№ 42 (24141)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ПІСЛЯМОВА ДО ВЕЛИКИХ МІЖНАРОДНИХ ОГЛЯДИН

Про­тя­гом чо­ти­рьох днів у се­ре­ди­ні жовт­ня в Ки­єві у кіль­кох з’єд­на­них між со­бою прос­то­рих па­віль­йо­нах Між­на­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру (що на Бро­вар­сько­му прос­пек­ті сто­ли­ці не­по­да­лік від стан­ції мет­ро «Лі­во­бе­реж­на») та на від­кри­тих май­дан­чи­ках по­руч зі спо­ру­да­ми цьо­го МВЦ пра­цю­ва­ли три взає­мо­по­в’яза­ні ве­ли­кі те­ма­тич­ні екс­по­зи­ції — Х Між­на­род­ний авіа­кос­міч­ний са­лон «Авіа­світ-ХХІ», ХІІІ Між­на­род­на спе­ціа­лі­зо­ва­на ви­став­ка «Зброя та без­пе­ка» і ХV Між­на­род­ний ви­став­ко­вий фо­рум «Тех­но­ло­гії за­хис­ту».

Те, що у на­шо­му су­спіль­стві цін­ніс­ний кон­флікт ви­рі­шує­ть­ся на ко­ристь віч­них за­галь­но­люд­ських цін­нос­тей, в умо­вах вій­ни три­має зв’яз­ки між гро­ма­дя­на­ми у ньо­му в ба­лан­сі.
Наш спів­роз­мов­ник — док­тор пси­хо­ло­гіч­них на­ук, про­фе­сор, го­лов­ний на­уко­вий спів­ро­біт­ник Ін­сти­ту­ту со­ці­аль­ної та по­лі­тич­ної пси­хо­ло­гії НАПН Ук­раї­ни Ва­дим Ва­сю­тин­ський.

— Ва­ди­ме Олек­сан­дро­ви­чу, яким чи­ном су­спіль­ство ут­ри­мує се­бе у цін­ніс­но­му ба­лан­сі?
— Можемо говорити про сучасний стан ціннісної сфери суспільства. Є таке поняття, як загальнолюдські цінності — вони вічні, вони завжди були, є і будуть, хоча й зазнають більших чи менших трансформацій, вони є в усьому світі, в усіх людей.

Published in Суспільство
П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:04

Чого прагнуть інвестори

Ук­раї­на от­ри­мує все мен­ше ін­вес­ти­цій: то­рік рі­вень іно­зем­них вкла­день у на­шу еко­но­мі­ку опус­тив­ся до 15% ВВП, у пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го він був та­ким же. Це на­ба­га­то мен­ше, ніж де­сять ро­ків то­му — то­ді цей по­каз­ник ся­гав 20–25% ВВП.

Результати опитування, проведені фахівцями Європейської бізнес-асоціації та інвестиційного банку Dragon Capital за аналітичної підтримки Центру економічної стратегії, засвідчили, що іноземні інвестори найбільшими перешкодами для вкладення своїх грошей у нашу економіку вважають широкомасштабну корупцію (середня оцінка — 8,5 бала з 10 можливих) та низьку довіру до судової системи (7,5 бала).

Published in Економіка

Жит­тя за вік­на­ми ви­со­ко­го ка­бі­не­ту
Статистика свідчить, що спад виробництва давно набув загальноукраїнських масштабів. Утім, промислові підприємства занепадають неоднаково, а за принципом — «поки багатий стухне, то вбогий опухне». Якщо відомі флагмани промисловості ще зберігають запас міцності, то малопотужні регіональні таки поступово конають.
Приклад тому — Полтавщина, де керівники небагатьох промислових підприємств, котрі ще остаточно не «лягли» під тиском економічної кризи, вже не знають, де шукати вихід із надскладної ситуації.
У першому півріччі 2016 року найбільше падіння виробництва відбулося на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», де при спроможності підприємства виготовляти понад 500 вантажних вагонів на місяць за січеньтравень 2016 року з конвеєра зійшли лише 719.

Published in Економіка
П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:50

«Дойче банк» – виклик для ФРН

Курс ак­цій «Дой­че Бан­ку» (DB) впав до іс­то­рич­но­го мі­ні­му­му, піс­ля то­го як Мі­ніс­тер­ство юс­ти­ції США за­яви­ло, що бан­ку за­гро­жує фі­нан­со­ва ка­ра в роз­мі­рі 14 міль­яр­дів до­ла­рів за ошу­кан­ство аме­ри­кан­ських клі­єн­тів при про­да­жу цін­них па­пе­рів. Проб­ле­ми DB є симп­то­мом не­ви­рі­ше­них проб­лем ні­мець­ко­го бан­ків­сько­го сек­то­ра, а та­кож на­слід­ком не­вда­лої стра­те­гії бан­ку у тор­гів­лі цін­ни­ми па­пе­ра­ми на гло­баль­но­му рин­ку.

«Дойче Банк» — найбільша фінансова інституція з реєстрацією у Німеччині і єдиний німецький банк із глобальним масштабом діяльності — на нього працюють 100 тисяч осіб у 70 країнах. Від часу вибуху світової фінансової кризи ринкова позиція DB почала слабнути внаслідок погіршення ситуації на німецькому ринку, а також серйозних проблем з експансією на глобальному ринку.

П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:46

Товариш Кім і його бомба

20 ве­рес­ня Пів­ніч­на Ко­рея про­ве­ла тест дви­гу­на між­кон­ти­нен­таль­ної ра­ке­ти. Тро­хи ра­ні­ше дер­жа­ва здійс­ни­ла чер­го­ве, п’яте ви­про­бу­ван­ня атом­ної бом­би — як­раз то­ді, ко­ли Ки­тай при­ймав лі­де­рів сві­ту на са­мі­ті G20 у роз­та­шо­ва­но­му не­по­да­лік міс­ті Гу­анч­жоу на бе­ре­зі Схід­но-Ки­тай­сько­го мо­ря. За­ряд був уд­ві­чі по­туж­ні­шим від бом­би, ски­ну­тої на Хі­ро­сі­му.

Наприкінці року Пхеньян буде мати у розпорядженні матеріал, достатній для будівництва 20 атомних бомб, заявляють експерти. А вже за п’ять років зможе збудувати міжконтинентальні ракети, небезпечні для США.
«Не віддамо атомної бомби, навіть якби небо впало нам на голову», — сказав піднесеним тоном диктор північнокорейського телебачення.

П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:43

Чорногорія перед складним вибором

16 жовт­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту Чор­но­го­рії.
Пе­ре­ма­гає прав­ля­ча Де­мо­кра­тич­на пар­тія на чо­лі з прем’­єр-мі­ніс­тром Мі­ло Джу­ка­но­ви­чем.
Про це по­ві­дом­ляє Deutsche Welle.
Утім, во­на не змо­же са­мо­стій­но сфор­му­ва­ти уряд, ос­кіль­ки не от­ри­ма­ла аб­со­лют­ної біль­шо­сті го­ло­сів.

Прихильники правлячої Демократичної партії будували свою передвиборчу кампанію на основі закликів до виборців підтримати незалежність та курс країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Зокрема, Північноатлантичний альянс уже прийняв принципове рішення про вступ Чорногорії.

П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:36

Гендерна поразка Дональда Трампа

За три тиж­ні до дня го­ло­су­ван­ня, 19 жовт­ня 2016 ро­ку, у Лас-Ве­га­сі від­був­ся тре­тій і остан­ній ра­унд те­ле­ві­зій­них де­ба­тів між Хіл­ла­рі Клін­тон і До­наль­дом Трам­пом.
Кан­ди­дат від Де­мо­кра­тич­ної пар­тії у пре­зи­ден­ти США Хіл­ла­рі Клін­тон от­ри­ма­ла пе­ре­кон­ли­ву пе­ре­мо­гу над сво­їм су­пер­ни­ком.
Роз­рив між кан­ди­да­та­ми, за ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ван­ня CNN, сяг­нув 13%.
Так, 52% лю­дей, що спос­те­рі­га­ли за де­ба­та­ми, вва­жа­ють, що кан­ди­дат від Де­мо­кра­тич­ної пар­тії ма­ла сут­тє­ву пе­ре­ва­гу над рес­пуб­лі­кан­цем. За Трам­па про­го­ло­су­ва­ли ли­ше 39%.

П'ятниця, 21 Жовтень 2016 13:58

Новий Генсек ООН

До початку жовтня майже два десятки кандидатів змагалися за найвищу адміністративну посаду в Організації Об’єднаних Націй. Унаслідок тривалих дипломатичних маневрів і компромісів Рада Безпеки ООН рекомендувала Генеральній Асамблеї ООН обрати новим Генеральним секретарем португальця Антоніу Гутерреша. Днями дві третини делегацій Генеральної Асамблеї ООН підтримали цю кандидатуру.
Отже, 1 січня 2017 року, коли добіжить до кінця другий п’ятирічний термін корейця Пан Гі Муна, португалець Антоніу Гутерреш стане дев’ятим Генеральним секретарем ООН. Перший термін його завершиться 2021 року. Раніше він 28 років працював на державній службі у Португалії і був прем’єр-міністром цієї країни. Крім того, Гутерреш був верховним комісаром ООН у справах біженців у період від червня 2005 року до грудня 2015 року.

Нор­маль­не жит­тя у су­спіль­стві не мо­же від­бу­ва­ти­ся по­за ус­та­ле­ни­ми пра­ви­ла­ми. Ко­ли по­лі­ти­ка у кра­їні діє за за­ко­на­ми по­лі­ти­ки, біз­нес — за за­ко­на­ми біз­не­су, а пра­во є квін­те­сен­цією дії ви­щих мо­раль­них за­ко­нів.
Наш спів­роз­мов­ник — де­кан фа­куль­те­ту со­ціо­ло­гії Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Т. Г. Шев­чен­ка, кан­ди­дат фі­зи­ко-ма­те­ма­тич­них на­ук Ан­дрій Гор­ба­чик.

— Ан­дрію Пет­ро­ви­чу, да­вай­те про­ана­лі­зу­ємо: хі­ба на по­рож­ньо­му міс­ці ви­ник­ло аб­сурд­не ба­жан­ня де­яких укра­їн­ців від­да­ти част­ку кра­їни аг­ре­сив­но­му су­сі­ду?
— Держава повинна передусім забезпечувати своїм громадянам безпеку та справедливість. Оскільки забезпечення безпеки та підтримання справедливості вимагає системного застосування насильства, що дозволено тільки державі.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».