Проблема
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

З 1 квіт­ня «до­ступ­ні лі­ки» ви­да­ють за елек­трон­ни­ми ре­цеп­та­ми. Та­ки­ми по­ві­дом­лен­ня­ми за­ряс­ні­ли за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції на­пе­ре­до­дні цієї да­ти. Де­які з…
Антикорупційна політика в Україні належно не сформована і не відповідає запитам суспільства. Свідченням цього є те, що політична воля до…
Ук­раї­на увій­шла до п’ятір­ки лі­де­рів дер­жав — екс­пор­те­рів аг­рар­ної про­дук­ції до Єв­ро­со­юзу. Най­біль­ши­ми пос­та­чаль­ни­ка­ми сіль­госп­про­дук­ції до ЄС за­ли­шаю­ть­ся Бра­зи­лія і…
Ста­тис­ти­ка ствер­джує, що за об­ся­гом вод­них ре­сур­сів Пол­тав­ська об­ласть по­сі­дає 12-е міс­це в Ук­раї­ні. Ро­дю­чі зем­лі ре­гіо­ну сьо­го­дні оми­ва­ють 69…
В Ук­раї­ні важ­ко знай­ти хво­ро­го, який би не скар­жив­ся на до­рож­не­чу лі­ків. І хо­ча ап­тек у нас біль­ше ніж до­сить,…
«Зараз головний ворог реформованих ЗМІ є «Укрпошта» і її тарифна політика. І відповідні заяви і виступи медіаспільноти, наше звернення, навіть…
Се­ли­ще Роз­со­шен­ці, що в Пол­тав­сько­му райо­ні, дав­но впри­тул на­бли­зи­ло­ся з пів­дня до об­лас­но­го цен­тру. Ре­зуль­та­том та­ких брат­ніх обі­ймів міс­та і…
Жод­ній кра­їні ще не вда­ло­ся лік­ві­ду­ва­ти ко­руп­цію. Хо­ча у роз­ви­ну­тих дер­жа­вах, та­ких як Да­нія, Нор­ве­гія, Авст­ра­лія, Лат­вія, Лит­ва, Ес­то­нія, масш­та­би…
Ме­дич­на ре­фор­ма, яка не на жарт пе­ре­ля­ка­ла прос­тих укра­їн­ців, кот­рі по­бо­юють­ся, що но­вов­ве­ден­ня оста­точ­но по­кла­де край без­плат­ній ме­ди­ци­ні, ви­світ­ли­ла де­що…
«Немає повісті сумнішої на світі...» — ці слова класика світової літератури, напевне, найвлучніше за будь-які інші характеризують теперішні відносини між…
Звістка про те, що Україна в минулому році посіла  3-є місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду, пропустивши вперед лише…
Зи­ма, яка на пов­ний го­лос уже за­яви­ла про се­бе, під­дав­ши ко­му­наль­ни­ків та управ­лін­ців сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням на здат­ність опе­ра­тив­но ре­агу­ва­ти на…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».