№ 3 (24154)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Серпень 10, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

20 СІЧНЯ — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ШАЛІМОВА (1918–2006), УКРАЇНСЬКОГО ХІРУРГА, ПЕДАГОГА

На­ро­див­ся Олек­сандр Ша­лі­мов 20 січ­ня 1918 ро­ку в се­лі Вве­ден­ка За­дон­сько­го райо­ну Ли­пець­кої об­лас­ті. У 1934 ро­ці всту­пив на ро­біт­фак Ку­бан­сько­го ме­дич­но­го учи­ли­ща, який за­кін­чив у 1936 ро­ці з від­зна­кою. У 1936–1941 ро­ках на­вчав­ся на лі­ку­валь­но­му фа­куль­те­ті Ку­бан­сько­го ме­дич­но­го ін­сти­ту­ту.

Published in Особистість
Четвер, 18 Сiчень 2018 19:32

Стратегія довголіття

11 січ­ня на сво­єму за­сі­дан­ні Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Украї­ни схва­лив Стра­те­гію дер­жав­ної по­лі­ти­ки з пи­тань здо­ро­во­го та ак­тив­но­го дов­го­літ­тя на­се­лен­ня на пе­рі­од до 2022 ро­ку.

Цей документ розроблено з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння, а також для забезпечення створення сприятливих умов для здорового старіння й активного довголіття, адаптації суспільних інститутів до подальшого демографічного старіння та розбудови суспільства рівних можливостей для людей будь-якого віку.

11 січ­ня уряд ухва­лив рі­шен­ня що­до ви­пла­ти в пов­но­му об­ся­зі од­но­ра­зо­вої гро­шо­вої до­по­мо­ги чле­нам сі­мей осіб, смерть яких по­в’яза­на з учас­тю в ма­со­вих ак­ці­ях гро­мад­сько­го про­тес­ту, що від­бу­ли­сь у пе­рі­од з 21 лис­то­па­да 2013 ро­ку по 21 лю­то­го 2014 ро­ку, та осо­бам, які от­ри­ма­ли ті­лес­ні уш­ко­джен­ня, по­бої, мор­ду­ван­ня під час учас­ті в за­зна­че­них ак­ці­ях.

Уряд під час за­сі­дан­ня 11 січ­ня ухва­лив по­ста­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­раї­ни «Про за­твер­джен­ня бю­дже­ту Пен­сій­но­го фон­ду Ук­раї­ни на 2018 рік», у якій ура­хо­ва­но пе­ред­ба­че­ний Дер­жав­ним бю­дже­том Ук­раї­ни об­сяг асиг­ну­вань на фі­нан­су­ван­ня пен­сій­них про­грам у су­мі 139313,4 млн грн.

За­про­ва­джен­ня на­ко­пи­чу­валь­ної сис­те­ми пен­сій­но­го за­без­пе­чен­ня не при­зве­де до збіль­шен­ня роз­мі­ру по­дат­ків ні для пра­ців­ни­ків, ні для їх­ніх ро­бо­то­дав­ців.
Про це за­явив ві­це-прем’єр-мі­ністр Ук­раї­ни Пав­ло Розенко, по­ві­дом­ляє Уря­до­вий пор­тал.

2018-й, який тіль­ки-но роз­по­чав­ся, ста­не пер­шим ро­ком функ­ціо­ну­ван­ня в кос­мо­сі пер­шо­го ан­голь­сько­го су­пут­ни­ка Аn­go­Sat, кот­рий на­при­кін­ці груд­ня 2017-го бу­ло ви­ве­де­но на нав­ко­ло­зем­ну ор­бі­ту ра­ке­тою-но­сі­єм «Зе­ніт-3SLБФ» зі стар­то­во­го ком­плек­су, що на май­дан­чи­ку 45 кос­мо­дро­му Бай­ко­нур.

Четвер, 18 Сiчень 2018 18:29

Мозаїка фінансових ризиків

Ми­ну­лий рік був успіш­ним для бан­ків­ської сис­те­ми, за­пев­ня­ють фі­нан­со­ві ана­лі­ти­ки. Во­на ста­ла стій­кі­шою та кра­ще ка­пі­та­лі­зо­ва­ною. Бан­ки зно­ву по­ча­ли от­ри­му­ва­ти при­бут­ки, ма­ють ста­біль­не фон­ду­ван­ня.

Після трирічної паузи фінустанови взялися за кредитування населення та бізнесу. Рівень системних ризиків банківського сектора низький. Але повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність держбанків і слабкість правової системи залишаються значними перешкодами для розвитку банківської системи.

Published in Економіка

Ягід­ний клас­тер, ле­га­лі­за­ція та від­нов­лен­ня екс­плу­ата­ції крей­дя­них кар’­єрів, зе­ле­ний ту­ризм, від­ро­джен­ня тра­ди­цій­но­го яр­мар­ку і на­віть ство­рен­ня Му­зею ві­ни­ка...

Це — лише частина Стратегії розвитку на найближчі три роки, яку у понеділок, 15 січня 2018 року презентували керівники п’яти місцевих об’єднаних територіальних громад регіону за ініціативи Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Published in Регіони
Четвер, 18 Сiчень 2018 18:05

Коли юність умніє

17 СІЧ­НЯ — ДЕНЬ ДІ­ТЕЙ-ВИ­НА­ХІД­НИ­КІВ

Про но­ва­тор­ство в Ук­раї­ні в ці­ло­му сьо­го­дні мож­на го­во­ри­ти з пев­ною за­сто­ро­гою. Ни­ні, ко­ли про­мис­ло­вість та на­уко­ва га­лузь пе­ре­жи­ва­ють да­ле­ко не кра­щі ча­си, но­ва­тор­ство ба­га­то ко­му здає­ть­ся за­ба­ган­кою аль­тру­їс­тів, кот­рі на­ма­гаю­ть­ся зру­ши­ти з міс­ця тех­ніч­ний про­грес у кра­їні, де це ні­ко­му не по­тріб­но. Тож і пра­цю­ють ці від­чай­ду­хи на «ко­шик», адже ре­алі­зу­ва­ти їх­ні но­ва­тор­ські ідеї прак­тич­но ні­ко­му і ні­де.

Published in Регіони

Цен­траль­ну Азію аме­ри­кан­ський зов­ніш­ньо­по­лі­тич­ний стра­тег Збіг­нев Бже­зин­ський сво­го ча­су на­звав «єв­ра­зій­ськи­ми Бал­ка­на­ми». Кон­троль за цим ре­гіо­ном кри­тич­но важ­ли­вий для зна­хо­джен­ня ба­лан­су сил в Єв­ра­зії. У цьо­му сен­сі клю­чо­ви­ми зо­на­ми є ко­лиш­ні ра­дян­ські рес­пуб­лі­ки Цен­траль­ної Азії та Аф­га­ніс­тан.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».