№ 8 (24211)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Липень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ні­хто не бу­де за­пе­ре­чу­ва­ти ко­ристь ма­со­во­го спор­ту, як і те, що дер­жа­ва по­вин­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти спорт для оздо­ров­лен­ня на­ції, ви­хо­ван­ня сві­до­мо­го та со­ці­аль­но ак­тив­но­го по­ко­лін­ня, що має по­тен­ці­ал до ство­рен­ня су­спіль­ства успіш­них і щас­ли­вих лю­дей.
Уче­ні ка­жуть, що для під­трим­ки здо­ров’я на­ції сту­пінь за­лу­че­но­сті на­се­лен­ня кра­їни до за­нять спор­том має ста­но­ви­ти біль­ше 50%. На­при­клад, у скан­ди­нав­ських кра­їнах цей по­каз­ник — 85%.

За­шпор­та­ла­ся лю­ди­на на рів­но­му міс­ці, не­вда­ло від­кри­ла важ­кі две­рі або упус­ти­ла на но­гу важ­ку кни­гу. Зда­ва­ло­ся б, дріб­ни­ця. А для хво­ро­го з ос­тео­по­ро­зом спра­ва мо­же за­кін­чи­ти­ся пе­ре­ло­мом.
Що ж ро­би­ти і як са­мо­му не ста­ти жер­твою ос­тео­по­ро­зу? Чим ря­ту­ва­ти­ся, як­що хво­ро­ба вас уже на­здог­на­ла?
З ци­ми та ін­ши­ми за­пи­тан­ня­ми що­до не­без­печ­ної не­ду­ги ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця — лі­ка­ря-трав­ма­то­ло­га Га­ли­ни Ми­хай­лів­ни КУ­ЗИК.

У квіт­ні цьо­го ро­ку На­ціо­наль­ний ака­де­міч­ний ор­кестр на­род­них інст­ру­мен­тів від­зна­чає 50-літ­ній юві­лей. Про йо­го ви­то­ки, гео­гра­фію ви­сту­пів, твор­чі пла­ни на май­бут­нє ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти на­род­но­го ар­тис­та Ук­раї­ни, ла­уре­ата На­ціо­наль­ної пре­мії ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, про­фе­со­ра, ком­по­зи­то­ра, ди­ри­ген­та Вік­то­ра Гу­ца­ла, який ось уже 35 ро­ків очо­лює ко­лек­тив.

Published in Вітальня
П'ятниця, 22 Лютий 2019 14:33

Почути один одного

На­би­рає обер­тів ук­ра­їн­ський фор­мат Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю ка­мер­них ви­став AndriyivskyFest. У рам­ках цьо­го Фес­ти­ва­лю на сце­ні Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру «Ко­ле­со» вже встиг­ли по­ка­за­ти свої ви­ста­ви те­ат­раль­ні ко­лек­ти­ви Кро­пив­ниць­ко­го, Жи­то­ми­ра і Чер­ні­го­ва.

Нещодавно до Києва завітав Сумський театр драми і музичної комедії з виставою «Відключені» у постановці Антона Меженіна.

Published in Культура
П'ятниця, 22 Лютий 2019 13:59

Людина, яка дарує радість

24 ЛЮТОГО — 60 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА ГОРЯНСЬКОГО (1959), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА, НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ

На­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Го­рян­ський у міс­ті Ка­ді­їв­ка (ко­лиш­ній Ста­ха­нов) Лу­ган­ської об­лас­ті. У 1979 ро­ці за­кін­чив Дніп­ро­пет­ров­ське те­ат­раль­не учи­ли­ще (ни­ні — Дніп­ров­ський те­ат­раль­ний ко­ледж), курс В. І. Ко­ва­лев­сько­го.

Published in Культура

11 січ­ня на­бу­ли чин­но­сті змі­ни до Кри­мі­наль­но­го та Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­дек­сів, спря­мо­ва­ні на по­си­лен­ня від­по­ві­даль­но­сті за до­маш­нє на­силь­ство та на­силь­ство про­ти жі­нок, перш за все — сек­су­аль­не, не­за­леж­но від то­го, де во­но ско­єне.

Докладніше про ці зміни розмовляємо з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною ЛЕВЧЕНКО та президенткою громадської організації «Ла Страда-Україна» Ольгою КАЛАШНИК.

ЖО­ДЕН ДЕНЬ НЕ ОБ­ХО­ДИТЬ­СЯ В УК­РАЇ­НІ БЕЗ ДО­РОЖ­НЬО-ТРАНС­ПОРТ­НИХ ПРИ­ГОД, ЩО ВІД­БИ­РА­ЮТЬ ЛЮД­СЬКІ ЖИТ­ТЯ

18 жовт­ня 2017 ро­ку. Центр Хар­ко­ва. По­за­шля­хо­вик Lexus, зі­ткнув­шись з ав­то­мо­бі­лем Volkswagen Touareg, влі­тає у на­товп лю­дей. Ре­зуль­тат цьо­го зі­ткнен­ня жах­ли­вий: 10 осіб за­зна­ли травм, а 6 — за­ги­ну­ли.
20 лип­ня 2018-го. Мік­ро­ав­то­бус Volkswagen із бі­ло­ру­ською ре­єс­тра­цією ру­хає­ть­ся за мар­шру­том Оде­са — Го­мель. У йо­го са­ло­ні — близь­ко 20 па­са­жи­рів.

Published in Безпека

Що від­чу­ває лю­ди­на, ви­ру­ша­ючи на вій­ну? Якої дум­ки про по­дії на Дон­ба­сі прос­ті ро­сій­ські офі­це­ри? Чи здат­не ук­ра­їн­ське вій­сько про­тя­гом 2–3 тиж­нів звіль­ни­ти оку­по­ва­ні те­ри­то­рії Дон­ба­су?
На ці та ін­ші за­пи­тан­ня від­по­ві­дає Ми­хай­ло Щер­бі­на — пол­ков­ник, на­чаль­ник від­ді­лу впро­ва­джен­ня служ­би в ре­зер­ві мо­бі­лі­за­цій­но­го управ­лін­ня Го­лов­но­го управ­лін­ня пер­со­на­лом Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Ук­раї­ни.

Published in Військо
П'ятниця, 22 Лютий 2019 08:16

У тенетах кредитних зобов'язань

Фа­хів­ці під­ра­ху­ва­ли, що цьо­го­річ ко­жен ук­раї­нець має від­да­ти 8548 грн, або біль­ше 300 дол., аби Ук­раї­на змог­ла роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми. Адже ви­пла­чую­ть­ся бор­ги з по­дат­ків, які над­хо­дять до дер­жав­но­го бю­дже­ту.

Торік наша країна погасила кредити на понад 350 млрд грн, у поточному році кредиторам треба перерахувати 360 млрд, наступного року — 96 млрд і 2021-го — понад 227 млрд грн.

Published in Економіка

За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, в Ук­раї­ні ста­ном на 1 січ­ня 2019 ро­ку в 30188 ба­га­то­по­вер­хів­ках функ­ціо­ну­ють 26603 ОСББ. При цьо­му більш ніж у 11 ти­ся­чах бу­дин­ків спів­влас­ни­ки са­мо­стій­но об­ра­ли упра­ви­те­ля, у 38,4 тис. — упра­ви­те­ля при­зна­че­но за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су ор­га­на­ми міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня, ще в по­над 5 тис. бу­дин­ків ого­ло­ше­но кон­курс із ви­зна­чен­ня упра­ви­те­ля.

Published in Iншi роздiли
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».