№ 15 (24218)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 18:48

Такі недоступні "доступні" ліки

З 1 квіт­ня «до­ступ­ні лі­ки» ви­да­ють за елек­трон­ни­ми ре­цеп­та­ми. Та­ки­ми по­ві­дом­лен­ня­ми за­ряс­ні­ли за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції на­пе­ре­до­дні цієї да­ти. Де­які з них на­віть пе­ре­мож­но спо­віс­ти­ли, що за пер­ший день ви­пи­са­но по­над 10 тис. без­плат­них ре­цеп­тів, за яки­ми мож­на от­ри­ма­ти ме­ди­ка­мен­ти па­ці­єн­там, хво­рим на сер­це­во-су­дин­ні за­хво­рю­ван­ня­ми, діа­бет ІІ ти­пу та брон­хі­аль­ну ас­тму.

Однак невдовзі бравурні реляції стихли, адже насправді люди другий місяць не можуть отримати медикаменти за урядовою програмою «Доступні ліки» ні за якими рецептами. У березні не отоварили паперових рецептів, хоча навіщось їх виписували, а на середину квітня ніяк не пристосуються до електронних, вигадуючи все нові причини заради свого виправдання.

Published in Проблема

Зелений чай є улюбленим напоєм багатьох людей. Він також вважається основним продуктом традиційної китайської медицини. Напій став популярним у всьому світі завдяки своїй користі для здоров’я. Які ж переваги дарує ця рослина, з якої робиться такий цілющий напій?
Зелений чай містить протизапальні сполуки, які захищають клітини від ушкодження. Дослідження також пов’язують вживання зеленого чаю з поліпшенням здоров’я серця і втратою ваги.

Зараз лікарі перевіряють ризик захворювання серця у молодих людей на біговій доріжці. Нове дослідження Гарвардського університету передбачає більш швидкий і точний показник стану здоров’я — віджимання.
Згідно з цим тестом чоловіки, які можуть віджатися понад 40 разів, на 96% менше схильні до серцевих захворювань. Ті, хто може виконувати цю вправу не менше 10 разів, потрапляють під відносно низький ризик інфарктів та інсультів.
Провідний автор, доктор медицини Джастін Янг із Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Чана у Бостоні, вважає, що віджимання може стати простим методом оцінки ризику серцево-судинних захворювань.

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 18:38

Як перейти на здорове харчування?

Ни­ні в мо­ді ор­га­ніч­ні про­дук­ти зі спе­ціа­лі­зо­ва­них крам­ниць. Вва­жа­єть­ся, що са­ме спо­жи­ван­ня та­ких хар­чів га­ран­тує вам дов­го­літ­тя й здо­ров’я.
А чи мож­на до­сяг­ти гар­ної якос­ті жит­тя, спо­жи­ва­ючи звич­ні про­дук­ти для укра­їн­ців — греч­ку, ка­пус­ту, морк­ву, осе­лед­ця, гар­буз? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-діє­то­ло­га Ва­си­ля Се­ме­но­ви­ча ГУНЬ­КА.

— Що та­ке здо­ро­ве хар­чу­ван­ня по-ук­ра­їн­ськи?
— «Здорове харчування» — це не розкручені та дорогі авокадо, кіноа і лосось, а рідні і доступні гречка, гарбуз, оселедець, яйця тощо. В Україні вирощують усе необхідне, тому де б ви не були, ви можете купити продукти для здорового харчування.

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 18:27

Чаклун у балахоні П'єро

Олександр Вертинський — легендарний співак, композитор та засновник естрадного жанру, якому французи надали вишукане ім’я — chanson, нарешті повернувся до Києва. Його бронзова постать прикрашає Андріївський узвіз і радує киян та численних гостей міста.

Відкриття пам’ятника видатному киянину припало на 21 березня цього року з нагоди 130-річного ювілею від дня його народження, а в Музеї однієї вулиці відкрилася виставка «Киев — родина нежная» на зворушливі поетичні рядки ювіляра, присвячені рідному місту.

Published in Особистість

На ка­мер­ній сце­ні На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Іва­на Фран­ка від­бу­ла­ся прем’­єра ви­ста­ви «Сто­рон­ні се­ред нас» за п’єсою су­час­но­го ка­над­сько­го дра­ма­тур­га Ааро­на Буш­ков­ськи.
Ре­жи­сер-по­ста­но­вник — Пет­ро Іль­чен­ко. Сам ре­жи­сер зі­знає­ть­ся, що вже са­ма на­зва роз­кри­ває ідею тво­ру. Прем’­єра ви­ста­ви, влас­не, ста­ла своє­рід­ним по­да­рун­ком для ре­жи­се­ра: не­що­дав­но Пет­ро Іва­но­вич від­зна­чив своє 65-літ­тя.

«Часто-густо життя обділяє нас найціннішим — спілкуванням. Хвороби, втомленість. Ніби кажуть людині — ти закінчився, тебе вже немає. А Бог у найважчих ситуаціях дарує щастя. Люди, які обділені, які хворі на Альцгеймера, знаходять один одного», — розповідає про виставу режисер-постановник Петро Ільченко.

Published in Культура
П'ятниця, 19 Квiтень 2019 17:51

Пам'яті поета

Ци­ми дня­ми за іні­ці­ати­ви і ак­тив­но­го спри­ян­ня Все­ук­ра­їн­ської бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Ук­ра­їн­ський фонд куль­ту­ри ім. Бо­ри­са Олій­ни­ка» на бу­дин­ку, де три­ва­лий час пра­цю­вав по­ет, від­кри­то — на йо­го честь — ме­мо­рі­аль­ну дош­ку.

Витоки цієї громадської організації сягають квітня 1987 року, а засновником і керівником Фонду протягом десятиліть був Борис Ілліч Олійник.
Зробімо невеличкий екскурс у минуле. Буквально через кілька місяців після «народження» Фонду його керівництво спільно з Українським товариством охорони пам’яток історії й культури порушило перед тодішньою компартійною владою Української РСР і Міністерством оборони СРСР питання про відродження Києво-Могилянської академії, на базі якої було військове училище.

Published in Культура

Всу­пе­реч рі­шен­ню На­цко­мі­сії, що здійс­нює дер­жав­не ре­гу­лю­ван­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), опе­ра­то­ри га­зо­роз­по­діль­чих ме­реж про­дов­жу­ють на­ра­хо­ву­ва­ти лю­дям пла­ту за до­дат­ко­ві об­ся­ги ні­би­то спо­жи­то­го па­ли­ва — «у зв’яз­ку із при­ве­ден­ням га­зу до стан­дарт­них умов», — під­твер­ди­ли в ком­па­нії «Наф­то­газ Ук­раї­ни».

При цьому монополісти проігнорували й вимогу НКРЕКП щодо обов’язкового перерахунку платежів у зв’язку зі зменшенням із минулорічного жовтня розрахункових норм споживання блакитного палива.
«Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Чернігівська — неповний перелік областей, звідки надходить безліч скарг від споживачів», — написав у Фейсбук заступник голови департаменту з енергоефективності НАК «Нафтогаз» Олексій Хабатюк.

— Наше Агентство було створено 29 лютого 1992 року, — говорить Павло Глібович. — Час, що минув відтоді, переконливо довів: на сьогоднішній день космічна діяльність є однією з небагатьох сфер, де Україна виступає гідним партнером розвинутих країн світу та є дієвим засобом забезпечення загальнодержавних інтересів. Зокрема, підвищення обороноздатності й безпеки країни, високотехнологічного розвитку промисловості.
За цей час реалізовано 5 Державних космічних програм, які були спрямовані не тільки на збереження інтелектуального (конструкторського і наукового) та високотехнологічного виробничого потенціалу, а й містили великий інноваційний зміст.

Published in Наука

Роз­по­ві­да­ючи про хід ши­ро­ко роз­рек­ла­мо­ва­но­го про­це­су де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди в Ук­раї­ні, йо­го при­хиль­ни­ки, як пра­ви­ло, на­во­дять за при­клад ефек­тив­ність об’­єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад (ОТГ).

Ці новоутворення, які не тільки докорінно перекроїли карти адміністративного устрою районів у регіонах, але й поставили під сумнів доцільність подальшого існування органів місцевої влади — районних рад та адміністрацій (у тому вигляді, як нині. — Авт.), схоже, дійсно демонструють справжні дива. Принаймні, коли мова заходить про їхню фінансову самодостатність. Про що в «недецентралізованих» сільрадах уже забули собі й думати...

Published in Регіони
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».