Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Сiчень 2015 12:41

В УкраЇнi почалася мобiлiзацiя

Rate this item
(0 votes)

20 січ­ня в Ук­раї­ні стар­ту­ва­ла пер­ша у 2015 ро­ці хви­ля мо­бі­лі­за­ції.
Від­по­від­ний За­кон № 113-VIII «Про част­ко­ву мо­бі­лі­за­цію» опуб­лі­ко­ва­ний у пар­ла­мент­ській га­зе­ті «Го­лос Ук­раї­ни».
Згід­но з до­ку­мен­том, мо­бі­лі­за­ція у 2015 ро­ці про­во­ди­ти­меть­ся в три чер­ги про­тя­гом 210 діб.
З 18 бе­рез­ня по 1 трав­ня 2015 ро­ку та­кож бу­де про­ве­де­не звіль­нен­ня в за­пас вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, які бу­ли при­зва­ні на вій­сь­ко­ву служ­бу під час мо­бі­лі­за­ції, на осо­бли­вий пе­рі­од від­по­від­но до Ука­зу Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни від 17 бе­рез­ня 2014 ро­ку № 303.


«Не­об­хід­ність про­ве­ден­ня част­ко­вої мо­бі­лі­за­ції в Ук­раї­ні зу­мов­ле­на не­без­пе­кою її дер­жав­ній не­за­леж­но­сті, ви­ник­нен­ням ре­аль­ної за­гро­зи те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті, не­об­хід­ніс­тю під­три­ман­ня бо­йо­вої та мо­бі­лі­за­цій­ної го­тов­но­сті Зброй­них Сил Ук­раї­ни, ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань на рів­ні, що га­ран­тує адек­ват­не ре­агу­ван­ня на за­гро­зи на­ціо­наль­ній без­пе­ці дер­жа­ви», — йдеть­ся в за­ко­ні.
На­га­да­ємо, Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко 19 січ­ня під­пи­сав За­кон «Про част­ко­ву мо­бі­лі­за­цію».
***
Мі­ністр обо­ро­ни Сте­пан Пол­то­рак за­кли­кав осо­бо­вий склад МОУ про­вес­ти якіс­ний від­бір кан­ди­да­тів на служ­бу в ар­мії.
Про це він за­явив на служ­бо­вій на­ра­ді з пи­тань го­тов­но­сті до про­ве­ден­ня чер­го­вої хви­лі част­ко­вої мо­бі­лі­за­ції, по­ві­дом­ляє прес-служ­ба Мі­н­о­бо­ро­ни.
«Го­лов­не зав­дан­ня для кож­но­го з вас — якіс­ний від­бір кан­ди­да­тів на служ­бу. Не мож­на без­дум­но всіх без роз­бо­ру за­лу­ча­ти до служ­би — в пер­шу чер­гу, мо­бі­лі­зо­ву­ва­ти не­об­хід­но всіх охо­чих, доб­ро­воль­ців, лю­дей із бо­йо­вим до­сві­дом, тих, хто має від­по­від­ні вій­сь­ко­ві спе­ці­аль­но­сті», — за­явив Сте­пан Пол­то­рак.
Гла­ва обо­рон­но­го ві­дом­ства та­кож за­зна­чив, що всі де­пар­та­мен­ти й управ­лін­ня пе­ре­ве­де­ні на по­си­ле­ний ва­рі­ант не­сен­ня служ­би.
«На­ше най­го­лов­ні­ше зав­дан­ня — вчас­но за­без­пе­чи­ти мо­бі­лі­зо­ва­них ре­чо­вим май­ном, хар­чу­ван­ням, зброєю, ор­га­ні­зу­ва­ти про­цес на­вчан­ня, про­ду­ма­ти всі кро­ки з ор­га­ні­за­ції цьо­го про­це­су. Спо­ді­ва­юсь, ви до­кла­де­те не­об­хід­них зу­силь для то­го, щоб про­цес мо­бі­лі­за­ції про­хо­див зла­го­дже­но й чіт­ко», — на­го­ло­сив гла­ва обо­рон­но­го ві­дом­ства.
Укр­ін­форм

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».