Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Не­що­дав­но із США по­вер­ну­ла­ся гру­па ук­ра­їн­ських екс­пер­тів, яка ви­вча­ла аме­ри­кан­ський до­свід ро­бо­ти у зе­мель­ній сфе­рі. Про те, як мож­на вдос­ко­на­ли­ти…
Якщо ви ще не викопали на городі всі коренеплоди, то не зволікайте. Зберіть також решту врожаю капусти білокачанної, червонокачанної, брюссельської.…
Не­вдов­зі в Ук­раї­ні мо­жуть з’яви­ти­ся сі­мей­ні фер­мер­ські гос­по­дар­ства. Ста­не­ть­ся це піс­ля то­го, як на­ступ­на Вер­хов­на Ра­да ухва­лить онов­ле­ний За­кон «Про…
Остан­нім ча­сом про аг­ро­стра­ху­ван­ня го­во­рять чи­ма­ло. Осо­бли­во — про проб­ле­ми, які йо­му дош­ку­ля­ють. І май­же ні сло­ва про те, що…
Оренд­ні від­но­си­ни в зе­мель­ній сфе­рі збе­рі­га­ють до­мі­ну­ючі по­зи­ції. Це під­твер­джує­ть­ся да­ни­ми про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест». Згід­но з ни­ми, близь­ко 80% зе­мель…
В Ук­раї­ні час­то змі­ню­ють­ся пра­ви­ла дер­жав­ної під­трим­ки сіль­гос­пви­роб­ни­ків, зок­ре­ма ви­роб­ни­ків мо­ло­ка. Яка ж мо­дель під­трим­ки бу­де най­ефек­тив­ні­шою? Яка най­біль­ше від­по­ві­дає…
Кіль­ка мі­ся­ців то­му Єв­ро­пей­ський Со­юз, праг­ну­чи під­три­ма­ти Ук­раї­ну, від­крив для її сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції свій ри­нок. Цей за­хід пла­ну­вав­ся як тим­ча­со­вий…
Ро­бо­та над про­ек­том Кон­цеп­ції роз­вит­ку сис­те­ми стра­ху­ван­ня сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції в Ук­раї­ні, роз­роб­ле­ним Аг­ро­стра­хо­вим пу­лом за під­трим­ки про­ек­ту Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції…
Асо­ці­ація «Зе­мель­на спіл­ка Ук­раї­ни» за­про­по­ну­ва­ла уря­ду за­галь­но­на­ціо­наль­ну Про­гра­му «10 кро­ків для по­до­лан­ня ко­руп­ції у зе­мель­них від­но­си­нах». Не­дав­но її пре­зен­та­ція від­бу­ла­ся…
Ви­роб­ниц­тво ор­га­ніч­ної сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції в Ук­раї­ні все час­ті­ше на­зи­ва­ють пер­спек­тив­ною спра­вою. Йдеть­ся не тіль­ки про ви­гід­ний біз­нес, а й про…
Май­же 80% зем­ле­влас­ни­ків ни­ні зда­ють свої паї в орен­ду. Це за­свід­чу­ють ре­зуль­та­ти со­ціо­ло­гіч­но­го до­слі­джен­ня про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест». Не­що­дав­но в Ки­єві…
Ук­ра­їн­ська сіль­сько­гос­по­дар­ська дій­сність скла­де­на з па­ра­до­ксів. Один із них — кра­їна ви­роб­ляє чи не най­біль­ші у сві­ті об­ся­ги зер­но­вих та…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».