Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Що­ра­зу ко­ло проб­лем в аг­рар­но­му сек­то­рі зрос­та­ти­ме, як­що їх ви­рі­шен­ням за­йма­ти­меть­ся ви­нят­ко­во вла­да. На те є ба­га­то при­чин. Од­на з…
У Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни до дру­го­го чи­тан­ня го­тує­ть­ся про­ект за­ко­ну № 1599 «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­раї­ни що­до…
Ви­ро­щу­ван­ня кро­ли­ків в Ук­раї­ні сьо­го­дні не вва­жає­ть­ся пріо­ри­тет­ною га­луз­зю. Дех­то на­віть жар­тує, що ак­тив­ним кро­лів­ниц­тво бу­ло то­ді, ко­ли іс­ну­ва­ла мо­да…
Мо­ра­то­рій на про­даж зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня в Ук­раї­ні ви­явив­ся на­про­чуд жи­ву­чим. Йо­го бу­ло за­про­ва­дже­но ще 18 січ­ня 2001 ро­ку. Пе­ред­ба­ча­ло­ся,…
Не­що­дав­но на­був чин­но­сті і став За­ко­ном за­ко­но­про­ект № 1580 «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­раї­ни що­до спро­щен­ня умов…
Чин­на по­дат­ко­ва по­лі­ти­ка ни­ні де­мон­струє до­сить ак­тив­ний на­ступ на се­лян­ські ін­те­ре­си. За­про­ва­дже­но но­ві по­дат­ки, які вже на­ступ­но­го ро­ку мо­жуть спо­ну­ка­ти…
Екс­пер­ти ви­зна­ють, що ни­ніш­ні вес­ня­ні по­льо­ві ро­бо­ти про­хо­дять у над­зви­чай­но склад­них умо­вах. Во­ни спри­чи­не­ні не так по­год­ни­ми не­га­раз­да­ми, як на­рос­та­ючою…
Не­що­дав­но Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни під­три­ма­ла за­ко­но­про­ект, який пе­ред­ба­чає вста­нов­лен­ня мі­ні­маль­но­го тер­мі­ну орен­ди зем­лі сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня. Це но­вов­ве­ден­ня вва­жа­ють не­од­но­знач­ним, бо…
Не­що­дав­но до Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни бу­ло по­да­но за­ко­но­про­ект, по­кли­ка­ний якіс­но по­ліп­ши­ти си­ту­ацію на віт­чиз­ня­но­му аг­ро­стра­хо­во­му рин­ку. Що зу­мо­ви­ло по­яву та­ко­го…
Не­що­дав­но На­ціо­наль­ний прес-клуб з аг­рар­них та зе­мель­них пи­тань про­вів чер­го­ве за­сі­дан­ня. Вкот­ре ува­га ук­ра­їн­ської гро­мад­сько­сті бу­ла при­ку­та до не­об­хід­но­сті ство­рен­ня…
Новий законопроект допоможе українським селянам стати повноцІнними господарями на своїй землі Не­вдов­зі в ук­ра­їн­ське се­ло мо­жуть по­вер­ну­ти­ся се­ред­ня­ки. За­зви­чай це…
13 лю­то­го в Ук­раї­ні офор­ми­ли пер­шу аг­рар­ну роз­пис­ку. Цей факт вель­ми при­міт­ний. Річ у тім, що в кра­їні за­пу­ще­но но­вий…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».