№ 15 (24218)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 23, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 16:48

Від зростання до уповільнення

За прог­но­за­ми НБУ, в ни­ніш­ньо­му ро­ці еко­но­міч­не зрос­тан­ня в на­шій кра­їні упо­віль­нить­ся до 2,5%. Ос­нов­ні стри­му­ючі чин­ни­ки — ви­пла­та за зов­ніш­ні­ми і внут­ріш­ні­ми бор­га­ми — цьо­го­річ тре­ба від­да­ти кре­ди­то­рам 9 млрд дол. — та жорст­ка мо­не­тар­на по­лі­ти­ка, яка не­об­хід­на для по­вер­нен­ня ін­фля­ції до се­ред­ньо­стро­ко­вої ці­лі — 5%.

Економічне зростання знову прискориться у 2020–2021 роках у результаті пом’якшення монетарної політики й пожвавлення інвестиційної активності на тлі зменшення політичної невизначеності.
МВФ залишив прогноз зростання українського ВВП на рівні 2,7%. Експерти Фонду пояснюють це тим, що в нашій країні поки немає передумов для суттєвого економічного розвитку.

Published in Економіка

Новий президент Словаччини і нове обличчя в словацькій політиці Зузана Чапутова вступить на посаду глави держави 15 червня. Деякі коментатори вже порівнюють словацьку електоральну ситуацію з українською президентською кампанією.
Чому це не зовсім коректно і якими можуть бути політика і виклики у взаємодії з урядом нового президента дружньої Україні Словаччини — в ексклюзивному інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу розповів президент Інституту суспільних проблем (м. Братислава) Григорій Месежніков.

Пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ню­ель Мак­рон за­явив, що хо­че, щоб по­страж­да­лий у ре­зуль­та­ті по­же­жі со­бор Па­ризь­кої Бо­го­ма­те­рі від­но­ви­ли про­тя­гом п’я­ти ро­ків.
Про це він ска­зав у п’я­ти­хви­лин­но­му те­ле­ві­зій­но­му звер­нен­ні до на­ції, по­ві­дом­ляє Financial Times.

«Ми відновимо собор Паризької Богоматері і зробимо його ще красивішим, ніж раніше, і я хочу, щоб це завершилося протягом п’яти років... Ми можемо це зробити і ми будемо мобілізуватися, щоб це зробити», — наголосив Макрон.
Деякі експерти вважають, що відновлення історичної пам’ятки архітектури в центрі Парижа триватиме десятиліття.

До­нальд Трамп ви­знав іран­ський «Кор­пус стра­жів іс­лам­ської ре­во­лю­ції» те­ро­рис­тич­ною ор­га­ні­за­цією. Чи на­справ­ді Аме­ри­ка пря­мує до чер­го­вої вій­ни у Пер­ській за­то­ці?

«Корпус стражів ісламської революції» був створений після революції 1979 року аятолою Рухолою Хомейні. Керуючись небезпідставним страхом, що війська шаха не будуть лояльними до нового режиму, він створив військову організацію, паралельну до регулярної армії.
На відміну від неї, Корпус не підпорядковується президенту. Його єдиним зверхником є духовний і політичний лідер Ісламської Республіки. Від смерті Хомейні у 1989 році функцію намісника дванадцятого імама на землі здійснює Алі Хаменеї.

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 15:56

Керований хаос

З 2015 ро­ку, ко­ли бу­ла ут­во­ре­на ро­сій­ська кон­такт­на гру­па з пи­тань вре­гу­лю­ван­ня си­ту­ації в Лі­вії, Ро­сія ак­тив­но від­бу­до­вує свої по­лі­тич­ні впли­ви у цій кра­їні.

З одного боку, Москва виразно фаворизує маршала Халіфу Хафтара, який очолює так звану Народну лівійську армію і контролює більшу частину території країни (з центром у Тобруку у Східній Лівії), надаючи йому певну політичну і військову підтримку.
З іншого боку, декларуючи принцип «рівного зближення», Росія має також контакти з підтримуваним західними державами так званим урядом національної єдності прем’єра Файїза аль-Сараджа, який контролює частину території на заході країни з центром у Тріполі.

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 15:46

Алжир уник "арабської весни"

У 2011 році президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка обрав правильний курс маневрування між «революційними настроями» і «політичною стабільністю». Це дало можливість уникнути радикальної дестабілізації, але не вирішило всіх суспільно-політичних проблем Алжиру.
На той час країна тільки оговтувалася від тривалої громадянської війни між місцевими ісламістами та орієнтованими на світський шлях розвитку алжирськими військовими.

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 15:41

Кінець wikileaks

Дня­ми По­соль­ство Ек­ва­до­ру в Лон­до­ні ви­да­ло бри­тан­ським влас­тям гро­ма­дя­ни­на Авст­ра­лії Джу­лі­ана Ас­сан­жа. Він є за­сно­вни­ком сай­та «Ві­кі­лікс», який став дже­ре­лом по­ши­рен­ня ін­фор­ма­ції про дер­жав­ні та­єм­ни­ці США.

Перші публікації, присвячені військовим злочинам американської армії в Іраку та Афганістані, з’явилися навесні 2010 року. Американські спеціальні служби зайнялися з’ясуванням джерел витоку секретної інформації.
Зрештою, Федеральне бюро розслідувань вийшло на співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена. На початку 2013 року останній отримав політичний притулок у Росії. Натомість сам Джуліан Ассанж перед загрозою видачі до США попросив політичний притулок в еквадорському посольстві у Лондоні.

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 15:30

Невизначеність у Венесуелі

Остан­ні пів­мі­ся­ця центр дип­ло­ма­тич­ної бо­роть­би за вплив на Ве­не­су­елу пе­ре­міс­тив­ся з Ка­ра­ка­са до Ра­ди Без­пе­ки ООН: ві­це-пре­зи­дент США Майк Пенс за­кли­кав ООН ви­зна­ти пре­зи­ден­том Ве­не­су­ели Ху­ана Гу­ай­до.

У відповідь офіційні власті Венесуели Хуана Гуайдо, який 23 січня 2019 року оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели, позбавили депутатської недоторканності. Попри ці кроки конкуруючі за владу сторони поки що уникають незворотних дій, які можуть втягнути країну у вир громадянської війни.

Піс­ля до­стро­ко­вих ви­бо­рів де­пу­та­тів кне­се­ту в Із­ра­їлі три­ває по­лі­тич­ний про­цес фор­му­ван­ня но­вої прав­ля­чої ко­алі­ції. Бінь­ямін Не­тань­яху має на­го­ду вп’яте ста­ти прем’­єр-мі­ніс­тром, при­най­мні пре­зи­дент США До­нальд Трамп пер­шим при­ві­тав йо­го з пе­ре­мо­гою.

Хоча перспективи внутрішньополітичної розстановки сил в Ізраїлі більшменш зрозумілі, загальна ситуація на Великому Близькому Сході стає все складнішою. Поняття «Великий Близькій Схід» з’явилось у середовищі американських геополітиків напередодні іракської військової кампанії 2003 року.

Кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський от­ри­мав знач­ну під­трим­ку за­вдя­ки то­му, що ви­сту­пив про­ти по­лі­тич­но­го іс­теб­ліш­мен­ту. Та го­лов­на проб­ле­ма для Ук­раї­ни в то­му, що за ним сто­їть олі­гарх Ко­ло­мой­ський, який має свої пла­ни на цьо­го кан­ди­да­та.
Про це йдеть­ся в роз­гор­ну­тій пуб­лі­ка­ції впли­во­во­го ви­дан­ня Financial Times, що по­ба­чи­ла світ у вів­то­рок.

«Володимир Зеленський, несподіваний лідер президентських виборів в Україні, які відбудуться вже цими вихідними, скористався тією ж популістською хвилею, яка принесла розчарування виборцям у різних частинах світу, у тому числі прибічникам Brexit та президентства Дональда Трампа», — йдеться в публікації.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».