Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На­пе­ре­до­дні вес­ня­них по­льо­вих ро­біт, які не­вдов­зі ма­ють роз­гор­ну­ти­ся по всій Ук­раї­ні, аг­ра­рії вкот­ре сти­каю­ть­ся з проб­ле­мою не­ста­чі обі­го­вих кош­тів. Осо­бли­во…
Цієї осе­ні гео­гра­фія за­сто­су­ван­ня аг­рар­них роз­пи­сок в Ук­раї­ні сут­тє­во роз­ши­ри­ла­ся. Ни­ні ни­ми мо­жуть ко­рис­ту­ва­ти­ся сіль­гос­пви­роб­ни­ки вже чо­ти­рьох об­лас­тей. До Пол­тав­щи­ни,…
30 лис­то­па­да в Ки­єві від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція «Про­ект USAID «Аг­ро­Ін­вест»: п’ять ро­ків під­трим­ки роз­вит­ку сіль­сько­го гос­по­дар­ства Ук­раї­ни, з дум­кою про май­бут­нє».…
Со­ці­аль­но-еко­но­міч­ний роз­ви­ток сільсь­ких те­ри­то­рій знач­ною мі­рою за­ле­жить від на­ла­го­джен­ня ефек­тив­но­го со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го парт­нер­ства між аг­ро­ви­роб­ни­ка­ми та сільсь­ки­ми гро­ма­да­ми. За йо­го на­яв­но­сті…
Та­кий ме­ха­нізм на роз­гляд гро­мад­сько­сті не­вдов­зі ма­ють за­про­по­ну­ва­ти фа­хів­ці про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест». Во­ни роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект «Про обіг зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня»,…
З 1 ве­рес­ня аг­рар­ні роз­пи­ски як но­вий вид кре­ди­ту­ван­ня сіль­сько­го гос­по­дар­ства впро­ва­джую­ть­ся ще в трьох об­лас­тях — Він­ниць­кій, Чер­кась­кій та…
До роз­гля­ду у Вер­хов­ній Ра­ді під­го­тов­ле­но за­ко­но­про­ект що­до під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної ці­ни на мо­ло­ко від на­се­лен­ня до 4 грн за 1…
Сіль­гос­пви­роб­ни­ки по­стій­но від­чу­ва­ють гос­тру не­ста­чу обі­го­вих кош­тів та об­ме­же­ні мож­ли­во­сті для кре­ди­ту­ван­ня. Та­кі за­яви лу­на­ють і те­пер, ко­ли від­бу­ваю­ть­ся осін­ні…
На тлі то­таль­но­го де­фі­ци­ту бю­дже­ту го­во­ри­ти про стра­ху­ван­ня сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції ви­дає­ть­ся, що­най­мен­ше, ци­ніч­ним. При цьо­му всі втяг­ну­ті у про­цес струк­ту­ри…
Ук­раї­на ма­ла всі мож­ли­во­сті для за­про­ва­джен­ня су­час­но­го аг­ро­стра­ху­ван­ня, про­те не ско­рис­та­ла­ся ни­ми пов­ною мі­рою. Від­так їй до­ве­деть­ся май­же спо­чат­ку фор­му­ва­ти…
Здавалося б, країна отримала бажаний консенсус, який забезпечить успіх спільній справі, і тепер головне — від політичних заяв перейти до…
Во­се­ни Ук­раї­на пла­нує роз­по­ча­ти ши­ро­ко­масш­таб­ну ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ну ре­фор­му. Вна­слі­док її про­ве­ден­ня зі звич­них для нас назв ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­них оди­ниць — об­лас­тей, райо­нів,…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».