Людина i право
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 26, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Який ви­бір у су­час­них ре­алі­ях роб­лять ад­во­ка­ти: за­ли­ши­ти­ся «рі­ша­ла­ми», під­три­му­ючи і під­жив­лю­ючи ко­руп­цію, чи ста­ти чин­ни­ком успіш­них ре­форм, яких гос­тро…
З 1 жовт­ня 2014 ро­ку укра­їн­цям на­да­ли мож­ли­вість от­ри­му­ва­ти пас­пор­ти у Цен­трах на­дан­ня ад­мі­ніс­тра­тив­них по­слуг, а не в управ­лін­нях Дер­жав­ної…
Пра­ців­ни­ки Де­пар­та­мен­ту з пи­тань ре­алі­за­ції на­ціо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го ме­ха­ніз­му (НПМ) Сек­ре­та­рі­ату Упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни з прав лю­ди­ни і пред­став­ни­ки Цен­тру…
Най­ближ­чим ча­сом в уря­ді бу­де пред­став­ле­но Стра­те­гію роз­вит­ку ор­га­нів внут­ріш­ніх справ, Кон­цеп­цію ре­фор­ми МВС (її ко­рот­ку ві­део­пре­зен­та­цію не­що­дав­но опри­люд­нив мі­ністр…
Ни­ні в Ук­раї­ні три­ває тре­тя хви­ля мо­бі­лі­за­ції. Не всі охо­че йдуть до ар­мії, то­му на­ма­гаю­ть­ся ви­їха­ти за кор­дон. Про по­ря­док…
Кож­на лю­ди­на має не­від’­єм­не пра­во на жит­тя — так запи­са­но в Кон­сти­ту­ції. Од­нак дер­жа­ва не ви­ко­рис­то­вує всіх сво­їх мож­ли­вос­тей для…
У груд­ні 2009 ро­ку Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни ра­ти­фі­ку­ва­ла між­на­род­ну Кон­вен­цію про пра­ва ін­ва­лі­дів, прий­ня­ту Ге­не­раль­ною Асамб­леєю ООН у груд­ні 2006…
260 ві­зи­тів без по­пе­ре­джен­ня до місць не­сво­бо­ди здійс­ни­ли пра­ців­ни­ки Де­пар­та­мен­ту з пи­тань ре­алі­за­ції на­ціо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го ме­ха­ніз­му (НПМ) ра­зом із гро­ма­дян­ськи­ми…
Не­що­дав­но на сай­ті Мі­ніс­тер­ства юс­ти­ції був роз­мі­ще­ний за­ко­но­про­ект «Про вне­сен­ня змін до За­ко­ну «Про ад­во­ка­ту­ру і ад­во­кат­ську ді­яль­ність». Він був…
Право на свободу — одне з фундаментальних. Воно сформульоване в ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,…
На очах менш ніж одного покоління в міліції сталися вкрай негативні зміни. Боротьба зі злочинним світом дуже швидко перетворилася на…
Реформування прокуратури — єдине невиконане зобов’язання нашої держави перед Радою Європи. Хоча восени 2013-го Верховна Рада ухвалила в першому читанні…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».