№ 30 (24077)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Військовий прокурор центрального регіону старший радник юстиції Григорій Рябенко

Ни­ні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді, яка ве­де про­ти нас не­ого­ло­ше­ну вій­ну. Офі­це­ри і сол­да­ти Ук­раї­ни зі зброєю в ру­ках бо­ро­нять рід­ну зем­лю. Са­ме Зброй­ні Си­ли – при усій по­ва­зі до ін­ших дер­жав­них ін­сти­ту­тів – є клю­чо­вим фак­то­ром у збе­ре­жен­ні те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті кра­їни, її су­ве­ре­ні­те­ту.

Вагомий внесок у відстоювання національних інтересів та забезпечення обороноздатності держави як у зоні АТО, так і в інших регіонах держави, роблять військові прокурори, які спільно працюють на подолання агресії.

Published in Суспільство
П'ятниця, 24 Липень 2015 00:28

Парламент повертає борги

По­за­вчо­ра Кон­сти­ту­цій­ний Суд Ук­раї­ни по­чав оцін­ку кон­сти­ту­цій­но­сті за­ко­но­про­ек­ту про вне­сен­ня змін до Ос­нов­но­го За­ко­ну в час­ти­ні де­цен­тра­лі­за­ції. Від­так кон­сти­ту­цій­на епо­пея, що роз­по­ча­ла­ся ми­ну­лої п’ят­ни­ці у пар­ла­мент­ських сті­нах, на­бра­ла до­дат­ко­вих обер­тів.

А взагалі, упродовж останнього часу в українському парламенті відбулося чимало знакових голосувань. На деяких варто зупинитися детальніше. Звісно, найвагомішою подією залишається саме направлення до Конституційного Суду змін до Основного Закону в частині децентралізації та виконання Мінських домовленостей.

Published in Суспільство
П'ятниця, 24 Липень 2015 00:10

Вище наше знамено...

25 РО­КІВ ТО­МУ НАД КИ­ЇВ­РА­ДОЮ БУ­ЛО ПІД­НЯ­ТО ДЕР­ЖАВ­НИЙ СИ­НЬО-ЖОВ­ТИЙ ПРА­ПОР

По­при те що День Дер­жав­но­го пра­по­ра Ук­раї­ни офі­цій­но свят­кує­ть­ся у серп­ні, міль­йо­ни на­ших спів­віт­чиз­ни­ків охо­че від­да­ють пе­ре­ва­гу і на­ма­гаю­ть­ся не про­пус­ти­ти ін­шої да­ти — 24 лип­ня. Са­ме в цей день 25 ро­ків то­му ста­ла­ся по­дія, яку ба­га­то лю­дей вва­жа­ють най­яск­ра­ві­шою в ук­ра­їн­ській сто­ли­ці кін­ця 80-х — по­чат­ку 90-х ро­ків.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».