зно­ву з’явив­ся во­ло­дар ти­ту­лу в су­пер­важ­кій ва­зі.
29-річ­ний Де­он­тей Уайл­дер ві­ді­брав по­яс WBC у 36-річ­но­го ка­над­ця Бер­ме­на Сті­вер­на. Но­вий чем­пі­он за вер­сією WBC бок­су­вав з од­ним оком, ос­кіль­ки дру­ге по­шко­див пе­ред боєм. До то­го ж у хо­ді бою аме­ри­ка­нець зла­мав ру­ку. І все ж зу­мів ви­йти пе­ре­мож­цем за од­но­го­лос­ним рі­шен­ням суд­дів — 120:107, 119:108, 118:109.
«Я по­вер­нув­ся з лі­кар­ні, де ме­ні зро­би­ли рент­ген пра­вої ру­ки. Ви­яви­ло­ся, що у ме­не пе­ре­лом. Я зла­мав ру­ку в тре­тьо­му або чет­вер­то­му ра­ун­ді бою, то­му бив­ся тіль­ки од­нією ру­кою і, як­що го­во­ри­ти прав­ду до кін­ця, ди­вив­ся ли­ше од­ним оком, ос­кіль­ки по­шко­див лі­ве за день пе­ред боєм. Дя­кую Бер­ме­ну за це ви­про­бу­ван­ня. В іде­алі я хо­тів би спо­чат­ку зу­стрі­ти­ся з Тай­со­ном Ф’юрі, а по­тім на­при­кін­ці ро­ку про­вес­ти об’­єд­ну­валь­ний по­єди­нок з Во­ло­ди­ми­ром Клич­ком. Як­що все так і вий­де, то це бу­де фан­тас­тич­ний рік», — за­явив Уайл­дер.
А ось хто в ми­ну­лі ви­хід­ні мав при­єм­ні кло­по­ти, то це олім­пій­ський чем­пі­он 2012 ро­ку Олек­сандр Усик. Ін­тер­кон­ти­нен­таль­ний чем­пі­он сві­ту з бок­су се­ред про­фе­сіо­на­лів за вер­сією WBO втре­тє став бать­ком. У не­ді­лю, 18 січ­ня, у спортс­ме­на на­ро­див­ся син, яко­го на­зва­ли Ми­хай­лом.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».