№ 25 (24228)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Йо­го ма­ло зна­ють в Ук­раї­ні, але в Єв­ро­пі він мав ба­зу в де­кіль­ка ти­сяч пер­со­наль­них фа­нів. Сер­гій Ле­бідь біль­ше 10 ро­ків ви­сту­пав за мі­лан­ський клуб «Ко­вер», з яким ви­гра­вав чем­піо­нат кра­їни і Лі­гу чем­піо­нів.
В Іта­лії йо­го на­зи­ва­ли Бьян­ко, що в пе­ре­кла­ді з іта­лій­ської озна­чає «бі­лий». Ма­буть, він — єди­ний бі­лий, який успіш­но кон­ку­ру­вав із тем­но­шкі­ри­ми ат­ле­та­ми в кро­сі.
Сер­гій ріс си­ро­тою — бать­ко роз­бив­ся на мо­то­цик­лі, ко­ли наш ге­рой ще був ди­ти­ною. Че­рез 10 ро­ків піс­ля за­ги­бе­лі бать­ка в ін­ший світ пі­шла й ма­ти.
За­раз він — най­ти­ту­ло­ва­ні­ший крос­мен Єв­ро­пи. Чем­піо­нат кон­ти­нен­ту ук­раї­нець ви­грав дев’­ять ра­зів (!) — за цим по­каз­ни­ком він аб­со­лют­ний ре­кордс­мен у Ста­ро­му сві­ті.
У від­вер­то­му ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му Ле­бідь по­яс­нив, чо­му не за­хо­тів при­йма­ти іта­лій­ське гро­ма­дян­ство, в чо­му сек­рет по­пу­ляр­но­сті кро­су в Єв­ро­пі се­ред спон­со­рів і че­рез яку об­ста­ви­ну крос ви­клю­чи­ли з про­гра­ми Олім­пій­ських ігор у 1924 ро­ці.

П'ятниця, 05 Липень 2019 12:30

Сезон реваншу Хацкевича?

«ДИ­НА­МО» СПО­ДІ­ВАЄ­ТЬ­СЯ НА ПРО­ГРЕС МО­ЛО­ДІ ТА НЕ­ВДА­ЧІ КОН­КУ­РЕН­ТА

В той час, ко­ли «Шах­тар» пов­ні­стю змі­нив тре­нер­ський штаб, «Ди­на­мо» збе­рег­ло Олек­сан­дра Хац­ке­ви­ча на по­са­ді го­лов­но­го тре­не­ра. Во­че­видь, ки­їв­ський клуб і да­лі вдос­ко­на­лю­ва­ти­ме свій контр­ата­ку­ючий стиль, зро­бить мі­ні­мум один гуч­ний транс­фер і ви­во­ди­ти­ме на но­вий рі­вень влас­ну мо­лодь.
Шан­сів ві­ді­бра­ти у «Шах­та­ря» чем­пі­он­ський ти­тул у но­во­му се­зо­ні у ки­ян до­стат­ньо. При­най­мні, за мі­сяць до стар­ту чем­піо­на­ту екс­пер­ти, ЗМІ та вбо­лі­валь­ни­ки по­ча­ли го­во­ри­ти про ре­ванш «Ди­на­мо».

Published in Футбол

Не­до­ро­гий пре­па­рат від ви­со­ко­го кро­в’­яно­го тис­ку ніл­ва­ді­пін мо­же спо­віль­ни­ти хво­ро­бу Аль­цгей­ме­ра за ра­ху­нок по­ліп­шен­ня при­то­ку кро­ві до час­ти­ни моз­ку, по­в’яза­ної з пам’­ят­тю. Це за­свід­чи­ло до­слі­джен­ня на­уков­ців із Ні­дер­лан­дів.
Дані ліки належать до класу блокаторів кальцієвих каналів. У групи людей, які приймали його протягом шести місяців, кровообіг у гіпокампі збільшився на 20%.
Правда, ще рано стверджувати, що він може сповільнити прогресування захворювання в цілому, зазначають учені.

Хто ж не лю­бить по­ла­су­ва­ти ли­сич­ка­ми зі сме­та­ною? Адже усім ві­до­мо, що гри­би — на­ту­раль­ний про­дукт, який мо­же за­мі­ни­ти ба­га­то ко­рис­них хар­чів.
За­раз роз­по­чав­ся се­зон збо­ру гри­бів. Час­то от­руй­ні гри­би мож­на сплу­та­ти з їс­тів­ни­ми, а їх вжи­ван­ня мо­же при­звес­ти до от­ру­єн­ня чи на­віть смер­ті.
Як пра­виль­но зби­ра­ти гри­би і не от­ру­їти­ся ни­ми? І чи вар­то вза­га­лі ри­зи­ку­ва­ти, зби­ра­ючи в лі­сі ди­ко­рос­лі гри­би? Про це ми по­спіл­ку­ва­лись із фа­хів­цем — лі­ка­рем-ток­си­ко­ло­гом Гер­ма­ном Си­до­ро­ви­чем ФАЛЬ­КОМ.

П'ятниця, 05 Липень 2019 11:57

Лише смуток утамовує серця

13 ЛИП­НЯ — 125 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВИ­ДАТ­НО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА ІСА­КА ЕМ­МА­НУ­ЇЛО­ВИ­ЧА БА­БЕ­ЛЯ (1894–1940)

Як пись­мен­ник він від­був­ся в Оде­сі. І Оде­са ви­зна­ла йо­го від­ра­зу. Десь на по­чат­ку два­дця­тих ро­ків на зво­ро­тно­му бо­ці ве­ли­ких лис­тів тю­тю­но­вих і чай­них бан­де­ро­лей, що за­ли­ши­лись у ве­ли­чез­ній кіль­ко­сті з до­ре­во­лю­цій­них ча­сів, дру­ку­ва­лись оде­ські ви­дан­ня.
На цьо­му про­зо­ро­му жов­то­му па­пе­рі по­ча­ли з’яв­ля­тись і опо­від­ан­ня Ба­бе­ля, що вра­жа­ли мо­ло­дих лі­те­ра­то­рів і чи­та­чів дос­ко­на­ліс­тю. У йо­го «Оде­ських опо­від­ан­нях» на­зав­жди за­ли­шить­ся ста­ра Мол­да­ван­ка, що вва­жа­ла­ся «на­віть біль­ше Оде­сою, ніж са­ма Оде­са», ви­пи­са­на в усьо­му її іск­ро­мет­но­му ко­ло­ри­ті. Як яви­ще, мо­раль, ха­рак­тер і мо­раль­ність, стиль жит­тя, щем­ля­ча смут­ком пам’­ять...

Published in Особистість

Пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, які ма­ють не­вдов­зі від­бу­ти­ся в Ук­раї­ні, ста­нуть для віт­чиз­ня­них ме­діа чер­го­вим тес­том на про­фе­сіо­на­лізм. Ідеть­ся про їх­ню здат­ність опе­ра­тив­но, пов­но та не­упе­ре­дже­но ви­світ­лю­ва­ти весь про­цес ви­бор­чої кам­па­нії і тим са­мим усі­ля­ко спри­яти ви­бор­цям з ухва­лен­ням рі­шен­ня, ко­му з по­лі­тич­них пар­тій та кан­ди­да­тів-ма­жо­ри­тар­ни­ків від­да­ти пе­ре­ва­гу.
Осо­бли­во ви­со­кі ви­мо­ги що­до та­кої ін­фор­ма­цій­ної ро­бо­ти ви­су­ваю­ть­ся до су­спіль­но­го мов­ни­ка. Не­що­дав­но з цією ме­тою для жур­на­ліс­тів те­ле­ка­на­лу UA: ПЕР­ШИЙ та ре­гіо­наль­них ка­на­лів Су­спіль­но­го бу­ло про­ве­де­но спе­ці­аль­ний тре­нінг. Він від­був­ся в рам­ках ді­яль­но­сті Про­ек­ту роз­вит­ку по­тен­ці­алу су­спіль­но­го мов­ни­ка в Ук­раї­ні, який із січ­ня 2017 ро­ку ре­алі­зує Япон­ське агент­ство між­на­род­но­го спів­ро­біт­ниц­тва (JICA).

Published in Суспільство
П'ятниця, 05 Липень 2019 11:40

Няня від держави: під кого проект?

По­каз­ник на­ро­джу­ва­но­сті в Ук­раї­ні хо­ча все ще і по­міт­но по­сту­па­єть­ся рів­ню смерт­но­сті, пот­ро­ху ві­дво­йо­вує свої по­зи­ції у ряд­ках Держ­ста­ту. Чо­му, ка­жуть де­мо­гра­фи, не в остан­ню чер­гу сприяє по­лі­ти­ка дер­жа­ви, яка ма­те­рі­аль­но за­ці­ка­ви­ла мо­ло­ді ро­ди­ни ви­пла­та­ми на но­во­на­ро­дже­них.
І от чер­го­ве ноу-хау від ук­ра­їн­сько­го уря­ду — ви­пла­та гро­шей ро­ди­нам з діть­ми до трьох ро­ків, які за­хо­чуть най­ня­ти за до­гля­дом за ди­ти­ною муні­ци­паль­ну ня­ню...

П'ятниця, 05 Липень 2019 11:35

Мінне поле Донбасу

Від­сту­па­ючи вліт­ку 2014-го, ро­сій­ські най­ман­ці на­шпи­гу­ва­ли те­ри­то­рію де­сят­ка­ми ти­сяч мін та фу­га­сів. Чи­ма­ло з них во­ни за­мас­ку­ва­ли під ди­тя­чі іг­раш­ки, цим са­мим пе­ре­тво­рив­ши ді­тей на по­тен­цій­них жертв.

У зо­ні ри­зи­ку — ді­ти...

Андрію Максименку, жителю одного з населених пунктів Донеччини, до 13-річчя залишалось усього кілька днів. Та він так і не відсвяткував свого дня народження: цьому завадила міна, встановлена російськими найманцями. Разом із ним загинув і 15-річний Кирило Коробов. А ось Дмитрові Тулупу пощастило: він отримав «лише» осколкові поранення і був доставлений до лікарні.

Published in Проблема

Не­зва­жа­ючи на ро­сій­ську аг­ре­сію, боє­здат­ність Зброй­них Сил Ук­раї­ни за остан­ні п’ять ро­ків сут­тє­во по­кра­щи­ла­ся: цей факт ви­зна­ють не ли­ше віт­чиз­ня­ні екс­пер­ти, а й пред­став­ни­ки НА­ТО.

Відбувається планова оптимізація...
Порушуючи тему боєздатності нашої армії, дозволю собі невеличкий екскурс у наше не таке вже й далеке минуле: це допоможе читачам краще збагнути проблеми, про які йтиметься далі.

Published in Військо
Четвер, 04 Липень 2019 20:18

Рецепти економічного розвитку

У сві­то­вій еко­но­мі­ці по­чав­ся пе­рі­од упо­віль­нен­ня зрос­тан­ня, за­зна­ча­ють ана­лі­ти­ки. Це від­чу­ває­ть­ся і в Ук­раї­ні. По­ки не йдеть­ся про на­стан­ня ре­це­сії, але тем­пи гло­баль­но­го еко­но­міч­но­го зрос­тан­ня зни­жую­ть­ся.

На цьому тлі надсерйозно виглядають соціально-економічні виклики, які постають перед Україною.
За підсумками 2018 року наша економіка зросла на 3,3% в реальному вимірі, зростання спостерігалося й 12 кварталів поспіль. Начебто непогана статистика. Та якщо проаналізувати економічну ситуацію з точки зору факторів зростання та суті процесів у довгостроковому періоді, картинка суттєво зміниться.

Published in Економіка
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».