Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Вересень 2016 06:04

На ринку агрострахування просувається інноваційний страховий продукт

Rate this item
(0 votes)

6 ве­рес­ня від­був­ся круг­лий стіл з на­го­ди за­пус­ку ком­плекс­ної про­гра­ми для аг­ро­біз­не­су «Ваш уро­жай — на­ша тур­бо­та». У рам­ках цьо­го за­хо­ду був пре­зен­то­ва­ний ін­но­ва­цій­ний стра­хо­вий про­дукт для стра­ху­ван­ня по­сі­вів та май­бут­ньо­го вро­жаю ози­мої пше­ни­ці.
Ро­бо­та над стра­хо­вим про­дук­том здій­сню­ва­ла­ся про­ек­том Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) «Роз­ви­ток фі­нан­су­ван­ня аг­рар­но­го сек­то­ра в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» спіль­но з ком­па­ні­ями-парт­не­ра­ми — «Син­ген­та», «Кре­ді Аг­рі­коль Банк», «АХА Стра­ху­ван­ня». При цьо­му про­во­ди­лись ак­тив­ні кон­суль­та­ції із сіль­гос­пви­роб­ни­ка­ми.
Де­таль­ні­ше про но­вий стра­хо­вий про­дукт, йо­го осо­бли­во­сті та пер­спек­ти­ви впро­ва­джен­ня роз­по­ві­дає рад­ник з пи­тань аг­ро­стра­ху­ван­ня про­ек­ту IFC Ан­дрій За­рі­пов.

— Хто іні­ці­ював роз­роб­ку но­во­го стра­хо­во­го про­дук­ту і як здій­сню­ва­ла­ся ро­бо­та над ним?
— Це — результат нашої співпраці з партнерами. Рівно рік тому в компанії «Сингента» і «Креді Агріколь Банк» виникла ідея — не просто пропонувати ринкові ті чи інші продукти страхування, а, поєднавши зусилля, спробувати внести якісні зміни в сектор агрострахування.
Якщо «Сингента» є одним із провідних в Україні постачальників насіння та засобів захисту рослин, то «Креді Агріколь Банк» посідає одну з лідируючих позицій з фінансування аграрної галузі.
До розробки нового страхового продукту приєдналася й страхова компанія «АХА Страхування», що входить до французької «АХА Груп». Безумовно, страховики з гарною репутацією відіграють важливу роль у реалізації таких проектів. «АХА Страхування» вже багато років успішно працює в Україні, надаючи послуги страхування в агросекторі.
При цьому ми розуміли й важливість перестрахування як гарантії виплати відшкодування збитків агровиробникові у разі настання страхових випадків. У результаті вибір зупинили на швейцарській компанії «Свісс Ре» (Swiss Re). Це — компанія зі світовим ім’ям, яка давно присутня на українському ринку агрострахування та розуміє, як він працює.
Використовуючи спільну експертизу всіх партнерів, команда фахівців IFC розробила страховий продукт, який має зацікавити агровиробників і максимально захистити їх від можливих ризиків. Для того щоб цей продукт став максимально зрозумілим та ефективним у використанні, ми забезпечуємо навчання та консультативну підтримку на етапі його впровадження.
Програма «Ваш урожай — наша турбота» розрахована на три роки. Сьогодні ми презентували продукт для страхування посівів та майбутнього врожаю озимої пшениці. Зараз разом із партнерами працюємо над відповідним продуктом для кукурудзи. Таким чином, у рамках реалізації програми будуть представлені дві стратегічні сільгоспкультури, яким аграрії трьох пілотних областей приділяють особливу увагу.
— В яких ре­гіо­нах впро­ва­джу­ва­ти­меть­ся но­вий стра­хо­вий про­дукт?
— Обираючи області для впровадження страхового продукту, спільно з компаніямипартнерами ми керувалися головним критерієм — визначити ті регіони, де озима пшениця та кукурудза є ключовими культурами і при цьому існує значний ризик втрат урожаю внаслідок несприятливих погодних умов. Після розгляду різних варіантів ми дійшли спільної думки, що Полтавська, Черкаська та Вінницька області найбільше відповідають критеріям для запуску нового страхового продукту.
Приміром, Полтавська область залишається одним із провідних у нашій країні аграрних регіонів. На погляд багатьох експертів, вона перебуває в досить сприятливій для вирощування сільгоспкультур природнокліматичній зоні. Заразом треба розуміти, що місцеві аграрії часто стикаються з багатьма ризиками.
У першу чергу це стосується зимових ризиків. Ідеться про вимерзання озимих культур, про появу на полях льодової кірки, відсутність снігового покриву тощо. Саме Полтавщина стикнулася взимку 2003 року з найбільшими природними катаклізмами в Україні, які завдали їй відчутних втрат — у деяких районах 95% площ озимих культур не відновили вегетації.
— Чи пе­ред­ба­чає­ть­ся по­даль­ше роз­ши­рен­ня гео­гра­фії про­гра­ми?
— Як я вже згадував, спільно з партнерами ми вирішили сфокусувати нашу увагу на трьох областях. Рішення про подальше просування цього страхового продукту в інших регіонах ми ухвалюватимемо також разом із нашими партнерами, враховуючи результати нинішньої програми. Звісно, ми зацікавлені, щоб вона поширилася й на інші регіони, розуміючи необхідність комплексного підходу щодо зміни ставлення до агрострахування та формування нової культури.
— На ко­го роз­ра­хо­ва­ний но­вий стра­хо­вий про­дукт?
— Передусім він розрахований на малих та середніх агровиробників, які обмежені в доступі до фінансування. Для них така програма є великою підтримкою. Цей продукт прив’язаний до фінансування з боку «Креді Агріколь Банк» та отримання товарних кредитів від компанії «Сингента». Таким чином, продукт зорієнтований на нинішніх та потенційних клієнтів цих компаній.
— На яких умо­вах від­бу­ває­ть­ся стра­ху­ван­ня в рам­ках но­во­го стра­хо­во­го про­дук­ту?
— Зараз ми говоримо про страхування озимої пшениці на весь період вирощування. Страховка включається з моменту, коли представники страхової компанії виїхали в поля, зафіксували якість сходів та агровиробник сплатив свою частину страхового платежу.
Страховий продукт надає страхове покриття, яке складається з двох фаз із відповідною виплатою відшкодування після кожної фази. Перша фаза — це зимові ризики, друга — це веснянолітні ризики.
Основною перевагою першої фази є те, що рівень покриття площі під культурою становить 95%. Це — найвищий показник, доступний на ринку на сьогодні. Стандартно страхові компанії пропонують страховий захист на рівні 70% від страхової суми.
Друга перевага полягає у врегулюванні страхових випадків та здійсненні виплати за кожен загиблий гектар площі культури. Приміром, якщо ризик наступив на полі в 100 га, в результаті чого постраждала площа в 50 га, то, відповідно, врегулювання відбуватиметься на цих самих 50 га. Умовою для виплати є зниження густоти стояння рослин на 50 і більше відсотків від того, що було зафіксовано під час прийняття на страхування восени.
У цьому випадку автоматично відбувається виплата страхового відшкодування по тій площі поля, що не перезимувала. Для підтвердження страхового випадку достатньо візиту представника страхової компанії для його фіксації та оцінки збитків. Жодних інших довідок та документів не вимагається.
Друга фаза (після відновлення вегетації) передбачає страхування майбутнього врожаю. Рівень страхового покриття в цьому випадку дорівнює 70% від середньої врожайності озимої пшениці в господарстві за останні три роки.
Таким чином, зниження фактичної врожайності культури за веснянолітній період до нижче від застрахованого рівня є підставою для виплати страхового відшкодування. Базою для розрахунку страхової суми і, відповідно, страхового відшкодування є обсяг фінансування посівної банком «Креді Агріколь» та компанією «Сингента».
Фінансування наших партнерів покриває близько 80% загальної планової собівартості господарства з вирощування озимої пшениці. Тут важливо зазначити, що в страхових продуктах із покриттям обсяг максимального відшкодування, яке виплачується у випадку настання страхової події, завжди дорівнює страховій сумі. У продуктах із франшизою аграрію дуже складно розрахувати суму відшкодування.
Новація запропонованого продукту полягає в тому, що страхування покриває не лише витрати, які пішли на посів, а й частину планових витрат на вирощування та збирання врожаю. При цьому, маючи страховий захист на весь цикл вирощування культури, агровиробник окремо сплачує страховий платіж за першу та другу фази. Це дозволяє дещо здешевити страхування і тим самим знизити фінансове навантаження на страхувальника.
— Від яких ри­зи­ків стра­хує но­вий стра­хо­вий про­дукт?
— Страховий продукт надаватиме покриття від усіх можливих погодних ризиків. Плюс від хвороб, у тому числі епідемічного характеру, що викликані наслідками несприятливих погодних умов і від яких агровиробник не може захиститися. Також умовами страхування передбачено ризики протиправних дій третіх осіб, пожежі та нападу тварин.
При цьому не страхується безвідповідальність та відверте шахрайство. Ми пропонуємо агровиробнику хороший інструмент, і він повинен розуміти свою частку відповідальності.
— Чи ба­га­то тре­ба на­да­ти до­ку­мен­тів для от­ри­ман­ня від­шко­ду­ван­ня збит­ків піс­ля на­стан­ня стра­хо­вих ви­пад­ків?
— Коли ми почали розробляти новий страховий продукт із нашими партнерами, то виходили з того, що він має бути цікавим сільгоспвиробникові. А отже, бути прозорим, зрозумілим, простим у використанні та доступним.
Ми багато спілкувалися з аграріями, щоб оцінити ці основні критерії. Коли мова заходила про простоту та прозорість страхування, то всі сходилися на думці, що треба зменшити кількість документів, необхідних для отримання страхової виплати. І ми максимально врахували такі побажання.
Наприклад, для підтвердження протиправних дій третіх осіб чи у випадку пожежі достатньо просто викликати поліцію чи пожежну службу, щоб зафіксувати подію. А у випадку ризиків природного характеру досить виїзду спеціаліста страхової компанії з урегулювання збитків. Страховій компаній зовсім не обов’язково, щоб Гідрометцентр підтвердив, наприклад, випадіння граду, тим паче якщо станція перебуває на великій відстані від поля, яке постраждало.
Перевагою даного страхового продукту є те, що процедури огляду посівів (як під час прийняття на страхування, так і при врегулюванні збитків) максимально прості та чітко прописані у відповідних методичних рекомендаціях, які є невід’ємною частиною страхового продукту. Те саме стосується методик розрахунку страхової суми, страхового платежу і, звичайно ж, страхового відшкодування.
На нашу думку, стандартизація страхового процесу сприяє оптимізації відносин в агрострахуванні. Приміром, для фіксації факту настання страхового випадку аграрію достатньо просто подзвонити до страхової компанії і страховик по телефону поінформує про необхідні подальші кроки.
— Слаб­ке міс­це ни­ніш­ньо­го ук­ра­їн­сько­го аг­ро­стра­ху­ван­ня — не­до­ві­ра сіль­гос­пви­роб­ни­ків до стра­хо­ви­ків. Стра­хо­ві ком­па­нії ба­га­то обі­ця­ють при оформ­лен­ні стра­хов­ки, але при на­стан­ні стра­хо­во­го ви­пад­ку не зав­жди по­спі­ша­ють ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’­язан­ня. Яку га­ран­тію що­до стра­хо­вих ви­плат сіль­гос­пви­роб­ни­ко­ві про­по­ну­єте ви?
— Цьому питанню велику увагу приділяють усі наші партнери. «Сингента» та «Креді Агріколь Банк» добре знають ринок з технічного боку, розуміють ризики та аспекти фінансування. Вони зацікавлені у побудові довгострокових партнерських відносин і докладають максимум зусиль для того, щоб допомогти своєму клієнту розвиватися. Тож ми сконцентрували увагу на тому, аби в договорі страхування всі процедури були коректно та чітко прописані та були зрозумілі для всіх сторін.
Страхова компанія «АХА Страхування», у свою чергу, зацікавлена в наданні ліпшого продукту та в якісному обслуговуванні сільгоспвиробників. Перестрахування також відіграє одну з ключових ролей. Бо жодна страхова компанія, навіть дуже потужна, не зможе без зовнішнього перестрахування втримати на собі всі можливі ризики. У нашому випадку гарантом страхових виплат та перестраховим партнером є компанія «Свісс Ре» (Swiss Re) — компанія з багаторічним досвідом та чудовою репутацією.
— Як би ви оха­рак­те­ри­зу­ва­ли ни­ніш­ню си­ту­ацію на аг­ро­стра­хо­во­му рин­ку? Як но­вий стра­хо­вий про­дукт мо­же по­спри­яти її по­ліп­шен­ню?
— Не секрет, що рівень агрострахування в Україні наразі залишається вкрай низьким. Він становить близько 5%. Для порівняння — у США цей показник дорівнює 80%, а в Канаді — 60–70%.
В Україні, на жаль, досі не сформована достатня культура агрострахування. Тому багато сільгоспвиробників не вбачають необхідності звертатися до агрострахування як до способу захисту свого бізнесу.
Впроваджуючи нашу програму, ми хочемо змінити ставлення до агрострахування з боку всіх його учасників. Характерна деталь, що в рамках саме цієї програми компаніїпартнери беруть на себе соціальну роль. Бо компенсувати 50% страхового платежу — це виключно нове явище для України. В даному випадку «Креді Агріколь Банк» та «Сингента» у своїй роботі переходять на новий рівень: вони не перекладають ризики на клієнта, а, навпаки, розділяють їх разом із ним.
Така ініціатива наших партнерів — новаторська на ринку, і ми сподіваємося, що вона отримає хорошу підтримку з боку агровиробників.
Мак­сим НА­ЗА­РЕН­КО,
На­ціо­наль­ний прес-клуб 
«Ук­ра­їн­ська пер­спек­ти­ва»

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».