Березень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

14 БЕРЕЗНЯ — ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ

Березень 2014-го. Ще кровоточать рани, завдані українцям у протистоянні з режимом Януковича, а кримську землю вже топче нога російського окупанта. Неспокійно і на Донбасі: місцеві сепаратисти, підтримувані «старшими братами», захоплюють владу і кричать про «похід проти київської хунти».
Стає зрозуміло: Україна в небезпеці, і сотні перших добровольців із Самооборони Майдану вирушають на її захист. Спочатку на військовий полігон — для прискореного вишколу, а потім і на схід країни: так зароджувався український рух добровольців.

Published in Суспільство
П'ятниця, 16 Березень 2018 09:59

Повзуча анексія

Післязавтра відбудеться ще одна річниця так званого офіційного приєднання півострова Крим до Російської Федерації.
Саме в цей день на території країни-окупанта відбудуться президентські вибори, а головний претендент на посаду глави держави попервах навіть збирався приїхати голосувати сам за себе до Криму, буцімто, щоб збільшити тамтешню явку. Щоправда, згодом вирішив 18 березня з російської столиці не відлучатись, а окупований півострів відвідав позавчора.

Published in Суспільство

ЧО­ГО ЧЕ­КА­ТИ ПІС­ЛЯ РЕ­ЗО­НАНС­НО­ГО ЗА­ТРИ­МАН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА РУ­БА­НА?

Чимало медіа чотири роки тому неабияк захоплювалися главою «Офіцерського корпусу» Володимиром Рубаном, який займався обміном полонених під час конфлікту на Донбасі. У цілій низці публікацій тих часів він виглядав «носієм офіцерської честі в незаплямованому вигляді».

Звісно, з плином часу такий образ «лицаря» неабияк потьмянів. Відтак події тижневої давнини, коли Володимира Рубана затримали на КПВВ «Майорськ» при спробі ввезти на підконтрольну Україні територію цілий арсенал зброї, багатьом спостерігачам не видалися чимось аж надто дивним.

Published in Суспільство

УК­РАЇ­НА ЗА­ЛИ­ШАЄ ЗИ­МО­ВУ ОЛІМ­ПІ­АДУ З ОД­НІЄЮ ЗО­ЛО­ТОЮ НА­ГО­РО­ДОЮ І РОЗ­ЧА­РУ­ВАН­НЯМ ВІД ВИ­СТУ­ПУ БІ­АТ­ЛО­НІС­ТОК

Ли­ше ди­во-стриб­ки Олек­сан­дра Аб­ра­мен­ка вря­ту­ва­ли ук­ра­їн­ський спорт від ве­ли­кої не­вда­чі у ко­рей­сько­му Пхенч­ха­ні. Зо­ло­та на­го­ро­да на­шо­го майс­тра фріс­тай­лу до­по­мог­ла уник­ну­ти нам без­ме­даль­них Ігор, як це бу­ло у Солт-Лейк-Сі­ті-2002 і Ван­ку­ве­рі-2010.

П'ятниця, 02 Березень 2018 22:03

Головні миттєвості Пхенчхан

Сав­чен­ко, Бьйор­ген, Ле­дец­ка, хлоп­ці з Мек­си­ки і Тон­ги, вбо­лі­валь­ни­ці з КНДР і ба­га­то Він­ні-Пу­хів.
Укр­ін­форм на­га­дує лю­дей та по­дії, з яки­ми у нас бу­де асо­ці­юва­ти­ся зи­мо­ва Олім­пі­ада-2018.

Ве­ли­ка Ма­ріт Бьйор­ген
Норвезька лижниця Маріт Бьйорген виграла в Пхенчхані чотири медалі. Зокрема, вона взяла «золото» у престижному марафоні. Усього в її активі 15 олімпійських нагород у кар’єрі, з них 8 золотих.

За спос­те­ре­жен­ня­ми фа­хів­ців, синд­ром хро­ніч­ної вто­ми — од­на з най­по­ши­ре­ні­ших па­то­ло­гій на­шо­го ча­су, го­лов­ною озна­кою якої є не­вмо­ти­во­ва­на ви­ра­же­на за­галь­на слаб­кість, що спос­те­рі­гає­ть­ся три­ва­лий час і пе­ре­шко­джає ак­тив­но­му по­всяк­ден­но­му жит­тю лю­ди­ни.
Ста­тис­ти­ка, кот­ра знає все, за­зна­чає: синд­ром не об­ме­жує­ть­ся будь-яки­ми гео­гра­фіч­ни­ми або со­ці­аль­но-де­мо­гра­фіч­ни­ми гру­па­ми. За да­ни­ми різ­них ав­то­рів, час­то­та йо­го мо­же ста­но­ви­ти 1037 ви­пад­ків на 100 ти­сяч на­се­лен­ня.
От­же, проб­ле­ма іс­нує, тож слід щось ро­би­ти для її ви­рі­шен­ня. Щоб діз­на­ти­ся де­таль­ні­ше про цю не­ду­гу і на­крес­ли­ти шля­хи її по­до­лан­ня у ра­зі по­тре­би, ми звер­ну­ли­ся за по­яс­нен­ня­ми до спе­ціа­ліс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ган­ни КО­РОЛЬ.

Ак­ти­віс­ти Все­світ­ньо­го ру­ху пат­ріо­тів Ук­раї­ни про­ве­ли чер­го­вий етап між­на­род­ної ак­ції на під­трим­ку су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті дер­жа­ви в умо­вах ро­сій­ської аг­ре­сії.
Про це влас­но­му ко­рес­пон­ден­то­ві Укр­ін­фор­му у Брюс­се­лі роз­по­ві­ла ке­рів­ник ор­га­ні­за­ції Ірина фон Бург.

«Активісти Всесвітнього руху патріотів України у Сіднеї, Мадриді, Ризі та українському Дрогобичі приєдналися до міжнародної акції, спрямованої на привернення уваги міжнародної спільноти до посилення тиску на Росію для звільнення окупованого Криму та припинення російської агресії проти України», — розповіла активістка та волонтерка.

Published in Рiзне

9 БЕ­РЕЗ­НЯ — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ТА­РА­СА БО­РОВ­ЦЯ (1908–1981), 
УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВІЙ­СЬ­КО­ВО­ГО І ПО­ЛІ­ТИЧ­НО­ГО ДІ­ЯЧА, ЗА­СНО­ВНИ­КА «ПО­ЛІСЬ­КОЇ СІ­ЧІ»

На­ро­див­ся май­бут­ній ге­рой у се­лі Бис­три­чі Кос­то­піль­ської окру­ги на Рів­нен­щи­ні у ро­ди­ні ба­га­то­діт­но­го се­ля­ни­на Дмит­ра Бо­ров­ця.
Ро­ди­на Бо­ров­ця бу­ла ба­га­то­діт­ною (дев’­яте­ро ді­тей) та ма­ло­зе­мель­ною. У ди­тин­стві за схо­жий на кар­топ­ли­ну ніс стар­ші ді­ти про­зва­ли Та­ра­са «Буль­бою». На що остан­ній ду­же об­ра­жав­ся, ко­ли ж у шко­лі про­чи­тав «Та­ра­са Буль­бу» Ми­ко­ли Го­го­ля, то по­чав сво­їм ім’­ям пи­ша­ти­ся.
Ди­тин­ство йо­го ми­ну­ло у роз­по­ві­дях ді­да Юлі­яна про пред­ка Бо­ров­ців, який во­ював на бо­ці геть­ма­на Ма­зе­пи про­ти Пет­ра I. Пер­шою ж книж­кою Та­ра­са, за якою він учив­ся гра­мо­ти, став Шев­чен­ків «Коб­зар», по­да­ро­ва­ний ко­лиш­нім во­яком ар­мії УНР.

Published in Особистість

Го­ло­ва Все­ук­ра­їн­сько­го то­ва­ри­ства «Про­сві­та» іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Пав­ло Мов­чан за­кли­кав Пре­зи­ден­та за­хис­ти­ти ук­ра­їн­ську мо­ву, адже ру­си­фі­ка­ція в Ук­раї­ні за­гро­жує не ли­ше дер­жав­ній мо­ві, а й дер­жа­ві в ці­ло­му.
Про це він заявив під час круглого столу на тему: «Мова — консолідуючий чинник нації і нова хвиля русифікації України» в Укрінформі.
«Президент має абсолютно всі повноваження, якими наділила його Конституція, — і 8 стаття, і 10 стаття — наділила його всіма можливими інструментаріями для того, щоб вирішувати мовне питання. Є всі підстави вимагати це від Президента як від гаранта Конституції України»,— заявив він.

Published in Культура

10 БЕ­РЕЗ­НЯ — 65 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ 
ТА­РА­СА ГА­РИ­НАЛЬ­ДО­ВИ­ЧА ПЕТ­РИ­НЕН­КА (1953), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО КОМ­ПО­ЗИ­ТО­РА І СПІВ­АКА

Та­рас Пет­ри­нен­ко — ук­ра­їн­ський му­зи­кант, спі­вак, ком­по­зи­тор, по­ет. Він — ав­тор піс­ні «Ук­раї­на», що пе­ре­тво­ри­ла­ся на своє­рід­ний не­офі­цій­ний гімн на­шої Віт­чиз­ни.
Се­ред най­ві­до­мі­ших йо­го пі­сень — «Піс­ня про піс­ню», «Гос­по­ди, по­ми­луй нас», «Лю­бов моя», «Но­вий рік», «Ми не за­кін­чи­ли роз­мо­ву» та ін­ші. А ще — він син ге­ні­аль­ної спі­вач­ки Ді­ани Пет­ри­нен­ко.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».