№ 24 (24123)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 17 Червень 2016 11:03

Це було на світанку

22 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СКОР­БО­ТИ І ВША­НУ­ВАН­НЯ ПАМ’­ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙ­НИ В УКРАЇНІ

Усе по­ча­ло­ся з ко­рот­ких по­ві­дом­лень, що з’яви­ли­ся в га­зе­тах і жур­на­лах за 1981 рік: «Між 6 і 7 го­ди­на­ми 22 черв­ня 1941 ро­ку коман­дир лан­ки 10-го ви­ни­щу­валь­но­го авіа­пол­ку лей­те­нант Ло­бо­да брав участь у по­віт­ря­но­му бою в райо­ні аеро­дро­му Шав­лі в При­бал­ти­ці. Пі­шов­ши на та­ран, ці­ною влас­но­го жит­тя він зни­щив во­ро­га. 
Про Ва­си­ля Сер­гі­йо­ви­ча Ло­бо­ду ві­до­мо, що на­ро­див­ся 3 бе­рез­ня 1915 ро­ку в се­лі За­сул­ля Ро­мен­сько­го райо­ну Сум­ської об­лас­ті. На­вчав­ся у ФЗУ при за­во­ді іме­ні М. В. Фрун­зе...»

Мене це зацікавило. Розшукав адреси рідних Василя Сергійовича — його дружини Олександри Йосипівни, сина Валентина Васильовича, котрий пішов стежкою батька — пов’язав свою долю з військовою авіацією. Надіслав листи і сестрам відважного льотчика — Поліні Сергіївні Міщенко в місто Костянтинівка Донецької області і Марії Сергіївні Яновській у Харків.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 17 Червень 2016 10:51

Повторення трагічного минулого?

22 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СКОР­БО­ТИ І ВША­НУ­ВАН­НЯ ПАМ’­ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙ­НИ В УКРАЇНІ

Піс­ля гро­ма­дян­ської вій­ни у но­во­ство­ре­но­му СРСР із роз­ва­ле­ною вщент про­мис­ло­віс­тю, яка не мог­ла да­ти кра­їні ні гар­мат, ні сит­цю, з ар­мією, яка ви­ко­рис­то­ву­ва­ла за­лиш­ки зброї цар­ських ча­сів, ви­ще ке­рів­ниц­тво доб­ре ро­зу­мі­ло, що кра­їна мо­же не ви­три­ма­ти уда­ру на­віть сла­бо­го аг­ре­со­ра.

Хвацький похід армій Тухачевського та Єгорова під загальним керівництвом Леніна і Троцького на Польщу у 1920 р. яскраво підтвердив нездатність тогочасної Червоної армії до серйозної боротьби зі збройними силами інших країн. Навіть таких, як Польща, що оголосила свою незалежність всього-на-всього за 2 роки до цього і мала молоду, тільки-но сформовану армію. Тому після вигнання з Криму залишків білогвардійських військ на чолі з бароном Врангелем головною доктриною Червоної армії стала оборона.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 17 Червень 2016 10:47

Тарифний шок

Ко­му­наль­ні та­ри­фи під­ви­щую­ть­ся для бла­га укра­їн­ців, за­пев­ня­ють уря­дов­ці. Лю­ди в це не ві­рять і з ос­тра­хом че­ка­ють на ко­му­наль­ні пла­тіж­ки, адже з пер­шо­го лип­ня сут­тє­во по­до­рож­чає не ли­ше опа­лен­ня, а й га­ря­ча во­да, бо з пер­шо­го трав­ня змі­ни­ли­ся та­ри­фи на газ. Для всіх спо­жи­ва­чів, зок­ре­ма для на­се­лен­ня й ком­па­ній теп­ло­ко­мун­енер­го, вста­нов­ле­на єди­на ці­на — 6879 грн за ти­ся­чу ку­бів бла­кит­но­го па­ли­ва.

27 квітня з випередженням графіка, узгодженого з МВФ, уряд запропонував новий механізм підвищення цін на газ для населення, прив’язавши їх до імпортної ціни.
У меморандумі з МВФ Україна зобов’язалася ліквідувати структуру ціноутворення, що базується на двох категоріях, і підвищити ціни для населення до рівня, необхідного для досягнення 75-відсоткового паритету з імпортом у квітні 2016-го і 100% цього рівня у квітні 2017-го.

Published in Економіка
П'ятниця, 17 Червень 2016 10:32

Міфи та правда про ОСББ

1 лип­ня в ре­фор­му­ван­ні жит­ло­во­го сек­то­ра має роз­по­ча­ти­ся вель­ми важ­ли­вий етап — пе­ре­дан­ня ба­га­то­по­вер­хі­вок в управ­лін­ня їх меш­кан­цям. Так пе­ред­ба­че­но За­ко­ном Ук­раї­ни № 417 «Про осо­бли­во­сті здійс­нен­ня пра­ва влас­но­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку».

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла зга­да­ний за­кон ще то­рік. Від­то­ді ве­деть­ся ак­тив­на ро­бо­та по йо­го впро­ва­джен­ню. Зок­ре­ма, остан­нім ча­сом знач­но збіль­ши­ла­ся кіль­кість функ­ціо­ну­ючих об’­єд­нань спів­влас­ни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків (ОСББ). Ще чи­ма­ло їх пе­ре­бу­ва­ють у ста­дії ство­рен­ня та ре­єс­тра­ції.
Об’­єд­нан­ня спів­влас­ни­ків фа­хів­ці на­зи­ва­ють най­опти­маль­ні­шою ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вою фор­мою управ­лін­ня ба­га­то­по­вер­хів­ка­ми. Во­ни за­без­пе­чу­ють їм мак­си­маль­но ефек­тив­не функ­ціо­ну­ван­ня. Зок­ре­ма, ОСББ, здійс­ню­ючи тер­мо­мо­дер­ні­за­цій­ні ро­бо­ти, мі­ні­мі­зу­ють ви­тра­ти різ­них ви­дів енер­гії, що вкрай важ­ли­во в умо­вах зрос­та­ючих та­ри­фів на жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги.

15 червня 2016 року у Брюсселі відбулося чергове засідання Комітету співробітництва «Україна — НАТО» на рівні міністрів оборони. Ця зустріч стала важливим підготовчим етапом до участі України у Варшавському саміті НАТО.
З початком російської агресії в Україні країни — члени НАТО почали надавати Україні вагому технічну допомогу, яка, зокрема, полягає в консультаціях щодо реформування сектора оборони і безпеки. Україна взяла чіткий курс на впровадження в цих секторах стандартів НАТО.
Натомість Північноатлантичний альянс демонструє зацікавлення у вивченні українського досвіду протистояння так званій гібридній війні, яка поєднує класичні бойові дії, залучення до них усіх засобів інформаційнопропагандистської війни, агентів впливу та економічних важелів конфронтації.

П'ятниця, 17 Червень 2016 02:31

Протиракетний щит

Кіль­ка тиж­нів то­му офі­цій­но під­твер­дже­но опе­ра­цій­ну го­тов­ність про­ти­ра­кет­ної сис­те­ми Aegis Ashore, роз­мі­ще­ної в Ру­му­нії і при­зна­че­ної для за­хис­ту Єв­ро­пи від на­па­ду, зок­ре­ма з те­ри­то­рії Близь­ко­го Схо­ду, і роз­по­ча­ло­ся бу­дів­ниц­тво про­ти­ра­кет­ної сис­те­ми в Поль­щі. Про­те пи­тан­ня про зміц­нен­ня за­хис­ту від ро­сій­ської за­гро­зи за­ли­шає­ть­ся від­кри­тим.

Як зазначив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, офіційний початок функціонування інсталяції в Румунії значно збільшує здатність Альянсу до відбиття атак балістичними ракетами короткого чи середнього радіуса дії. Система збудована з метою відбиття обмеженого нападу, передовсім, з регіону Близького Сходу.
Проведена сертифікація є також суттєвим кроком на шляху до оголошення попередньої операційної готовності всієї системи протиракетної оборони НАТО.

П'ятниця, 17 Червень 2016 02:07

Між Кремлем і Маском

На май­бут­нє су­пут­ни­ко­вої на­ві­га­ції GPS тін­ню ляг­ла су­пе­реч­ка нав­ко­ло ро­сій­ських ра­кет­них дви­гу­нів, які США хо­чуть за­мі­ни­ти сво­їми, фір­ми Мас­ка.

«Вітаємо з поверненням, кохана!», — написав у Твіттері Елон Маск, коли кілька тижнів тому на платформі, розміщеній в океані поблизу Флориди, приземлилась ракета Falkon 9, яка раніше розмістила сателіт для японської телекомунікаційної компанії на навколоземній (на висоті 40 тис. км) орбіті.
Маск визнав, що це була епохальна подія для космічної промисловості і його фірми SpaceX, яка хоче здійснити революційні зміни у космічній галузі завдяки ракетам кількаразового вжитку і тим самим радикально скоротити вартість польотів у космос. Величезні кошти у конструкцію таких ракет вкладають багато фірм, але жодна не може похвалитися такими досягненнями, як SpaceX.

П'ятниця, 17 Червень 2016 01:55

Європейський Союз на роздоріжжі

Мен­ше тиж­ня за­ли­шає­ть­ся до ре­фе­рен­ду­му з пи­тан­ня ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії зі скла­ду Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу. На тлі уро­чис­то­го свят­ку­ван­ня 90-річ­чя від дня на­ро­джен­ня ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти ІІ де­що змі­ни­лись ак­цен­ти кам­па­нії на­пе­ре­до­дні ре­фе­рен­ду­му.

Британські оглядачі вважають, що поступово гору бере здоровий англійський консерватизм, який уже проявив себе на минулорічному референдумі щодо незалежності Шотландії. Дійсно, чимало громадян країни замислюються над тим, що буде в разі гіпотетичного виходу Великої Британії з Євросоюзу.
Найбільше їх турбує економічна невизначеність, яка буде в такому разі неминучою.

П'ятниця, 17 Червень 2016 01:40

Війна без припинення вогню

У роз­па­лі свя­щен­ний для му­суль­ман мі­сяць Ра­ма­дан. У цей час Про­рок Му­хам­мед от­ри­мав спо­ві­щен­ня, яке транс­фор­му­ва­лось у Ко­ран. 
Ця Свя­щен­на кни­га ви­ма­гає від ві­ру­ючих на час Ра­ма­да­ну ут­ри­му­ва­ти­ся від на­сил­ля та будь-яких ін­ших грі­хів. Але ре­аль­ність ви­яв­ляє­ть­ся да­ле­кою від іде­алу. 
На­ра­зі не­має та­кої іс­лам­ської кра­їни ні на Близь­ко­му Схо­ді, ні в Азії, де не від­бу­ва­ло­ся б ма­со­во­го кро­во­про­лит­тя. Не­пев­ною за­ли­шає­ть­ся си­ту­ація в Аф­га­ніс­та­ні та Па­кис­та­ні.

Емісарів «Ісламської держави» дедалі частіше затримують спеціальні служби відносно економічно благополучних мусульманських азійських країн, якими вважаються Малайзія та Індонезія.

Дня­ми у Спо­лу­че­них Шта­тах офі­цій­но за­вер­ши­ли­ся по­пе­ред­ні ви­бо­ри кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­тич­ної та Рес­пуб­лі­кан­ської пар­тій на пре­зи­дент­ські ви­бо­ри, які ма­ють від­бу­ти­ся 8 лис­то­па­да. Обид­ві ве­ли­кі пар­тії ви­зна­чи­ли­ся зі сво­їми кан­ди­да­та­ми.

У демократів сталася безпрецедентна подія: вперше в історії не лише цієї партії, а й США таким кандидатом стала жінка — Гілларі Клінтон. У республіканців офіційним кандидатом на посаду президента США став Дональд Трамп. На тому прогнозовані події фактично завершилися, адже всі соціологічні опитування свідчать: поки що обидва провідних кандидати йдуть до фінішу ніздря у ніздрю.
Перенесення виборчої кампанії на рівень персонального протистояння привертає підвищену увагу до цих двох особистостей.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».