№ 36 (24135)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

8 ВЕ­РЕС­НЯ — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ ГРА­МОТ­НО­СТІ

Ка­жуть, що во­гонь, а по­тім ко­ле­со, а ще кінь ство­ри­ли ци­ві­лі­за­цію. То, пев­не, так і є, не вар­то спе­ре­ча­ти­ся з уче­ни­ми. 
Од­нак важ­ко за­пе­ре­чи­ти, що са­ме пи­сем­ність до­зво­ли­ла люд­ству сяг­ну­ти вер­шин ду­хов­но­сті й тех­но­ло­гіч­но­го про­гре­су. Без пи­сем­но­сті не бу­ло б Ін­тер­не­ту, кос­міч­них ко­раб­лів, мир­но­го ато­ма. 
А ще ми б ні­ко­ли не діз­на­ли­ся про ге­ні­аль­но­го Шек­спі­ра, бать­ка Та­ра­са, про пер­ший за­кон тер­мо­ди­на­мі­ки то­що.

Отже, винайдення писемності — унікальне досягнення, дарунок долі саме нам, людям. Відомо, що спілкуватися вміють і дельфіни, мавпи, і взагалі звірі, до того здатні навіть мікроорганізми, але саме писемність забезпечує збереження й накопичення інформації про світ і Всесвіт, гарантуючи цивілізаційний поступ.

Published in Духовність
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:05

Англійська – безплатно

Дер­жав­на служ­ба за­йня­то­сті Ук­раї­ни та со­ці­аль­ний про­ект із ви­вчен­ня анг­лій­ської мо­ви LingvaSkills, роз­роб­ле­ний коман­дою «Ака­де­мія на­ви­чок», пре­зен­ту­ва­ли про­гра­му без­плат­но­го на­вчан­ня анг­лій­ській мо­ві без­ро­біт­них, учас­ни­ків АТО і ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.
«Сьогодні кожна другатретя вакансія вимагає знання англійської мови. Отже, так ми можемо зробити більш конкурентоздатними наших безробітних на ринку праці. Наразі в Державній службі зайнятості цей проект є одним із перших, де кожен безробітний зможе вивчати англійську дистанційно», — сказав С. Кравченко.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:03

Проблем не передбачається

Проблем з призначенням субсидій на житловокомунальні послуги для українців у 2016–2017 роках не передбачається, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
«Жодних проблем з призначенням субсидій на 2016/2017 роки в органів соціального захисту не буде. Субсидії громадянам призначатимуться своєчасно, в повному обсязі, відповідно до вимог чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 31 серпня цього року за субсидіями на житловокомунальні послуги до органів соціального захисту населення вже звернулося майже 6 млн домогосподарств.

Зустріч міністра соціальної політики Андрія Реви з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер почалася з обговорення поточної ситуації в Україні у сфері соціального захисту найвразливіших верств населення.
«Тема, якою ви опікуєтесь, є важливим напрямом діяльності й нашого міністерства, адже воно опікується саме соціальним захистом, а це сьогодні, на жаль, найпроблемніша сфера нашого життя, — зазначив міністр. — Наприклад, погляньмо на ті ж соціальні стандарти: мінімальна пенсія — 50 доларів, мінімальна зарплата — 75 доларів. Із 12,5 мільйона пенсіонерів 7,5 мільйона мають пенсію, меншу від прожиткового мінімуму. Важко собі навіть уявити у світі ще країну з такими низькими соціальними показниками.

Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман про­по­нує ре­фор­му­ва­ти сфе­ру за­йня­то­сті на­се­лен­ня так, щоб дер­жа­ва не сти­му­лю­ва­ла без­ро­біт­тя, а ін­вес­ту­ва­ла у ство­рен­ня ро­бо­чих місць у кра­їні. 
Про це Глава уря­ду за­явив під час зу­стрі­чі з екс­пер­та­ми з пи­тан­ня ви­зна­чен­ня пріо­ри­тет­них за­сад ре­фор­му­ван­ня дер­жав­ної служ­би за­йня­то­сті для сти­му­лю­ван­ня ство­рен­ня но­вих ро­бо­чих місць.

«Зрозуміло, що те, що ми маємо сьогодні у сфері зайнятості населення, потребує відповідних рішень для того, щоб система працювала так, аби ми не стимулювали безробіття, а навпаки інвестували у створення робочих місць у нашій країні», — зазначив В. Гройсман на початку зустрічі.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 14:50

Злети і падіння гривні

До по­чат­ку серп­ня грив­ня стій­ко три­ма­ла­ся на від­міт­ці 24,8 за до­лар. Але знов ак­ти­ві­зу­вав­ся «чор­ний» ри­нок, на яко­му роз­рив між ку­пів­лею і про­да­жем ва­лю­ти іно­ді прос­то вра­жає. Тор­го­вель­ні ме­ре­жі, ін­тер­нет-ма­га­зи­ни, ту­рис­тич­ні фір­ми, аби під­стра­ху­ва­ти­ся, зно­ву по­ча­ли ви­ко­рис­то­ву­ва­ти са­мо­стій­но ви­зна­че­ні ва­лют­ні кур­си. Звіс­но, на­ба­га­то ви­щі, аніж по­каз­ни­ки, офі­цій­но за­твер­дже­ні НБУ.

Прості громадяни та експерти активно обговорюють, наскільки об’єктивними є чинники, що призвели до чергової девальвації української валюти, як довго триватиме цей процес і де його межа, які фактори впливають і ще можуть вплинути на ситуацію на валютному ринку та в банківській системі.

Published in Економіка

РОЗПОВІДАЄ ДАМ'ЯН РАҐАН, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ «КРЕДОБАНКУ»

У се­ре­ди­ні лі­та «Кре­до­банк» за­пус­тив но­вий про­дукт — фі­нан­су­ван­ня об’­єд­нань спів­влас­ни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків (ОСББ). По­рів­ню­ючи з ін­ши­ми бан­ків­ськи­ми ус­та­но­ва­ми, там най­ниж­чі від­сот­ко­ві став­ки на рин­ку — 21% на 10 ро­ків та з мож­ли­вос­тя­ми взя­ти кре­дит як на енер­го­ефек­тив­ні рі­шен­ня, так і для ви­рі­шен­ня будь-яких зав­дань з мо­дер­ні­за­ції та ре­мон­ту ба­га­то­по­вер­хів­ки. Від­зна­чи­мо та­кож, що це ви­нят­ко­во без­за­став­не кре­ди­ту­ван­ня.
Ми зу­стрі­ли­ся із за­ступ­ни­ком го­ло­ви прав­лін­ня «Кре­до­бан­ку» Дам’яном Ра­ґа­ном у Льво­ві для то­го, щоб діз­на­ти­ся, чо­му банк виб­рав са­ме на­пря­мок фі­нан­су­ван­ня ба­га­то­квар­тир­но­го сек­то­ра, який клі­єнт був клю­чо­вим у ма­те­рин­сько­му бан­ку PKO BP (Поль­ща) та чо­му об’­єд­нан­ня спів­влас­ни­ків є ру­шій­ною си­лою для мо­дер­ні­за­ції ба­га­то­по­вер­хі­вок у єв­ро­пей­ських кра­їнах.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 14:10

Порожня каса і вибори

Ро­сі­яни не от­ри­ма­ють га­ран­то­ва­но­го за­ко­ном під­ви­щен­ня пен­сій, бо каз­на ви­яви­ла­ся по­рож­ньою. 
На це по­ві­дом­лен­ня з ос­тра­хом очі­ку­ва­ли 43 міль­йо­ни ро­сій­ських пен­сіо­не­рів, од­нак на­при­кін­ці серп­ня прем’­єр Дмит­ро Мед­ве­дєв оста­точ­но ві­ді­брав у них на­дію: очі­ку­ва­но­го, дру­го­го в цьо­му ро­ці, під­ви­щен­ня пен­сій не бу­де.

Відмова від індексації означає, що реальна вартість і так скромних пенсій знижується вперше після приходу до влади нинішнього президента у 1999 році.
Закон гарантував пенсіонерам, що кожного року, в лютому, пенсія мала збільшитися на такий самий відсоток, на який у попередньому році підвищилися ціни. І це вдавалось. Навіть сім років тому, коли Росія потрапила у глибоку кризу, пенсії зростали швидше, ніж ціни, але тоді держава мала рекордні резерви, накопичені під час нафтового буму.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 13:39

Радикали – за Путіна

Дже­ре­мі Кор­бін, ни­ніш­ній ке­рів­ник найбіль­шої бри­тансь­кої опо­зиційної партії — Пар­тії пра­ці, під час де­ба­тів на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів но­во­го го­ло­ви не від­по­вів на не­од­но­ра­зо­ві за­пи­тан­ня, чи на­дав би він до­по­мо­гу со­юз­ни­ку по НА­ТО, на яко­го б на­па­ла Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. Він ви­сло­вив ба­жан­ня «уник­ну­ти» вій­сь­ко­вої учас­ті, зо­се­ре­див­шись на дип­ло­ма­тич­них за­хо­дах.

Корбін раніше неодноразово виявляв бажання зближення з Росією і, згідно з повідомленням ВВС, розглядав би можливість виходу з Північноатлантичного альянсу. Він є також противником збереження Лондоном ядерного арсеналу як надзвичайно важливого елементу системи оборони НАТО.
Дебати проводилися тому, що Корбін, який керує партією з 2015 року, братиме участь у наступних виборах голови партії. Значна частина парламентарів партії незадоволена радикальними поглядами партійного лідера. Другий кандидат, Оуен Сміт, рішуче і безкомпромісно заявив про згоду на підтримку, в разі потреби, членів НАТО.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 13:36

Світ під наглядом «двадцятьох няньок»

Народне прислів’я стверджує, що у семи няньок дитина залишається без належного догляду. Дехто вважає, що тому «велика сімка» й виявилася не зовсім готовою до світової економічної кризи, яка буяє від осені 2008 року.
Критики аргументували таку точку зору тим, що «сімка» є недостатньо представницькою за регіональною ознакою та критерієм реальної частки у світовому валовому продукті. Тому восени 2009 року виникла ідея залучення до процесу обговорень шляхів виходу з економічної кризи нових індустріальних держав та регіональних економічних лідерів. У підсумку таких назбиралося двадцять країн плюс Євросоюз.
На початку поточного тижня в китайському місті Ханчжоу завершився саміт країн — членів «великої двадцятки» (G20). Тема саміту досить символічна: «Побудова інноваційної, життєздатної, кооперативної та інклюзивної світової економіки».

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».