Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний скульп­тор Во­ло­ди­мир Щур. Ав­тор ши­ро­ко­ві­до­мих вті­лень у брон­зі об­ра­зів Па­ні­ков­сько­го, Про­ні Про­ко­пів­ни і Го­ло­хвас­то­ва, Би­ко­ва, Го­ро­дець­ко­го,…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Ана­то­лій Жи­кол є на­про­чуд гли­бо­ким і ці­ка­вим по­етом, кри­ти­ком і про­за­їком. Та­ке вже не так час­то…
Наш спів­роз­мов­ник — Ва­силь Фоль­ва­роч­ний, по­ет, про­за­їк, дра­ма­тург, пуб­лі­цист та гро­мад­ський ді­яч. Май­же 20 ро­ків очо­лю­вав Чер­ні­вець­ку об­лас­ну пись­мен­ниць­ку ор­га­ні­за­цію.Як…
Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сій Се­ме­ни­щев, один із най­по­пу­ляр­ні­ших оде­си­тів — му­зи­кант, бард, ак­тор, май­стер гу­мо­ру й де­кла­ма­ції, від­не­дав­на пись­мен­ник. —…
Наш спів­роз­мов­ник — Гри­го­рій Кло­чек, пись­мен­ник, уче­ний-лі­те­ра­ту­роз­на­вець та ор­га­ні­за­тор осві­ти, док­тор фі­ло­ло­гіч­них на­ук, ака­де­мік, про­фе­сор. Має за пле­чи­ма ще дві…
Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний пись­мен­ник Олек­сандр Ги­жа, ав­тор ба­га­тьох опо­від­ань, по­езій, по­віс­тей та ро­ма­нів, зде­біль­шо­го іс­то­рич­но­го прав­до­бор­чо­го спря­му­ван­ня. Тво­ри ж…
За­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Кос­тян­тин Мо­ги­лев­ський — ви­зна­ний на Бать­ків­щи­ні і в Єв­ро­пі ху­дож­ник сві­то­во­го рів­ня, хо­ча, по чес­ті, важ­ко ска­за­ти,…
Наш спів­роз­мов­ник — ві­до­мий пись­мен­ник Ігор По­тоць­кий, оде­сит, ав­тор по­над 70 кни­жок вір­шів і про­зи, де­які з яких пе­ре­кла­де­ні фін­ською,…
Наш спів­роз­мов­ник — Гри­го­рій Бу­лах, май­стер ху­дож­ньо­го сло­ва, на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, по­ет, про­за­їк, пе­ре­кла­дач.Пра­цю­вав із ком­по­зи­то­ра­ми Іго­рем По­кла­дом, Рос­ти­сла­вом Ба­би­чем,…
Наш спів­роз­мов­ник — ко­ри­фей ук­ра­їн­ської ка­ри­ка­ту­ри Во­ло­ди­мир Со­лонь­ко. Прой­шов дві ґрун­тов­ні шко­ли — Ху­дож­ній ін­сти­тут (ни­ні На­ціо­наль­на ака­де­мія об­ра­зо­твор­чо­го мис­тец­тва…
Наш спів­роз­мов­ник Бог­дан Жол­дак — ав­тор чис­лен­них кни­жок у різ­них жан­рах. Пуб­лі­ку­вав­ся в Хор­ва­тії, США, Ка­на­ді, Ні­меч­чи­ні та Япо­нії. Пе­ре­мо­жець…
Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний ук­ра­їн­ський ху­дож­ник Олек­сандр Бє­ло­зор, не­ор­ди­нар­ний і не­спо­ді­ва­ний за на­ту­рою і твор­чіс­тю. По­чи­нав із то­го, що свої…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».