Березень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 11 Березень 2016 11:10

Чистка банківської системи

Сут­тє­вим до­сяг­нен­ням у ді­яль­но­сті Нац­бан­ку йо­го фа­хів­ці вва­жа­ють по­си­лен­ня ефек­тив­но­сті пру­ден­цій­но­го на­гля­ду, який спри­яв очи­щен­ню бан­ків­сько­го сек­то­ра. Ще пів­то­ра ро­ку то­му бан­ків­ська сис­те­ма ма­ла ве­ли­ку кіль­кість не­пла­то­спро­мож­них фі­нус­та­нов, «бан­ків-зом­бі», кеп­тив­них та схем­них бан­ків, які ви­ко­рис­то­ву­ва­ли різ­ні схе­ми для ви­ве­ден­ня кош­тів із кра­їни. Масш­та­би та­ких схем оці­ню­ва­ли­ся сот­ня­ми міль­яр­дів гри­вень. У бан­ків­ській сис­те­мі був ви­со­кий рі­вень проб­лем­них кре­ди­тів, осо­бли­во в ін­ва­лю­ті.

Через погіршення якості активів фінустанови мали нарощувати резерви, це спричинило проблеми з капіталізацією.

Published in Економіка
П'ятниця, 11 Березень 2016 11:02

«Турецький марш»

Від­був­ся са­міт Єв­ро­со­юзу і Ту­реч­чи­ни, при­свя­че­ний проб­ле­мам бі­жен­ців із Си­рії. Він був за­пла­но­ва­ний ще два тиж­ні то­му, але не від­був­ся, бо пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Ер­до­ган був ви­му­ше­ний ска­су­ва­ти ві­зит вна­слі­док тер­ак­ту, який за­брав жит­тя два­дця­ти двох вій­сь­ко­вих льот­чи­ків.

Відтоді внутрішньополітичне напруження в країні не стало меншим. Навпаки, зростає насилля в південно-східних районах Туреччини, на територіях, де мешкають турецькі курди. Попри офіційний режим припинення вогню у сусідній Сирії частими є артилерійські дуелі у прикордонних турецько-сирійських районах між турками та сирійськими курдами.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:57

Битва за Чорногорію

Як тіль­ки мі­ніс­три за­кор­дон­них справ кра­їн НА­ТО 2 груд­ня ми­ну­ло­го ро­ку по­го­ди­ли­ся за­про­си­ти Чор­но­го­рію на пе­ре­го­во­ри про вступ до Аль­ян­су, на за­клик про­серб­сько­го Де­мо­кра­тич­но­го фрон­ту (ДФ) на ву­ли­ці Под­го­ри­ці ви­йшло май­же 5 ти­сяч лю­дей, що як на 625-ти­сяч­ну кра­їну зов­сім не­ма­ло. Во­ни нес­ли на­ціо­наль­ні пра­по­ри, спів­али пат­ріо­тич­ні піс­ні і ви­гу­ку­ва­ли гас­ла на під­трим­ку Ро­сії.

Російське МЗС закликало уряд Чорногорії провести референдум про вступ, твердячи, що більшість чорногорців проти НАТО, а в разі незгоди з «рецептами щастя» обіцяло застосувати до Чорногорії «дії у відповідь».

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:54

Словацький вибір

5 березня 2016 року відбулися вибори нового складу парламенту Словаччини. Попередні вибори у цій країні — члені Євросоюзу пройшли у квітні 2012 року та були цікаві чітким представництвом у парламенті усього традиційного партійно-ідеологічного спектра.
Лівоцентристи були у попередньому складі словацького парламенту представлені правлячими соціал-демократами, праві політичні сили мали своїх депутатів від Словацької національної партії. У парламенті була представлена Консервативна партія з оригінальною назвою «Звичайні люди», а також ліберали.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:50

Політичні випробування для Німеччини

Фе­де­ра­тив­ний по­лі­тич­ний ус­трій Ні­меч­чи­ни ро­бить мак­си­маль­но склад­ною за­галь­ну кар­ти­ну по­лі­тич­но­го жит­тя. Кож­на з 16 фе­де­раль­них зе­мель має влас­ний зе­мель­ний пар­ла­мент — ланд­таг, до яко­го оби­раю­ть­ся де­пу­та­ти, кот­рі фор­му­ють зе­мель­ний уряд. За­леж­но від кіль­ко­сті на­се­лен­ня тієї чи ін­шої фе­де­раль­ної зем­лі во­ни ма­ють різ­не пред­став­лен­ня у верх­ній па­ла­ті пар­ла­мен­ту — бун­дес­ра­ті (ра­ді зе­мель). Жо­ден фе­де­раль­ний за­кон не мо­же бу­ти за­твер­дже­ний без санк­ції бун­дес­ра­ту, то­му від роз­ста­нов­ки сил на зе­мель­но­му рів­ні за­ле­жить під­трим­ка іні­ці­атив фе­де­раль­но­го уря­ду.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:46

Женевські переговори щодо Сирії

Май­же два тиж­ні то­му США і Ро­сія до­мо­ви­ли­ся про при­пи­нен­ня вог­ню на те­ри­то­рії Си­рії, що бу­ло пе­ред­умо­вою для по­чат­ку мир­них пе­ре­го­во­рів у Же­не­ві. Від­то­ді старт пе­ре­го­вор­но­го про­це­су де­кіль­ка ра­зів від­кла­дав­ся. Кож­но­го ра­зу Ро­сія і офі­цій­ні си­рій­ські влас­ті зви­ну­ва­чу­ва­ли у цьо­му си­рій­ську опо­зи­цію та США. Та­кий пе­ре­біг по­дій за­свід­чує ду­же мін­ли­вий роз­ви­ток вій­сь­ко­во-по­лі­тич­ної си­ту­ації на си­рій­ських фрон­тах.

Варто нагадати, що географічна карта Сирії, якщо на неї «перенести» розташування сил ворогуючих сторін, нагадає строкату свитку.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:43

Легковажність і помилки

Ро­сі­яни ще дов­го ко­рис­ту­ва­ти­муть­ся над­вод­ни­ми ко­раб­ля­ми ра­дян­сько­го бу­дів­ниц­тва. Про це на­пи­са­но в до­по­ві­ді «Ро­сій­ський вій­сь­ко­во-мор­ський флот. Іс­то­рич­ні пе­ре­тво­рен­ня», під­го­тов­ле­ній бю­ро роз­від­ки ВМФ США ONI (Office of Naval Intelligence).

Остання доповідь була довгоочікуваною, оскільки попередня з’явилася четверть століття тому. У доповіді ONI наводиться радянська теза про те, що протягом 320 років існування ВМФ відігравав принципову роль у забезпеченні Росії доступу до світових морських ліній комунікації, часто вступаючи у боротьбу за доступ до них.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:39

Сербія на роздоріжжі

9 бе­рез­ня 2016 ро­ку Мос­кву від­ві­дав серб­ський пре­зи­дент То­мі­слав Ні­ко­ліч. Цей ві­зит є сим­во­ліч­ним, на­сам­пе­ред, з ог­ля­ду на ак­ту­аль­ну внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ну си­ту­ацію в Сер­бії, адже у квіт­ні по­точ­но­го ро­ку в цій кра­їні ма­ють від­бу­ти­ся по­за­чер­го­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. 
Во­ни обу­мов­ле­ні не­мож­ли­віс­тю знай­ти ком­про­міс між про­єв­ро­пей­ськи­ми по­лі­тич­ни­ми си­ла­ми, пред­став­ле­ни­ми у серб­ській по­лі­ти­ці, та серб­ськи­ми на­ціо­на­ліс­та­ми різ­но­го, так би мо­ви­ти, сту­пе­ня ра­ди­каль­но­сті.

Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко ми­ну­ло­го чет­вер­га вру­чив На­ціо­наль­ну пре­мію Ук­раї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка її ла­уре­атам.
Це­ре­мо­нія від­бу­ла­ся в На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка, ін­фор­мує прес-служ­ба Гла­ви дер­жа­ви.

«Зараз складно, але я вірю, що саме сьогодні ми як ніколи наблизилися до Кобзаревої України — «оновленої землі», «сім’ї вольної, нової», де запанує «новий і праведний закон»», — зазначив Порошенко.
У контексті російської агресії проти України він також висловив жаль, що роман «Час смертохристів» Юрія Щербака виявився пророчим.

Published in Духовність
П'ятниця, 11 Березень 2016 10:27

Поет вовіки насущний

З усіх кін­ців Ук­раї­ни рік за ро­ком ідуть сот­ні й ти­ся­чі лю­дей до ве­ли­кої мо­ги­ли, не­су­чи лю­бов, вдяч­ність і від­да­ність. Ви­дат­ні лю­ди XIX і XX сто­літь ува­жа­ють важ­ли­вим для се­бе по­бу­ва­ти на Та­ра­со­вій го­рі і схви­льо­ва­но роз­по­ві­да­ють про свою по­до­рож.

У нарисі «На Чайке» І. Бунін, майбутній лауреат Нобелівської премії, писав: «...Я бывал на могилах великих людей, но ни одна из них не произвела на меня такого трогательного впечатления, как могила украинского «кобзаря». Таких відгуків багато й багато! До книги прочан вписують слова хвали й любові українці, росіяни, білоруси, поляки, євреї, німці, чехи, англійці, французи, грузини, вірмени, латиші й сини багатьох інших народів.

Published in Духовність

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».