Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 18, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Верховна Рада 11 вересня в першому читанні, а 20-го в другому та в цілому 272 голосами народних депутатів проголосувала за…
Змі­ни на те­ре­нах ме­дич­них по­слуг, за­про­по­но­ва­ні Мі­ніс­тер­ством охо­ро­ни здо­ров’я, по-різ­но­му сприй­маю­ть­ся в су­спіль­стві. І хо­ча біль­шість вва­жає, що во­ни по­тріб­ні,…
Уже не пер­ший рік в Ук­раї­ні то­чить­ся дис­ку­сія про те, чи тре­ба нам від­зна­ча­ти свя­то 8 бе­рез­ня. Який зміст ми…
Уже не­за­ба­ром укра­їн­цям до­ве­деть­ся зви­ка­ти до ще од­нієї но­ва­ції: хви­ля пе­ре­тво­рень до­ко­ти­лась і до військ­ко­ма­тів. Як­що все скла­деть­ся так, як…
Щоразу напередодні Нового року в суспільстві виникає дискусія про доцільність використання живих і штучних ялинок на зимові свята. Засоби масової…
ТА­КА ПРАК­ТИ­КА ВЖЕ СКО­РО МО­ЖЕ СТА­ТИ РЕ­АЛЬ­НІС­ТЮ З деяких пір в Україні охочі придбати нерухомість на первинному ринку почали ретельніше…
«Не­має по­віс­ті сум­ні­шої на сві­ті, ніж по­вість про»... ме­дич­ну ре­фор­му в Ук­раї­ні. Та­ки­ми сло­ва­ми кла­си­ка сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри сьо­го­дні мож­на оха­рак­те­ри­зу­ва­ти…
УКР­ІН­ФОРМ ЗІ­БРАВ ДУМ­КИ ЕКС­ПЕР­ТІВ, ОБІ­ЗНА­НИХ ЗІ СПЕ­ЦИ­ФІ­КОЮ РО­БО­ТИ СПЕЦ­СЛУЖБ 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект «Про національну безпеку».…
Цей день на­ра­зі не мож­на на­зва­ти днем на­шої єд­но­сті.Час­ти­на кра­їни по­лі­рує юві­лей­ні ме­да­лі, за­ку­по­вує гвоз­ди­ки і чіп­ляє до ви­во­ро­тів лац­ка­на…
Остан­ні по­дії в дер­жа­ві не ви­кли­ка­ють сум­ні­вів у то­му, що єди­ним шля­хом по­до­лан­ня по­лі­тич­ної, еко­но­міч­ної і со­ці­аль­ної кри­зи є де­цен­тра­лі­за­ція…
Для то­го щоб во­їни АТО ко­рис­ту­ва­ли­ся на­леж­ною по­ша­ною та ви­знан­ням з бо­ку су­спіль­ства, по­тріб­ні не тіль­ки на­род­ні лю­бов та до­ві­ра,…
Во­лон­тер­ський рух в Ук­раї­ні, на­ро­дже­ний по­ді­ями в зо­ні АТО, чах­не прос­то на очах, втра­ча­ючи свій ще до­не­дав­на по­туж­ний по­тен­ці­ал, який…
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».