№ 26 (24125)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Без­по­се­ред­ня, або пря­ма де­мо­кра­тія, яс­кра­вим про­явом якої є ре­фе­рен­дум, до­сить час­то мо­же пра­цю­ва­ти про­ти де­мо­кра­тії. Не ви­пад­ко­во у Ні­меч­чи­ні кон­сти­ту­цій­но за­бо­ро­не­ні ре­фе­рен­ду­ми, які Гіт­лер сво­го ча­су ви­ко­рис­то­ву­вав для де­мо­нта­жу де­мо­кра­тії Вей­мар­ської рес­пуб­лі­ки.

Утім, після британського референдуму баварський прем’єр-міністр Хорст Зеєхофер на сторінках тижневика «Шпігель» запропонував переглянути цю норму. Подібні ініціативи тільки засвідчують, яка турбулентність настає у Європі.
Півроку тому, коли британський прем’єр-міністр Девід Кемерон вів переговори з Євросоюзом про особливі умови британського членства в об’єднаній Європі, здавалося, що референдум щодо питання виходу з ЄС є лише інструментом тиску на Євросоюз. Європейські оптимісти вважали, що за сорок три роки членства в ЄС Велика Британія звиклася з європейською інтеграцією, навіть попри своє постійне інакомислення щодо європейського федеративного проекту.

П'ятниця, 01 Липень 2016 10:33

Жінки в часи конфліктів

Один із па­ра­до­ксів зброй­них кон­флік­тів — участь у них пе­ре­важ­но бе­руть чо­ло­ві­ки, а най­біль­ше по­тер­па­ють жін­ки та ді­ти. І це до­во­дять ни­ніш­ні по­дії на Схо­ді Ук­раї­ни. Про те, як во­ни по­зна­чи­ли­ся на до­лях ба­га­тьох на­ших спів­віт­чиз­ниць, ішло­ся під час не­що­дав­ньої на­вчаль­но-кон­суль­та­тив­ної зу­стрі­чі «Жін­ки в ча­си кон­флік­тів: дії і на­дії».
За­хід за під­трим­ки про­гра­ми МAT­RA Єв­ро­пей­ське парт­нер­ство Мі­ніс­тер­ства за­кор­дон­них справ Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­дів про­вів Ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­тив­ний жі­но­чий центр. Йо­го ме­тою бу­ло об­го­во­ри­ти роль жі­нок у вста­нов­лен­ні стій­ко­го ми­ру в Ук­раї­ні.

Історії випробувань та героїзму
Варто зазначити, що в навчально-консультативній зустрічі взяли участь представниці і представники громадських організацій та державних органів влади, які опікуються формуванням та реалізацією сучасної ґендерної політики в Україні, вирішенням соціальних питань, питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Published in Суспільство
П'ятниця, 01 Липень 2016 00:04

Магічна «сімка»

ЗА ДВА ТИЖ­НІ В УК­РАЇ­НІ ВІД­БУ­ДУТЬ­СЯ ДО­ВИ­БО­РИ ДО ВЕР­ХОВ­НОЇ РА­ДИ

Ви­бор­на кам­па­нія в Ук­раї­ні не до­зво­ляє роз­слаб­ля­ти­ся на­віть то­ді, ко­ли вла­ду в дер­жа­ві ні­би­то пов­ні­стю пе­ре­за­ван­та­же­но. 
На­ша га­зе­та вже ін­фор­му­ва­ла, що за два тиж­ні в се­ми ма­жо­ри­тар­них ви­бор­чих окру­гах від­бу­дуть­ся про­мі­жні ви­бо­ри на­род­них де­пу­та­тів за­мість тих об­ран­ців, кот­рі з тих чи ін­ших при­чин ут­ра­ти­ли свої ман­да­ти. 
Тер­мін ви­су­ван­ня кан­ди­да­тів за­вер­шив­ся ще на­при­кін­ці черв­ня, тож за­раз са­ме час по­гля­ну­ти на лип­не­вих шу­ка­чів де­пу­тат­сько­го щас­тя.

Загалом чимало експертів передусім звертають увагу на те, що цьогорічні довибори відбуваються спокійніше, ніж торішні. Можливо, причина в тому, що в липні 2015-го вільним був лише один округ, і саме тому до нього була прикута настільки шалена увага.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».