№ 15 (24062)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Липень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 21:23

Каїса обрала королеву з України

Щонайменше півроку у царстві шахової богині Каїси першою буде українська королева — 22-річна Марія Музичук. На фініші марафону, яким нині є чемпіонат світу з шахів, гросмейстер зі Стрия на Львівщині переграла росіянку Наталію Погоніну.
Нинішня схема розіграшу світової першості з класичних шахів серед жінок подібна до змагання у плей-оф футбольної Ліги чемпіонів — тут, щоправда, це називають «нокаут-системою», на старт вийшли 64 претендентки. Короткі матчі завершуються вибуванням із турніру однієї з учасниць.
Марія Музичук розпочала участь у турнірі в російському місті Сочі 17 березня, а вирішальні ходи у фіналі зробила 5 квітня. На шляху до фінального поєдинку, що складався з чотирьох партій, українка подолала Юанлінь Юань із Канади, Моніку Сочко з Польщі, екс-чемпіонку світу Антуанету Стефанову з Болгарії.
На чверть- і півфінальній стадіях Марія мала суперниць з Індії — Хамлі Конеру та Харіку Дронаваллі, яких також переграла.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 21:20

Агресивні гості та сотня Назаренка

У се­ми мат­чах ві­сім­над­ця­то­го ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у прем’­єр-лі­зі гос­ті ви­яви­ли­ся не­по­ступ­ли­ви­ми і здо­бу­ли п’ять пе­ре­мог. До то­го ж у ту­рі не за­фік­со­ва­но жод­ної ні­чиєї. Крім то­го, два зна­ко­вих грав­ці про­від­них клу­бів Ук­раї­ни запи­са­ли на свій ра­ху­нок чер­го­ві до­сяг­нен­ня. Так, пів­за­хис­ник хар­ків­сько­го «Ме­та­лі­ста» й у не­дав­ньо­му ми­ну­ло­му збір­ної Ук­раї­ни Сер­гій На­за­рен­ко за­бив 100-й гол у кар’­єрі.

Досягнувши такої знаменної позначки, Назаренко увійшов до «клубу Тімерлана Гусейнова», де представлена група футболістів, які забили за свій професійний вік сто та більше м’ячів у чемпіонатах України, національному Кубку, єврокубках та у матчах за збірну України. Варто зазначити, що Сергій став одинадцятим футболістом у цьому списку. А динамівець Євген Хачеріді зіграв сотий матч у чемпіонаті України.

Published in Футбол

В Іспанії створено апарат WHY CRY 2G, що здатний уловлювати плач немовляти, аналізувати його і перекладати людською мовою. Пристрій має стати справжнім порятунком для недосвідчених мам і тат, які не завжди можуть зрозуміти причину дитячого крику.
Створенню WHY CRY 2G передували довгі роки вивчення та аналізу дитячого плачу. Після досліджень різновиди крику маленьких дітей удалося класифікувати і розділити на кілька груп. Малюк може плакати від спраги й голоду, через болі у животі, поганий настрій або тому, що прийшов час спати.
Пристрій враховує гучність і тембр плачу, видаючи на екрані переклад почутого. Крім того, апарат оснащено контролером температури і вологості у приміщенні.

Жит­тя кож­но­го су­час­но­го укра­їн­ця ха­рак­те­ри­зує не тіль­ки рва­ний ритм і не­впин­ні по­шу­ки за­со­бів до іс­ну­ван­ня, але й хро­ніч­на вто­ма, під­ви­ще­на дра­тів­ли­вість, чис­лен­ні проб­ле­ми зі шкі­рою, во­лос­сям та здо­ров’­ям у ці­ло­му. Що при­хо­вує­ть­ся за цим? По­га­на еко­ло­гіч­на об­ста­нов­ка? Не­ува­га до по­треб влас­но­го ор­га­ніз­му чи бід­ний ра­ці­он хар­чу­ван­ня?
Усі ці фак­то­ри ма­ють зна­чен­ня для збе­ре­жен­ня здо­ров’я се­ред­ньо­ста­тис­тич­но­го укра­їн­ця. І вкрай важ­ли­во своє­час­но ви­яви­ти не­ста­чу пев­них ві­та­мі­нів і мі­не­ра­лів, зба­лан­су­ва­ти їх над­хо­джен­ня до ор­га­ніз­му та за­без­пе­чи­ти якіс­ну за­сво­юва­ність, щоб зго­дом від­чу­ва­ти се­бе ак­тив­ним і здо­ро­вим. Як цьо­го до­сяг­ти? Про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Та­ра­сом Кме­тем.

— Отже, яких вітамінів нам бракує?
— Багато людей недооцінюють усе значення вітамінного балансу. Насправді ж недостатність навіть одного вітаміну може кардинально вплинути на зовнішність і самопочуття. Досить поспостерігати за самим собою, щоб з’ясувати, яких вітамінів не вистачає саме вам.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 21:10

Модерн – епоха жіночності

16 квіт­ня в Му­зей­но-ви­став­ко­во­му цен­трі Му­зею іс­то­рії міс­та Ки­єва пре­зен­ту­ва­ти­муть про­ект «Мо­дерн — епо­ха жі­ноч­но­сті», під­го­тов­ле­ний Му­зе­єм іс­то­рії міс­та Ки­єва у спів­ав­тор­стві з Му­зе­єм іс­то­рії мо­ди Ма­ри­ни Іва­но­вої та ки­їв­ською ху­дож­ни­цею Ал­лою Пре­об­ра­жен­ською, по­ві­дом­ляє прес-служ­ба за­кла­ду.

Проект «Модерн — епоха жіночності» відкриє неймовірний світ моди періоду 1890–1930 рр., який в історії називають вelle еpoque — «прекрасна епоха» чи модерн. Мода цього періоду відзначається еклектичністю, сплетінням воєдино різних стилів, різноманітністю розкішних легких тканин — шовку, шифону, мусліну, тюлю.
При створенні проекту зроблено акцент саме на зібранні з Музею історії моди Марини Іванової, яке формувалося впродовж 30 років. Як відомо, на сьогодні у Музеї перебувають понад 100 справжніх історичних костюмів та декілька сотень аксесуарів (Україна та Західна Європа, Америка кінця XVIII — початку XX ст.). Протягом останніх чотирьох років колекцію Музею було показано на тимчасових виставках у Києві, Львові, Донецьку.

Published in Культура

Но­вий твор­чий про­ект гру­пи «Арт-Хо­тин» — жи­во­пис і скульп­ту­ра під на­звою «По­за ча­сом» пред­став­ле­но у ки­їв­сько­му Му­зеї-май­стер­ні І. П. Ка­ва­ле­рі­дзе. Твор­чість справж­ніх майс­трів, ба­зо­ва­на на куль­тур­но­му до­сві­ді, спов­не­на муд­ріс­тю і ду­хов­ні­стю і хо­ча іс­нує не­мов би по­за ча­сом, але на­справ­ді зав­жди при­на­леж­на до су­час­но­сті.

Група «Арт-Хотин», створена у 2010 році, об’єднує творчість художників Валентини Козяр, Івана Кляпетури, Михайла Кириленка та його сина Івана Кириленка. Їхнє мистецтво увібрало традиції кращих художніх шкіл України — Одеської та Львівської, і відтоді синтез цих шкіл породжує неповторний творчий колорит. Самодостатні майстри, працюючи у напрямі фігуративної абстракції, разом утворюють яскраве й унікальне явище в сучасному мистецтві Буковини.
На перший погляд роботи майстрів групи навіть здаються схожими, мабуть, тому, що вони об’єднані спільним баченням і неспокоєм творчих пошуків. У зверненні до внутрішнього, духовного стану людини з її багатогранністю художникам властиві витонченість та імпресіонізм.

Published in Культура
П'ятниця, 10 Квiтень 2015 20:43

Артист повинен спробувати все

Для ак­то­ра 60 ро­ків — час пев­них під­сум­ків зроб­ле­но­го, але, оче­вид­но, ще за­ра­но у цьо­му ві­ці жи­ти ли­ше спо­га­да­ми. Адже, як пра­ви­ло, у твор­чих лю­дей у цей пе­рі­од ще без­ліч пла­нів, є мож­ли­во­сті та ба­жан­ня да­лі удо­ско­на­лю­ва­ти свою про­фе­сій­ну май­стер­ність. І най­кра­щі ро­лі, мож­ли­во, ще по­пе­ре­ду.

Саме такий ювілей нещодавно відзначив народний артист України, соліст-вокаліст Київського національного академічного театру оперети Микола Бутковський.
Мабуть, у Миколи Юхимовича чи не найяскравіше серед колег по Національній опереті України виражено талант комедійного актора. Нерідко виконавцеві не потрібно навіть нічого говорити, але відразу після його появи на сцені обличчя глядачів починають сяяти щирими і добрими усмішками, які нерідко переходять у сміх.
Проте М. Бутковський — актор широкого діапазону, може бути не тільки кумедним, але й доволі серйозним, навіть суворим. А ще вміє досить швидко перевтілюватися. Якщо хвилину тому глядач заливався від сміху, то через якусь мить у залі запанує тиша. І для цього буває достатньо однієї невеликої фрази чи ледве помітного руху виконавця.

Published in Культура

Не­що­дав­но до Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни бу­ло по­да­но за­ко­но­про­ект, по­кли­ка­ний якіс­но по­ліп­ши­ти си­ту­ацію на віт­чиз­ня­но­му аг­ро­стра­хо­во­му рин­ку. Що зу­мо­ви­ло по­яву та­ко­го до­ку­мен­та і як він по­зна­чить­ся на ро­бо­ті стра­хо­ви­ків, на їх взає­мо­дії з дер­жа­вою та сіль­гос­пви­роб­ни­ка­ми? Про це по­го­во­ри­мо з ке­рів­ни­ком про­ек­ту Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) «Роз­ви­ток аг­ро­стра­ху­ван­ня в Ук­раї­ні», док­то­ром сіль­сько­гос­по­дар­ських на­ук Га­рі Ро­ше.

— Нинішня економічна криза в Україні очищає банківський сектор від проблемних банків. Та цей процес не торкнувся сектора страхування. У ньому, як і раніше, працюють близько 400 компаній, хоча до багатьох із них є серйозні претензії. Чому так відбувається?

Published in Земля і люди

Пер­шо­квіт­не­ве під­ви­щен­ня та­ри­фів на енер­го­но­сії не на жарт стри­во­жи­ло не тіль­ки прос­тих укра­їн­ців, чиї га­ман­ці від­те­пер від­чут­но по­лег­ша­ють, але й ке­рів­ни­ків міст і се­лищ, кот­рі так са­мо ни­ні су­шать го­ло­ви над тим, як спла­чу­ва­ти ко­му­наль­ні по­слу­ги для бю­джет­них ус­та­нов. Проб­ле­ма ду­же сер­йоз­на, бо міс­це­ві бю­дже­ти де­да­лі на­пов­ню­ва­ти все важ­че, то­му що дже­ре­ла над­хо­джень до них украй об­ме­же­ні і що­ро­ку ско­ро­чую­ть­ся.

За умов, коли тарифи зросли в рази, вже не доводиться говорити про розвиток територій: аби уберегти те, що ще там залишилося, та зуміти сплатити комунальникам за їхніми захмарними рахунками. У цій складній ситуації керівники органів самоврядування все частіше не лише покладаються на заходи жорсткої економії, але й шукають альтернативні джерела фінансування, які можуть допомогти пережити шокову терапію...

Published in Проблема

Дня­ми в сто­ли­ці Ук­раї­ни на те­ри­то­рії флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го лі­та­ко­бу­ду­ван­ня — ДП «Ан­то­нов» — має від­бу­ти­ся зна­ко­ва не ли­ше для ко­лек­ти­ву цьо­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства по­дія: на чет­вер, 16 квіт­ня, при­зна­че­но уро­чис­ту з тра­ди­цій­ним для авіа­бу­дів­ної га­лу­зі ри­ту­алом це­ре­мо­нію ви­ко­чу­ван­ня з це­ху на за­вод­ський аеро­дром — для на­ступ­них льот­них ви­про­бу­вань — за­вер­ше­но­го скла­дан­ням пер­шо­го до­слід­но­го зраз­ка ство­ре­но­го там транс­порт­но­го лі­та­ка но­во­го по­ко­лін­ня Ан-178. Ва­рі­ан­ти йо­го ста­нуть у при­го­ді і для вій­сь­ко­вих, і для ци­віль­них по­віт­ря­них пе­ре­ве­зень і роз­ра­хо­ва­ні на те, щоб за­пов­ни­ти на сві­то­во­му рин­ку ні­шу в діа­па­зо­ні 15–18 тонн ван­та­жо­під­йом­но­сті, де є по­тре­ба у кіль­кох сот­нях ма­шин та­ко­го кла­су.

Анонсуванню цієї презентації новинки української авіаційної техніки було присвячено прес-конференцію, яка відбулася у Києві минулої п’ятниці, 3 квітня. В ній узяли участь не тільки троє представників «Антонова» — його президент і генеральній конструктор, академік НАНУ, Герой України Дмитро Ківа, віце-президент з юридичних і міжнародно-правових питань Віктор Швець та голова профкому первинної організації професійної Спілки авіабудівників України на цьому підприємстві Віктор Гуска, а й перший президент нашої держави Леонід Кравчук, який є головою громадської ради сприяння розвитку літакобудування і зміцненню обороноздатності України.

Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».