Березень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Травень 20, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ле­ген­дар­ний Укр­ін­форм у 2018-му від­зна­чає своє 100-річ­чя. З цієї на­го­ди він за­по­чат­ко­вує цикл твор­чих зі­брань, які від­кри­ває фо­то­ви­став­ка, при­свя­че­на ки­їв­сько­му ме­це­на­то­ві Гри­го­рію Гла­ди­ню­ку.
Про це по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­рек­тор агент­ства Олек­сандр Хар­чен­ко під час пре­зен­та­ції в Укр­ін­фор­мі фо­то­ви­став­ки «Гри­го­рій Гла­ди­нюк: крі­пак, який по­да­ру­вав Ки­єву па­ла­ци».

«Цього року Національному інформаційному агентству «Укрінформ» виповнюється 100 років. Це нагода осмислити нашу історію, побачити, хто її творив і до чого ця історія зобов’язує. А вона таки зобов’язує.

Published in Культура
П'ятниця, 02 Березень 2018 20:34

«Земельний» фронт

Зе­мель­не пи­тан­ня в Ук­раї­ні, на­пев­не, ще ду­же дов­го тур­бу­ва­ти­ме гро­мад­ськість, адже без­ліч за­ко­но­дав­чих ви­кру­та­сів нав­ко­ло ньо­го на­стіль­ки ус­клад­ни­ли шлях до ви­рі­шаль­но­го фі­ні­шу, що во­но час­то пе­ре­хо­дить з юри­дич­ної пло­щи­ни в по­лі­тич­ну.
Не сек­рет, що на га­ря­чо­му зе­мель­но­му пи­тан­ні зав­жди мож­на за­ро­би­ти не­по­га­ні по­лі­тич­ні ди­ві­ден­ди. Як по­лі­тич­ним си­лам, так і окре­мим по­лі­ти­кам. А піс­ля по­чат­ку ві­до­мих по­дій на Схо­ді Ук­раї­ни зе­мель­не пи­тан­ня ще біль­ше за­гос­три­ло­ся, бо з’яви­ли­ся но­ві пре­тен­ден­ти на зем­лю — учас­ни­ки АТО.

Published in Проблема

По­точ­ні ви­дат­ки на по­тре­би Зброй­них Сил Ук­раї­ни по­рів­ня­но з 2017 ро­ком збіль­ше­но на 16,8 млрд грн, або на 24,3%. П’яту час­ти­ну бю­дже­ту бу­де ви­ко­рис­та­но на озбро­єн­ня та вій­сь­ко­ву тех­ні­ку, що на 34% біль­ше, ніж то­рік.
За­га­лом цьо­го­річ­ний бю­джет Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни ста­но­вить 86 міль­яр­дів гри­вень: по­діб­но­го ще не бу­ло в іс­то­рії Ук­ра­їн­ської дер­жа­ви і її вій­ська.

Published in Військо
П'ятниця, 02 Березень 2018 20:20

Італія+Україна=співпраця

Не­що­дав­но у рам­ках ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Ук­раї­ни мі­ніс­тра за­кор­дон­них справ Іта­лії від­був­ся ук­ра­їн­сько-іта­лій­ський біз­нес-фо­рум. Він став уні­каль­ною на­го­дою для об­го­во­рен­ня ос­нов­них ас­пек­тів та мож­ли­вос­тей спів­пра­ці у стра­те­гіч­но важ­ли­вих сфе­рах — енер­ге­ти­ці, енер­го­ефек­тив­но­сті, АПК, ін­фра­струк­ту­рі, се­ред­ньо­му та ма­ло­му під­при­єм­ниц­тві.

У форумі взяли участь представники 100 українських та 35 італійських компаній, фахівці банківської сфери, виробники автотехніки, спеціалісти аерокосмічної та оборонної промисловості, будівельних фірм, бізнесмени, які займаються відновлювальною енергетикою, дизайном, архітектурою, виробництвом харчів та медтехніки.

Published in Економіка
П'ятниця, 02 Березень 2018 20:19

У мінсоцполітики створили відеоролик

Мі­ніс­тер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ство­ри­ло со­ці­аль­ний ві­део­ро­лик, в яко­му ін­фор­му­ють гро­ма­дян про проб­ле­му тор­гів­лі людь­ми та по­яс­ню­ють, як не ста­ти жер­твою.
Відповідне відео розміщено на сайті відомства.
«У зв’язку зі збільшенням випадків втягнення громадян України у злочинну діяльність на території іноземних країн Мінсоцполітики продовжує докладати зусиль щодо інформування громадян України про проблему торгівлі людьми та убезпечення їх від потрапляння у таку ситуацію», — ідеться в повідомленні.

П'ятниця, 02 Березень 2018 20:17

Мінімальні зарплати у ЄС

Ста­тис­тич­на служ­ба ЄС — Єв­ро­стат — опри­люд­ни­ла чер­го­вий звіт про рі­вень мі­ні­маль­них мі­сяч­них за­рплат у кра­їнах-чле­нах.
Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Євростаті.
«У січні 2018 року Болгарія мала найменшу мінімальну зарплату в розмірі 261 євро на теренах ЄС. Країни на сході ЄС мають рівень мінімальних зарплат від 400 до 500 євро на місяць», — порахували у статистичній службі.

Закон про зміни до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 27 лютого опубліковано в офіційному парламентському виданні «Голос України».
Закон набирає чинності 27 березня поточного року.
«Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону.

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів схва­лив змі­ни ме­ха­ніз­му мо­не­ти­за­ції суб­си­дій, що ви­рі­шує проб­лем­ні пи­тан­ня, які ви­ни­ка­ли в учас­ни­ків про­це­су з по­чат­ку за­про­ва­джен­ня но­вої сис­те­ми роз­ра­хун­ків за суб­си­ді­ями з 1 січ­ня 2018 ро­ку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.
«Уряд схвалив зміни механізму монетизації субсидій, що вирішує проблемні питання, які виникали в учасників процесу з початку запровадження нової системи розрахунків за субсидіями з 1 січня цього року. Нам вдалося досягти порозуміння, бо нас об’єднувала спільна мета — реальна монетизація субсидій, і всі сторони мають принципово однакове бачення напрямів реформування системи соціального захисту», — написав О. Данилюк.

Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни на­да­ла пра­во на дер­жав­ну ці­льо­ву під­трим­ку для здо­бут­тя про­фе­сій­но-тех­ніч­ної та ви­щої осві­ти у дер­жав­них і ко­му­наль­них на­вчаль­них за­кла­дах усім ка­те­го­рі­ям учас­ни­ків бо­йо­вих дій та їх­нім ді­тям.

Зокрема, таке право надається і особам, які брали безпосередню участь в АТО у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів.
З цією метою депутати внесли зміни до законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту».

П'ятниця, 02 Березень 2018 19:34

Жінка з добрим серцем

Так на­зи­ва­ють він­ни­чан­ку Юлію Вот­чер бій­ці, які на Схо­ді Ук­раї­ни бо­ро­нять рід­ну зем­лю: спіль­но з ін­ши­ми не­бай­ду­жи­ми зем­ля­ка­ми ця жін­ка до­ста­ви­ла їм сот­ні тонн гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги.

 

Все по­ча­ло­ся з Май­да­ну...
— Приїхавши на початку грудня 2013 року до Києва у справах, побачила жорстоко побитих беркутівцями студентів, — розповідає жінка. — Коли я дивилася на цих дітей, які не побоялися виступити проти тодішнього режиму, у мене серце обливалося кров’ю. І я вирішила залишитись у столиці...

Published in Свiт жiнки

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».