Березень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Липень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Се­зон-2017/18 під­хо­дить до за­вер­шен­ня. Три­ває остан­ній етап Куб­ка сві­ту в Тю­ме­ні, на який, крім Ук­раї­ни, не по­тра­пи­ли та­кож збір­ні Че­хії та США з при­чи­ни бой­ко­ту.
Три «брон­зи» Джи­ми та втра­че­ні кво­ти

У цьому Кубку світу українці змогли вибороти загалом 7 медалей — 2 срібні, здобуті в жіночій та класичній змішаній естафетах, і 5 бронзових, котрі є персональними (3 — в Юлії Джими та 2 — у Віти Семеренко).

Фут­боль­на збір­на про­пус­кає чем­піо­нат сві­ту в Ро­сії і цей рік для неї пе­ре­тво­рює­ть­ся на про­мі­жний. Так, є но­вий тур­нір — Лі­га на­цій УЄФА. Але йо­го цін­ність та прес­тиж по­ки що не зов­сім зро­зу­мі­лі.
То­му го­лов­не зав­дан­ня для шта­бу Ан­дрія Шев­чен­ка — за­вер­ши­ти пе­ре­бу­до­ву коман­ди та під­вес­ти її до від­бір­ко­вих мат­чів Єв­ро-2020 уже го­то­вою до бо­роть­би за пу­ті­вку.

Published in Футбол

Ет­но­гра­фіч­на ви­став­ка «Таєм­ни­ці сло­бо­жан­ської пи­сан­ки», що від­кри­лась у Хар­ків­сько­му іс­то­рич­но­му му­зеї іме­ні Ми­ко­ли Сум­цо­ва, роз­кри­ла від­від­ува­чам ці­ка­вий світ за­ко­до­ва­них зна­ків сло­бо­жан­ських пи­са­нок.

Коментар кореспонденту Укрінформу під час відкриття експозиції дала завідувачка відділу етнографії музею Олена Пантєлєй.
«Перлина виставки — півсотні писанок; то є частина колекції земляка, видатного етнографа, засновника та першого директора музею Миколи Сумцова. Колекція зберігається в музеї і майже не виноситься на публіку, бо, на жаль, писанки втрачають свій первісний вигляд, а сучасних методик їх реставрування немає.

Published in Культура
Четвер, 29 Березень 2018 22:37

Берег любові Олеся Гончара

3 КВІТНЯ — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕСЯ (ОЛЕКСАНДРА) ТЕРЕНТІЙОВИЧА ГОНЧАРА (1918–1995), ПИСЬМЕННИКА, ЛІТЕРАТУРНОГО КРИТИКА, ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА, ГЕРОЯ УКРАЇНИ, ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

Ни­ні від­зна­ча­ємо 100-річ­чя Оле­ся Те­рен­ті­йо­ви­ча... Пись­мен­ни­ка сві­то­во­го рів­ня по­за будь-яким сум­ні­вом. На від­мі­ну від ба­га­тьох сво­їх ви­зна­них за Со­юзу су­час­ни­ків, він у не­за­леж­ній вже Ук­раї­ні ні­ко­ли не під­да­вав­ся ни­щів­ній кри­ти­ці, дош­куль­ним ви­крит­тям та пуб­ліч­ній ди­фа­ма­ції. Ні­хто не зви­ну­ва­чу­вав Гон­ча­ра у ли­зо­блюд­стві, зрад­ниц­тві то­ва­ри­шів, під­пи­су­ван­ні ко­лек­тив­них лис­тів із за­су­джен­ням Са­ха­ро­ва, Со­лже­ні­ци­на чи ін­ших ди­си­ден­тів.

Published in Культура

ВООЗ зробила попередження про пандемію, пов’язану з невідомим патогеном, який отримав назву хвороба «ікс». Повідомляється, що він готовий завдати удару в будь-яку хвилину.
Експерти організації вважають, що світ не в змозі відповісти на нього і наступний спалах буде таким, із чим люди раніше не стикалися. Тому виникнуть труднощі і з вакциною, і з діагностикою.
Хвороба «ікс» доповнила список захворювань, що становлять серйозну загрозу спалахів. Зараз у списку перебувають ебола, лихоманка Ласса, геморагічна лихоманка, вірус Ніпах, Мессі-синдром, атипова пневмонія і вірус Зіка.

Головний учений і голова Глобальної ради з охорони здоров’я доктор Джонатан Квік попередив, що в будь-який час може початися пандемія, викликана штамом мутованого пташиного грипу — австралійського. Якщо вона спалахне, то може забрати 300 мільйонів життів.
Джонатан Квік вважає, що цей вірус є «найбільш диявольським, важким для контролю і найбільш швидко зростаючим потенційним вірусним убивцею, відомим людству».

Ни­ні за вік­ном подекуди ще лежить лід і сніг, втім, не зчу­ємо­ся, як скоро за­ві­тає спе­ка, а от­же, ми по­тяг­не­мо­ся до во­ди — на пляж за­го­ря­ти! Та чи вар­то мрі­яти про цю не­без­печ­ну, як ви­яв­ляє­ть­ся, роз­ва­гу для ду­ші й ті­ла?
Про мож­ли­ві на­слід­ки над­мір­ної ін­со­ля­ції (опро­мі­нен­ня со­няч­ни­ми про­ме­ня­ми) ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти фа­хів­ця — лі­ка­ря-он­ко­ло­га, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Яро­сла­ва ШПА­РИ­КА.

Із вве­ден­ням сис­те­ми фі­нан­су­ван­ня пер­вин­ної лан­ки ме­дич­ної до­по­мо­ги лі­ка­рі по­вин­ні бу­дуть на­да­ва­ти ме­дич­ну до­по­мо­гу при не­від­клад­них ста­нах, за­йма­ти­ся про­фі­лак­ти­кою хро­ніч­них, ін­фек­цій­них за­хво­рю­вань і на­да­ва­ти кон­суль­та­ції що­до здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства охорони здоров’я.
Як зазначається, з переходом на нову систему фінансування первинної ланки медичної допомоги терапевти, педіатри та сімейні лікарі надаватимуть населенню чітко визначений перелік медичних послуг, зокрема:
— безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам;
— формування і контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів;
— надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані;
— направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
— координація роботи з іншими ланками медичної допомоги;
— ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства;
— здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства;
— консультування щодо здорового способу життя;
— проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;
— оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики;
— розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям;
— інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм і виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми;
— динамічне спостереження за неускладненою вагітністю;
— здійснення медичного догляду за здоровою дитиною;
— ведення хворих із психічними розладами, зокрема з огляду на рекомендації фахівця;
— надання паліативної допомоги, яка охоплює:
— оцінку ступеня болю;
— призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
— лікування больового синдрому;
— оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства;
— координація і організація виконання лабораторних досліджень, проведення збору біологічного матеріалу;
— проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів;
— призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства;
— підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу і на медико-соціальну реабілітацію;
— оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

Укрінформ

У квіт­ні роз­по­чи­нає­ть­ся за­галь­но­на­ціо­наль­на кам­па­нія «Обе­ри сво­го лі­ка­ря», під час якої укра­їн­ці ма­ють уклас­ти з лі­ка­рем пер­вин­ної лан­ки де­кла­ра­цію про на­дан­ня ме­дич­них по­слуг.
Для чого і як укладати декларацію, йдеться у роз’ясненні Міністерства охорони здоров’я, оприлюдненому на сайті відомства.
«Декларація — це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватися саме у цього лікаря. Так, підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державі (Національній службі здоров’я України, НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має надходити у цей медзаклад», — говориться у повідомленні.

Четвер, 29 Березень 2018 22:13

Школа Коломійченка діє

30 БЕРЕЗНЯ — 120 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ СИДОРОВИЧА КОЛОМІЙЧЕНКА (1898–1974), УКРАЇНСЬКОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА

Олек­сій Ко­ло­мій­чен­ко на­ро­див­ся 30 бе­рез­ня 1898 року у міс­теч­ку Шпо­ла у ве­ли­кій ба­га­то­діт­ній се­лян­ській сім’ї. Піс­ля на­вчан­ня у За­ліз­нич­но­му учи­ли­щі у 1919 ро­ці він всту­пив до юри­дич­но­го фа­куль­те­ту Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту.

Уже через місяць навчання перейшов на медичний факультет того самого університету, згодом перетвореного на Київський медичний інститут (зараз — Національний медичний університет імені академіка О. О. Богомольця).

Сторiнка 1 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».