Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 25 Грудень 2015 18:12

Зустрічаємо новий, 2016 рік

Но­вий рік — од­не з най­кра­си­ві­ших і най­яск­ра­ві­ших свят. У різ­них кра­їнах сві­ту йо­го зу­стрі­ча­ють по-сво­єму, але скрізь од­на­ко­во люб­лять і че­ка­ють.

За східним гороскопом, цей рік пройде під покровительством Вогняної Мавпи. Незважаючи на те, що астрологічний рік Вогняної Мавпи настане тільки 8 лютого, краще зустріти 2016-й уже з урахуванням смаків і пристрастей його символу. Тим паче, що Мавпа обожнює свята і неординарні події. Однак як особа вельми пихата, вона охоче прийме призначені їй почесті і в році прийдешньому та приємно вас здивує.

Published in Рiзне

Тра­ди­цій­но на­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку біль­шість лю­дей на­ма­гає­ть­ся ди­ви­ти­ся в май­бут­нє з опти­міз­мом. Раз по раз, зу­стрі­ча­ючи різд­вя­но-но­во­річ­ні свя­та, ми ві­ри­мо, що по­пе­ре­ду на всіх нас обо­в’яз­ко­во че­кає кра­ща до­ля, опти­міс­тич­ні­ший на­стрій та щас­ли­ві­ше май­бут­нє...
Са­ме то­му сьо­го­дні, в День свят­ку­ван­ня Різд­ва за гри­го­рі­ан­ським ка­лен­да­рем і за кіль­ка діб до на­стан­ня Но­во­го ро­ку, ми про­по­ну­ємо при­га­да­ти — чим за­пам’ятав­ся рік 2015-й.

СІЧЕНЬ
Початок року, що минає, виявився трагічним як для нашої держави, так і для світового співтовариства. У Парижі сталися теракти в редакції сатиричного журналу «Шарлі». Люди миру відреагували на них Маршем єдності, в якому взяв участь і український Президент Петро Порошенко.

Published in Суспільство
П'ятниця, 18 Грудень 2015 18:41

Переможна хода Усика

Минулих вихідних у столичному Палаці спорту 28-річний українець Олександр Усик у поєдинку за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у першій важкій вазі зустрічався з 29-річним кубинцем Педро Родрігесом.
Опонент, який свого часу виходив у ринг і з вагою 110 кг, цього разу на кілька кілограмів не вписався у ліміт крузервейту (до 90,7 кг) і за правилами Всесвітньої боксерської організації не міг сперечатися за її пояс.
Однак українець не скасував бою, а вийшов на ринг і не прогадав. Усик пройшов гарне випробування перед виходом на суперників чемпіонського рівня. Родрігес виявився боксером з ударом, гострим, агресивним, зарядженим на перемогу. Наш кримчанин зміг показати себе не тільки в атакувальних діях. Цього разу справді всяке могло статися.

Published in Бокс
П'ятниця, 18 Грудень 2015 18:37

Командна «бронза» біатлоністок

Ук­ра­їн­ські бі­ат­ло­ніст­ки про­дов­жу­ють ті­ши­ти сво­їх при­хиль­ни­ків. На від­мі­ну від пер­шо­го ета­пу Куб­ка сві­ту у швед­сько­му Остер­сун­ді, ко­ли го­лов­ні лав­ри от­ри­ма­ла ка­пі­тан коман­ди Оле­на Під­груш­на, на дру­го­му ета­пі в авст­рій­сько­му Хох­філь­це­ні ус­піх запи­са­ла на свій ра­ху­нок уся жі­но­ча збір­на. На тре­тю схо­дин­ку в пер­шій у се­зо­ні ес­та­фе­ті під­ня­ли­ся Юлія Джи­ма, Оль­га Аб­ра­мо­ва, Ва­ля Се­ме­рен­ко та вже зга­да­на Під­груш­на.

Наш стартер Юлія Джима традиційно вдало відпрацювала свій етап. Цьому не завадив навіть промах на стрільбі лежачи, бо Юля стріляла настільки швидко, що час на рубежі був майже ідентичним із тими, хто відпрацював без запасних патронів. На фініші етапу Джима була другою, всього секунду програвши чешці Єві Пускарчіковій.

П'ятниця, 18 Грудень 2015 18:31

ЄВ­РО-2016: розпочинаємо з Німеччини

У Па­ри­жі від­бу­ло­ся же­реб­ку­ван­ня фі­наль­ної час­ти­ни фут­боль­но­го Єв­ро-2016. Збір­на Ук­раї­ни по­тра­пи­ла до гру­пи С, де її су­пер­ни­ка­ми бу­дуть збір­ні Ні­меч­чи­ни, Поль­щі й Пів­ніч­ної Ір­лан­дії. Пер­ший матч у Фран­ції укра­їн­ці зі­гра­ють із нім­ця­ми. Мог­ло бу­ти й кра­ще. Це — пер­ші вра­жен­ня від же­реб­ку­ван­ня гру­по­во­го тур­ні­ру.

Починаємо з чинним чемпіоном світу. Є думка, що це добре. Хоча на противагу: Німеччина перемагала у стартових матчах на трьох останніх великих турнірах — чемпіонатах світу-2010 та 2014, а також на Євро-2012. Північна Ірландія — просто незручний суперник за стилем. Проти них треба мати гарну фізичну підготовку та вміння вести повітряну боротьбу.
І нарешті — дуже неприємний суперник, з яким, судячи з усього, треба буде боротися за друге місце. Польща — це Роберт Левандовські. Найкращий бомбардир відбору.

Published in Футбол

Постійна невелика фізична активність корисна навіть при захворюваннях серця, вважають учені з Університету Оттави. Вони виявили, що люди із серцево-судинними хворобами, які проводять на стільці або ліжку практично весь час, відчувають себе набагато гірше тих, хто намагається рухатися. Дані були встановлені при обстеженні 278 осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС).
Усі добровольці дали згоду на участь у програмі реабілітації. За допомогою спеціальних пристосувань учені відстежували фізичну активність людей, пише The Hindustan Times. За результатами випробовуваних розділили на три групи: низької, середньої та високої активності.

Нам ще да­ле­ко до епі­де­міч­но­го по­ро­гу за­хво­рю­ван­ня на грип. Пік, на дум­ку фа­хів­ців, при­па­де на кі­нець січ­ня та лю­тий. Грип до нас тра­ди­цій­но до­ко­тить­ся піз­ні­ше. Це по­в’яза­но і з по­го­дою: чим теп­лі­ша і три­ва­лі­ша осінь, тим да­лі від­су­ва­єть­ся епі­де­мія гри­пу.
Од­нак прог­но­зи — спра­ва не­вдяч­на... А от го­ту­ва­ти­ся до від­бит­тя на­па­ду не­ви­ди­мо­го во­ро­га слід уже сьо­го­дні. То­му ми звер­ну­ли­ся за по­ра­дою до лі­ка­ря-ін­фек­ціо­ніс­та ви­щої ка­те­го­рії Юрія Жи­га­рє­ва.

— Точно визначити збудника і поставити діагноз «грип» можна, тільки використовуючи лабораторні методи діагностики, які, на жаль, не завжди доступні простому лікареві. Також захворювання дихальних шляхів можуть викликатися бактеріями (стрептококами, гемофільною паличкою, стафілококами тощо).

П'ятниця, 18 Грудень 2015 18:09

У тенетах чиновницьких забаганок

Гру­день — остан­ній мі­сяць ро­ку — тра­ди­цій­но не люб­лять бю­джет­ни­ки, бо на­при­кін­ці ро­ку, як пра­ви­ло, до­стро­ко­во спус­то­шує­ть­ся каз­на і на­віть на пер­шо­чер­го­ві по­тре­би в ус­та­но­вах бра­кує гро­шей. До­во­дить­ся з не­тер­пін­ням че­ка­ти за­твер­джен­ня бю­дже­ту на­ступ­но­го ро­ку і вже звід­ти бра­ти гро­ші, щоб по­кри­ти то­ріш­ню за­бор­го­ва­ність. А от у Пол­тав­ській ОДА стик­ну­ли­ся із си­ту­аці­єю нав­па­ки: остан­ній мі­сяць 2015 бю­джет­но­го ро­ку за­кін­чує­ть­ся, а не­ви­ко­рис­та­ни­ми за­ли­ши­ли­ся де­сят­ки міль­йо­нів бю­джет­них гро­шей...

Куди дівати екологічні гроші?
Як на нинішній час — явище дуже дивне, адже протягом усього року скарбничим доводилося буквально зі шкури пнутися, щоб залатати дірки у фінансуванні найважливіших обласних програм, у першу чергу соціальних.

Published in Екологія

Наш спів­роз­мов­ник — ві­до­мий пись­мен­ник Ігор По­тоць­кий, оде­сит, ав­тор по­над 70 кни­жок вір­шів і про­зи, де­які з яких пе­ре­кла­де­ні фін­ською, фран­цузь­кою, іс­пан­ською мо­ва­ми. Ре­цен­зії та від­гу­ки на йо­го тво­ри опуб­лі­ко­ва­но в Оде­сі, Ки­єві, Мос­кві, То­рон­то, Єру­са­ли­мі, Нью-Йор­ку.
Ре­дак­тор аль­ма­на­ху «Зву­ко­ряд», член ред­ко­ле­гії аль­ма­на­хів «ОМК» і «Мо­рія» (Оде­са). Ке­рів­ник трьох лі­те­ра­тур­них сту­дій.

— Па­не Іго­рю, з яким на­стро­єм на­бли­жа­єте­ся до ру­бе­жу 2015–2016 ро­ків?
— Нещодавно мені виповнилося 65 років, тобто я підводжу втретє підсумок. Вперше підводив, коли мені 50 стукнуло, вдруге — 60. Час прискорюється. У дитинстві він тягся повільно, в юності трохи швидше. Тепер мчить навскач. Тому й подумалося: якщо я написав кілька гідних прозових речей, два-три хороших вірша, то недарма працював.

Published in Вітальня

Між­на­род­не жу­рі Пре­мії PinchukArtCentre-2015 ого­ло­си­ло іме­на пе­ре­мож­ців. Ла­уре­атом го­лов­ної пре­мії ста­ла «Від­кри­та гру­па» зі Льво­ва (Юрій Бі­лей, Пав­ло Ко­вач та Ан­тон Вар­га), яка пре­зен­ту­ва­ла в PinchukArtCentre про­ект «Ви­ключ­но для внут­ріш­ньо­го ко­рис­ту­ван­ня», по­ві­дом­ляє life.pravda.com.ua.

Першу спеціальну премію отримала Анна Звягінцева (Київ, проект «Порядок речей»), другу — Аліна Клейтман (Харків, проект «Супер-А. Поголи своє серце»). Переможцем у категорії «Приз громадськості» також стала Анна Звягінцева.
«Після довгих дискусій журі одностайно вирішило присудити головну премію «Відкритій групі». Ми хочемо віддати належне тому, як гурти заявляють про себе на українській арт-сцені та разом із тим підкреслюють, що мистецтво не є індивідуалістичним, воно залучає суспільство в цілому», — зазначив під час нагородження художників «Відкритої групи» голова міжнародного журі Премії PinchukArtCentre-2015, директор Музею сучасного мистецтва в Антверпені Барт де Бар.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».