Березень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Не­за­ба­ром в Ук­раї­ні стар­тує вес­ня­на при­зов­на кам­па­нія. Най­біль­ше по­тен­цій­них во­яків не­по­ко­їть од­не за­пи­тан­ня: чи мо­жуть їх від­пра­ви­ти в район бо­йо­вих дій?..

Ко­му слід очі­ку­ва­ти по­віст­ки?
Віднедавна порядок призову громадян на строкову військову службу зазнав певних змін. Наприклад, якщо раніше до війська йшли хлопці від 18 до 25 років, то сьогодні призиваються лише ті, кому виповнилося 20 років, але не більше 27.

Published in Військо
Субота, 02 Березень 2019 15:31

Коли рвоне «нічийна» гребля?

Ста­тис­ти­ка ствер­джує, що за об­ся­гом вод­них ре­сур­сів Пол­тав­ська об­ласть по­сі­дає 12-е міс­це в Ук­раї­ні. Ро­дю­чі зем­лі ре­гіо­ну сьо­го­дні оми­ва­ють 69 во­до­схо­вищ, 2688 став­ків та 583 озе­ра.

Серед найбільших водойм Полтавщини дзеркальною гладдю гордо виблискує Кременчуцьке водосховище — за площею найбільше в Україні і шосте в Європі. А за довжиною греблі — 11 км — третє.

Published in Проблема

Іри­ну Ге­ра­щен­ко доб­ре зна­ють міль­йо­ни укра­їн­ців. І не ли­ше че­рез те, що Іри­на Во­ло­ди­ми­рів­на обі­ймає по­са­ду пер­шо­го за­ступ­ни­ка Го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни: ця ми­ло­вид­на жін­ка є ще й Упов­но­ва­же­ним Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни з мир­но­го уре­гу­лю­ван­ня на Схо­ді Ук­раї­ни.
Не­що­дав­но ко­рес­пон­дент «ДУ» зу­стрі­вся з па­ні Іри­ною і по­спіл­ку­вав­ся на най­бо­лю­чі­шу для укра­їн­ців те­му — звіль­нен­ня на­ших спів­віт­чиз­ни­ків, що ста­ли за­руч­ни­ка­ми Крем­ля.

Published in Суспільство

Звіс­но, ус­ві­дом­лю­ва­ти, що від лю­то­го 2014 ро­ку ми­нає вже пер­ша, фор­маль­но «юві­лей­на», да­та — і не­зруч­но, і не­при­єм­но. Але тре­ба не прос­то кон­ста­ту­ва­ти, що те­ри­то­рія Ук­раї­ни за­ли­шає­ть­ся під оку­па­цією, а й ро­би­ти пев­ні вис­нов­ки і в пря­мо­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва — вчи­ти урок, що йо­го по­ста­ви­ла то­ді пе­ред Ук­раї­ною та сві­том ро­сій­ська аг­ре­сія.
І шу­ка­ти ви­хід, фор­му­лю­ва­ти ро­зу­мін­ня то­го, як не тіль­ки по­вер­ну­ти Крим, а й за­по­біг­ти по­діб­но­му в мас­шта­бах пла­не­ти. От­же, спи­ра­ючись на до­свід ук­ра­їн­сько­го Кри­му, що має за­сво­їти для се­бе де­мо­кра­тич­ний та су­час­ний світ?

Published in Суспільство
П'ятниця, 01 Березень 2019 15:50

Європа без парасольки

США на по­чат­ку лю­то­го ого­ло­си­ли про ви­хід із До­го­во­ру РМСД, який фор­маль­но за­хи­щав біль­шу час­ти­ну Єв­ро­пи від ро­сій­ських ра­кет се­ред­ньо­го ра­ді­уса дії. Аме­ри­кан­ці вва­жа­ють, що він є «мерт­вим» че­рез по­ру­шен­ня з бо­ку Ро­сії.

Договір РСМД забороняє Росії і США виробництво і розміщення у Європі ракет із радіусом дії від 500 до 5500 км. У нинішніх геостратегічних реаліях він створював ілюзію захисту від нападу всіх країн ЄС, крім Фінляндії, частини Швеції і Норвегії, балтійських країн і Польщі.

П'ятниця, 01 Березень 2019 13:33

Крига скресла?

Кіль­ка остан­ніх мі­ся­ців спос­те­рі­гає­ть­ся ін­тен­си­фі­ка­ція дип­ло­ма­тич­но­го діа­ло­гу на ко­ристь уре­гу­лю­ван­ня Ка­ра­бах­сько­го кон­флік­ту. Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Вір­ме­нії і Азер­бай­джа­ну ста­раю­ть­ся ви­ро­би­ти но­ві рам­ки діа­ло­гу між обо­ма ан­та­го­ніс­тич­ни­ми сто­ро­на­ми.

До рестарту азербайджансько-вірменських відносин дійшло відразу після завершення першого етапу революції у Вірменії. З моменту приходу на посаду прем’єра Вірменії у травні 2018 року Нікола Пашиняна відбулось уже чотири офіційні наради міністрів закордонних справ Вірменії (Зораб Мнацаканян) і Азербайджану (Ельмар Мамедьяров).

Но­віт­ня іс­то­рія ін­дій­сько-па­кис­тан­сько­го про­ти­сто­ян­ня ба­га­та на ви­пад­ки те­ро­рис­тич­них ак­тів із бо­ку ра­ди­каль­них іс­ла­міст­ських уг­ру­по­вань, які ста­ви­ли Де­лі та Іс­лам­абад на ме­жу вій­ни. Осо­бли­во не­без­печ­ни­ми та­кі ін­ци­ден­ти ста­ли піс­ля то­го, як у трав­ні 1998 ро­ку обид­ві кра­їни пе­ре­кон­ли­во про­де­мон­стру­ва­ли, що во­ло­ді­ють атом­ною зброєю.

Донедавна найбільш резонансним випадком теракту, який поставив Індію і Пакистан на межу війни, став напад ісламістських терористів на п’ятизіркові готелі у портовому індійському місті Мумбаї у 2012 році.

П'ятниця, 01 Березень 2019 13:15

Молдова обрала новий склад парламенту

24 лю­то­го 2019 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри но­во­го скла­ду пар­ла­мен­ту Мол­до­ви. Ос­кіль­ки кра­їна є пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ською рес­пуб­лі­кою, са­ме від роз­ста­нов­ки сил у за­ко­но­давчо­му ор­га­ні кра­їни за­ле­жать при­зна­чен­ня і ро­бо­та уря­ду.

Впродовж останніх трьох років між президентом-соціалістом Ігорем Додоном та проєвропейською більшістю парламенту точилася постійна боротьба за перетягування владних повноважень. Спікер парламенту декілька разів призупиняв повноваження президента, аби особисто підписати указ про призначення міністрів, які не влаштовували главу держави.

П'ятниця, 01 Березень 2019 11:43

Виклик нігерійській демократії

23 лю­то­го 2019 ро­ку у Ні­ге­рії оби­ра­ли пре­зи­ден­та і пар­ла­мент. Най­ба­гат­ша на наф­ту аф­ри­кан­ська кра­їна за­ли­шає­ть­ся по­лі­тич­но гли­бо­ко роз­ко­ло­тою.

За даними ООН, близько 90 мільйонів жителів Нігерії зі 190 мільйонів загальної чисельності населення цієї найбільшої африканської країни живуть за межею бідності. Крім того, Нігерія жорстко поділена за кланово-племінною ознакою, а також за релігійними маркерами.

Уряд Те­ре­зи Мей на­ма­гає­ть­ся мо­ти­ву­ва­ти Єв­ро­со­юз до від­нов­лен­ня пе­ре­го­во­рів що­до змі­ни умов ви­хо­ду Бри­та­нії з ЄС. У мі­ру на­бли­жен­ня до да­ти 29 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­хід без Уго­ди стає де­да­лі більш імо­вір­ним.

Аби уникнути чергової порції критики, британський прем’єр-міністр анонсувала можливість повторного голосування з приводу ратифікації Угоди про вихід з ЄС не раніше 12 березня. Фактично від способу вирішення цієї проблеми залежить як найближче політичне майбутнє нинішнього уряду консерваторів, так і стан британської економіки.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».