№ 15 (24114)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:36

Чемпіонська заява «Динамо»

У 21 ту­рі ук­ра­їн­ської фут­боль­ної Прем’­єр-лі­ги коман­ди по­да­ру­ва­ли вбо­лі­валь­ни­кам свя­то ре­зуль­та­тив­но­сті — у шес­ти мат­чах гля­да­чі по­ба­чи­ли 19 за­би­тих м’ячів. Крім то­го, ки­їв­ське «Ди­на­мо» збіль­ши­ло від­рив від до­нець­ко­го «Шах­та­ря» до п’я­ти очок, і те­пер ди­вить­ся в май­бут­нє з іще біль­шим опти­міз­мом. До за­вер­шен­ня чем­піо­на­ту коман­дам на­ле­жить зі­гра­ти ще по п’ять мат­чів.

Крім того, в одному з цих поєдинків «Динамо» здобуде три очки без виходу на поле, адже згідно із затвердженим календарним планом «білосині» мали б зіграти із запорізьким «Металургом». З урахуванням того, що особистий матч Києва та Донецька відбудеться у 24 турі, за певних обставин, «Динамо» може стати чемпіоном саме після фінального свистка у матчі з гірниками.

Published in Футбол
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:32

«Барселона» зламалася в Мадриді

Склад пів­фі­на­ліс­тів го­лов­но­го фут­боль­но­го клуб­но­го тур­ні­ру Єв­ро­пи на­по­ло­ви­ну вий­шов не та­ким, як йо­го ба­чи­ли ана­лі­ти­ки до по­чат­ку чверть­фі­наль­ної ста­дії. Се­ред фа­во­ри­тів Лі­ги чем­піо­нів більш-менш упев­не­но по­до­ла­ла чверть­фі­наль­ний бар’­єр ли­ше «Ба­ва­рія», з ве­ли­чез­ни­ми ус­клад­нен­ня­ми — мад­рид­ський «Ре­ал».

ПСЖ, шанси якого перед матчами з англійським «Манчестер Сіті» оцінювалися вище, поступився кривдникові київського «Динамо». Та ще більша сенсація сталася в суто іспанському протистоянні: каталонська «Барселона» нічого не змогла протиставити організованому й мотивованому мадридському «Атлетико».

Published in Футбол
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:29

Виявлено гени, що скорочують життя

Приблизно дві третини населення Землі є носіями особливих генів. Ці гени значно скорочують тривалість життя.
Фахівці Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics стверджують, що у представників двох земних материків виявлені гени, пов’язані зі смертельними захворюваннями. Цими недугами є хвороба Альцгеймера і схильність до високого рівня холестерину.
За словами фахівців, приблизно троє з тисячі осіб успадковують обидва варіанти генетичних комбінацій, які створюють умови для скорочення життя приблизно на три роки або й більше. Люди, котрі мають лише один із «генів з поганою репутацією», умовно втрачають лише один рік життя.

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:23

Як лікувати хворого на стоматит

На­ше жит­тя, на жаль, ба­га­те не ли­ше на ці­ка­ві й при­єм­ні по­дії, тру­до­ві звер­шен­ня й со­ці­аль­ні транс­фор­ма­ції, а й на чис­лен­ні за­хво­рю­ван­ня, з яки­ми ма­ло не кож­но­му ви­па­дає зі­ткну­ти­ся. Се­ред звич­них не­ду­гів — різ­но­ма­ніт­ні сто­ма­ти­ти, од­ні з най­по­ши­ре­ні­ших за­хво­рю­вань сли­зо­вої обо­лон­ки ро­то­вої по­рож­ни­ни.
Що тут і до чо­го? Звід­ки ці не­при­єм­ні від­чут­тя та ви­раз­ки в ро­ті? Що ро­би­ти, аби швид­ко по­збу­ти­ся не­ду­ги? 
Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — сто­ма­то­ло­га ви­щої ка­те­го­рії, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ал­лу Мар­чен­ко.

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:13

Що потрібно знати про малярію

25 КВІТ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ БО­РОТЬ­БИ З МА­ЛЯ­РІЄЮ

З 2008 ро­ку сві­то­ва гро­мад­ськість від­зна­чає Все­світ­ній день бо­роть­би з ма­ля­рією — транс­мі­сій­ною хво­ро­бою, ма­со­ве по­ши­рен­ня якої у сві­ті ви­зна­чає­ть­ся як при­род­ни­ми, так і со­ці­аль­ни­ми чин­ни­ка­ми.
За да­ни­ми Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, у сві­ті три міль­яр­ди лю­дей пе­ре­бу­ва­ють під за­гро­зою за­ра­жен­ня ма­ля­рією, май­же по­ло­ви­на яких при­па­дає на на­се­лен­ня кра­їн Аф­ри­ки, Пів­ден­но-Схід­ної Азії та Ла­тин­ської Аме­ри­ки.

За оцінкою ВООЗ, у світі реєструється до 200 мільйонів випадків малярії, з них близько 660 тисяч закінчується летально. Посилення заходів боротьби з малярією в останні роки привело до зниження смертності від цієї хвороби порівняно із 2000 роком на 25 відсотків.

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:03

Колорит гуцульщини і запах Карпат...

Ко­ли б я хоч тро­хи пе­ре­ніс на па­пір ко­ло­рит Гу­цуль­щи­ни і за­пах Кар­пат...
Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський

В іс­то­рії ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський за­ли­шив­ся не­пе­ре­вер­ше­ним майс­тром сло­ва, тон­ким сти­ліс­том і най­кра­щим ім­пре­сіо­ніс­том, а ле­бе­ди­ною йо­го піс­нею та шед­ев­ром ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ства ста­ла по­вість «Ті­ні за­бу­тих пред­ків».
За­ко­ха­ний у кар­пат­ський край пись­мен­ник від­тво­рив каз­ко­вий ко­ло­рит Гу­цуль­щи­ни з її ди­во­виж­ним ду­хом гір­ської при­ро­ди і за­гад­ко­вим на­ро­дом, йо­го та­єм­ни­чим ду­шев­ним сві­том та ві­ко­віч­ним до­сві­дом да­ле­ких пред­ків.
«Цей ди­кий, спі­ву­чий край ба­га­то хто про­бу­вав опи­су­ва­ти, — за­зна­чав кри­тик Мак­сим Бог­да­но­вич, — але ні­хто не зро­бив цьо­го з та­кою дос­ко­на­ліс­тю, як Ко­цю­бин­ський».

Published in Особистість

Наш гість — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Лу­ка­шев.
У твор­чо­му до­роб­ку В. Лу­ка­ше­ва — 100 опер­них по­ста­но­вок у Хар­ко­ві, Ки­єві, Оде­сі та за­ру­біж­жі і по­над 500 мас­штаб­них те­ат­ра­лі­зо­ва­них кон­цер­тів. Ба­га­то йо­го ви­хо­ван­ців ста­ли зір­ка­ми те­ат­раль­но­го і му­зич­но­го мис­тец­тва.
Ме­та ді­яль­но­сті Во­ло­ди­ми­ра Ана­то­лі­йо­ви­ча — під­нес­ти мис­тець­ке жит­тя Ук­раї­ни на рі­вень сві­то­вих ви­мог. «Ви­со­ке му­зич­не мис­тец­тво не має кор­до­нів і на­ле­жить усім на­ро­дам сві­ту» — впев­не­ний ми­тець.

Published in Вітальня

У «Карась Галереї» — виставка Віктора Покиданця The Box, повідомляє i-pro.kiev.ua. В основі проекту — використання образу сірникової коробки як носія візуальних і текстових стереотипів, який має більший тираж, ніж будь-який інший друкований носій (журнал, книга, афіша тощо). Сірники є об’єктом, що повсякденно супроводжує людину: на кухні, у господарстві, в кишені як необхідна деталь існування та уособлення комфорту, тепла, приготування їжі, зрештою, світла і вогню.
Автор посилює образ сірникової коробки — монументалізує її, підносячи до статусу мистецького твору, що виставляється відомим художником у професійній галереї. Жанр об’єкта-скульптури зберігає незмінними властиві сірниковій коробці невигадливий дешевий друк на грубому картоні, її лаконічну та утилітарну форму.

Published in Культура
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 21:31

Люди та автомобілі: прагнення руху

Ав­то­мо­біль для ба­га­тьох — звич­ний спо­сіб пе­ре­су­ван­ня, а от дех­то вба­чає у ньо­му на­ба­га­то біль­ше — по­єд­нан­ня швид­ко­сті, ру­ху та драй­ву. Квар­тет твор­чих осо­бис­то­стей, що скла­дає­ть­ся з двох ху­дож­ни­ків і двох фо­то­гра­фів, пред­став­ляє у ви­став­ко­вій за­лі Бу­дин­ку ар­хі­тек­то­ра спіль­ний про­ект «Драйв: лю­ди та ав­то­мо­бі­лі», на­оч­но ілюс­тру­ючи не­стрим­не люд­ське праг­нен­ня до ру­ху та змін.

Художниккарикатурист Геннадій Михеєв створює дотепні й оригінальні шаржі на зірок світового мистецтва та інших відомих людей. Через ці образи він передає своє художнє світосприйняття. Рух є для нього синонімом життя, тому що без руху неможливо досягнути мети, а швидкість і позитивні емоції асоціюються з червоним Ferrari.

Published in Культура
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 21:16

Головне – справжні почуття

У Ки­єві не­що­дав­но з’явив­ся но­вий ук­раї­но­мов­ний те­атр «Но­ва сце­на» (New Stage), який пред­ста­вив гля­да­чам свою пер­шу ви­ста­ву «Щой­но од­ру­же­ні» (Just Married).

«У кожного свій шлях до театру і свої з ним взаємини. Особисто ми зрозуміли, що для нас театр — не просто розвага, не час дозвілля і вже зовсім не якась конкретна будівля. Це те, чим хочеться займатися, до чого весь час повертаєшся думками і що хочеш робити для інших.
Ми намагалися створити якісний театральний продукт, повноцінну виставу з професійною режисурою, акторською грою та сценічним оформленням. Наше завдання — зробити глядачів добрішими, мудрішими, щасливішими, щоб самим стати такими разом із ними», — розповів режисерпостановник Ігор Матвіїв.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».