Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Кабінет Міністрів розглядає можливість скасування лімітів розміру пенсій для платників високих сум за єдиним соціальним внеском (ЄСВ).Про це повідомив Прем’єр-міністр…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни 27 груд­ня 2018 р. схва­лив по­ста­но­ву про на­дан­ня жит­ло­вих суб­си­дій на­се­лен­ню у гро­шо­вій фор­мі. Пра­ви­ла при­зна­чен­ня до­по­мо­ги…
З по­чат­ку 2019 р. стар­ту­ва­ла кам­па­нія де­кла­ру­ван­ня гро­ма­дя­на­ми до­хо­дів, одер­жа­них про­тя­гом 2018 р., ідеть­ся в по­ві­дом­лен­ні Дер­жав­ної фіс­каль­ної служ­би Украї­ни.…
Українська теплова генерація визнана найдорожчою у світі. У 2018 році середній тариф за мегават-годину становить $70, в той час як в…
Чинність пілотного проекту «Рука допомоги» потрібно продовжити на 2019 р. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під…
До Між­на­род­но­го дня ін­ва­лі­дів, який що­річ­но від­зна­чає­ть­ся сві­то­вою спіль­но­тою 3 груд­ня, про­ве­ли круг­лий стіл, де об­го­во­ри­ли пра­ва на участь у…
Робота над створенням багатоманітного та інклюзивного суспільства має вестися щоденно.На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у зверненні з нагоди Міжнародного…
Міжнародний день людей з інвалідністю встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року і відзначається щорічно 3 грудня.Наша країна…
У жовт­ні 2017 р. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла роз­роб­ле­ний Уря­дом Украї­ни за­кон про пен­сій­ну ре­фор­му та за­пус­ти­ла ком­плекс­ний про­цес змін у…
От­ри­ман­ня до­від­ки внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб для жи­те­лів ОРДЛО для ви­пла­ти пен­сій є за­со­бом кот­ро­лю та за­по­бі­гає ви­пад­кам шах­рай­ства. Про це…
Уряд схва­лив за­ко­но­про­ект що­до вдос­ко­на­лен­ня функ­ціо­ну­ван­ня сис­те­ми за­галь­но­обо­в’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го та пен­сій­но­го стра­ху­ван­ня, під­ви­щен­ня якос­ті ад­мі­ніс­тру­ван­ня та дис­цип­лі­ни спла­ти єди­но­го…
Піс­ля ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту у Хар­ко­ві від­кри­ли Центр ре­ін­тег­ра­ції для без­хать­ків, по­ві­дом­ляє ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му. «Проект реалізовано за фінансової підтримки німецької компанії…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».