Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 26, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

30 лис­то­па­да в Ки­єві від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція «Про­ект USAID «Аг­ро­Ін­вест»: п’ять ро­ків під­трим­ки роз­вит­ку сіль­сько­го гос­по­дар­ства Ук­раї­ни, з дум­кою про май­бут­нє». На кон­фе­рен­ції об­го­во­рю­ва­ли­ся не ли­ше до­сяг­нен­ня про­ек­ту за ро­ки йо­го ді­яль­но­сті, а й пер­спек­ти­ви роз­вит­ку аг­рар­ної га­лу­зі Ук­раї­ни і клю­чо­ві сфе­ри, під­трим­ка яких за­без­пе­чить по­даль­ше еко­но­міч­не зрос­тан­ня.

Успіш­не п’я­ти­річ­чя «Аг­ро­Ін­вес­ту»
«АгроІнвест» став одним із провідних проектів технічної допомоги, який працював у сільськогосподарській сфері. Свою роботу в Україні він розпочав ще 2011 року і вже тоді визначив для себе кілька пріоритетних завдань. Переважно вони стосувалися сприяння розвитку української аграрної галузі та підвищення конкурентоспроможності агробізнесу — незалежно від його організаційно-правової форми та масштабів виробництва.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 11 Грудень 2015 15:59

Повернення «одноруких бандитів»

Ка­жуть, що у граль­но­го біз­не­су в Ук­раї­ні ду­же вда­ла до­ля. Справ­ді, скіль­ки ра­зів на най­ви­що­му рів­ні з ним на­ма­га­ли­ся оста­точ­но по­кін­чи­ти, роз­він­чу­ва­ли мі­фи про не­чу­ва­ні ви­гра­ші, ля­ка­ли кри­мі­наль­ною від­по­ві­даль­ніс­тю ор­га­ні­за­то­рів та лю­би­те­лів азарт­них ігор і дур­них гро­шей то­що. А граль­ний біз­нес, на­че мі­фіч­ний птах Фе­нікс, від­ро­джу­вав­ся, міц­ні­шав і де­да­лі за­ма­ню­вав у свої те­не­та все но­вих і но­вих жертв...

В Україні формально гральний бізнес заборонили ще 2009 року, ухваливши Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Стаття друга цього безкомпромісного документа, підписаного президентом Віктором Ющенком, проголошує, що «в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх».

Published in Проблема
П'ятниця, 11 Грудень 2015 15:45

Держзакупівлі без корупції?

Ни­ніш­ній рік став важ­ли­вим для сис­те­ми держ­за­ку­пі­вель. Бу­ло роз­роб­ле­но стра­те­гію та­ких за­ку­пі­вель, вне­се­но іс­тот­ні змі­ни до За­ко­ну «Про здійс­нен­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель», які на­бли­жу­ють до­ку­мент до від­по­від­них стан­дар­тів ЄС і до­по­ма­га­ють ство­ри­ти но­ве пра­во­ве се­ре­до­ви­ще для прак­ти­ків держ­за­ку­пі­вель та дер­жав­них ор­га­нів вла­ди, спро­щу­ють за­ку­пі­вель­ний про­цес.

Основні зміни стосуються нового визначення «замовників державних закупівель», скорочення кількості випадків, на які не поширюється дія Закону про закупівлі, та перегляду підстав для застосування неконкурентної (переговорної) процедури закупівель.

Published in Економіка

Екс­пер­ти Ре­ані­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм (РПР) вва­жа­ють сис­те­му пен­сій­но­го та со­ці­аль­но­го за­хис­ту не­ефек­тив­ною та ко­руп­цій­ною і на­по­ля­га­ють на тер­мі­но­во­му в кон­тек­сті прий­нят­тя бю­дже­ту на на­ступ­ний рік про­ве­ден­ні ауди­ту Пен­сій­но­го фон­ду та ве­ри­фі­ка­ції от­ри­му­ва­чів пен­сій і со­ці­аль­них до­по­мог.
Про це йдеть­ся в за­яві Ре­ані­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм що­до си­ту­ації з ре­фор­мою пен­сій­но­го та со­ці­аль­но­го за­без­пе­чен­ня, опри­люд­не­ній на сай­ті цієї ор­га­ні­за­ції http://www.rpr.org.ua.

П'ятниця, 11 Грудень 2015 15:30

Ліквідувати бар'єри

З нагоди відзначення в Україні Міжнародного дня людей з інвалідністю Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками громадського руху підписав указ, спрямований на посилення діяльності щодо забезпечення прав відповідної категорії людей, і запропонував відмовитися від радянського слова «інвалід» та слідувати міжнародним стандартам, закріпленим у Конвенції ООН про права людей з інвалідністю.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
«Я не хочу, щоб стосовно людей з інвалідністю використовували слово «інвалід» або словосполучення «неповносправний» чи «особа з обмеженими можливостями». Українські громадяни повинні бути рівноправними, навіть маючи інвалідність», — зазначив Порошенко.

На­род­ні де­пу­та­ти 8 груд­ня ухва­ли­ли За­кон «Про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раї­ни «Про гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу» що­до не­до­пу­щен­ня за­тя­гу­ван­ня стро­ків про­ве­ден­ня дер­жав­но­го са­ні­тар­но-епі­де­мі­оло­гіч­но­го, ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­но­го, фі­то­са­ні­тар­но­го, еко­ло­гіч­но­го та ра­діо­ло­гіч­но­го кон­тро­лю гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги».
За від­по­від­не рі­шен­ня про­го­ло­су­ва­ли 246 на­род­них об­ран­ців.

Закон передбачає, що спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги зобов’язані у день прийняття рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою розмістити його на своєму офіційному веб-сайті.

П'ятниця, 11 Грудень 2015 15:09

Пріоритети Мінсоцполітики на 2016 рік

Ос­нов­ним зав­дан­ням Мін­соц­по­лі­ти­ки Ук­раї­ни на на­ступ­ний рік є ро­бо­та над по­си­лен­ням спра­вед­ли­во­сті, до­ступ­но­сті та ад­рес­но­сті сис­те­ми со­ці­аль­но­го за­хис­ту лю­ди­ни, під­ви­щен­ням рів­ня дер­жав­них со­ці­аль­них стан­дар­тів і га­ран­тій. Про це під час зві­ту гу­ма­ні­тар­но­го бло­ку уря­ду по­ві­до­мив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Ро­зен­ко.

У наступному році, за словами міністра, Мінсоцполітики працюватиме над подальшою децентралізацією державної влади у сфері соціальної політики та розширенням повноважень місцевого самоврядування щодо впровадження соціальної політики; реформуванням трудового законодавства та системи пенсійного забезпечення; створенням Національного агентства зайнятості та реформуванням системи соціальних послуг загалом.

П'ятниця, 11 Грудень 2015 15:04

Вірменський референдум

6 груд­ня 2015 ро­ку у Вір­ме­нії був про­ве­де­ний ре­фе­рен­дум що­до ле­гі­ти­ма­ції змін до Кон­сти­ту­ції, які ма­ли за­без­пе­чи­ти пе­ре­хід від пре­зи­дент­сько-пар­ла­мент­ської до пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ської рес­пуб­лі­ки. За­зна­че­ні змі­ни де­пу­та­ти вір­мен­сько­го пар­ла­мен­ту ухва­ли­ли на по­чат­ку ве­рес­ня. Мо­ти­ва­ми цьо­го рі­шен­ня бу­ли спро­би по­до­лан­ня гос­тро­го внут­ріш­ньо­по­лі­тич­но­го кон­флік­ту між вір­мен­ською вла­дою та опо­зи­цією.

Загострення цього конфлікту відбувалося поступово починаючи від літа 2013 року, коли Вірменія обрала очолюваний Росією Митний союз як альтернативу Угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Вірменські прихильники курсу на союз із Росією посилалися на азербайджансько-турецьку загрозу та пов’язані з нею ризики у Нагірному Карабаху.

П'ятниця, 11 Грудень 2015 14:58

Наслідки операції Росії в Сирії

Ро­сій­ська опе­ра­ція у Си­рії ста­ла по­вер­нен­ням Мос­кви в ро­лі важ­ли­во­го вій­сь­ко­во­го і по­лі­тич­но­го грав­ця, здат­но­го змі­ни­ти ди­на­мі­ку по­дій у Си­рії і ре­гіо­ні.

Російські удари зламали існуюче співвідношення сил у сирійському конфлікті, зміцнивши режим Асада. Росіяни створили відповідний ґрунт для наступу урядової сирійської армії, союзних іранських сил і «Хезболли», відкривають їм шанси на відновлення контролю над стратегічними територіями.
Усі дії Росії в Сирії будуть мати серйозні регіональні наслідки: порушена відносна рівновага на шкоду держав, ворожих Асаду та Ірану (Саудівська Аравія, Ізраїль, Туреччина), при суттєвому зміцненні позиції і можливостей Ірану.

П'ятниця, 11 Грудень 2015 14:51

НАТО в умовах гібридних війн

Пер­ша по­ло­ви­на груд­ня кож­но­го ро­ку є ча­сом стра­те­гіч­них кон­суль­та­цій кра­їн — чле­нів Пів­ніч­но­ат­лан­тич­но­го аль­ян­су (НА­ТО). Во­ни від­кри­ваю­ть­ся зу­стріч­чю мі­ніс­трів за­кор­дон­них справ, про­дов­жу­ють­ся пе­ре­го­во­ра­ми кад­ро­вих вій­сь­ко­вих та за­вер­шую­ть­ся ство­рен­ням пла­ну ді­яль­но­сті НА­ТО на на­ступ­ний рік.

У поточному році альянсу довелося вирішувати чимало складних проблем. Однією з них є терористична загроза. Напади, скоєні 13 листопада у Парижі, далі підстави Франції ініціювати консультації щодо колективної оборони, передбаченої статтею шостою Вашингтонського договору 1949 року про створення НАТО. В процесі цих консультацій знову проявили себе протиріччя, пов’язані з Туреччиною.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».