Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ко­опе­ра­ція в сіль­сько­му гос­по­дар­стві і ра­ні­ше роз­ви­ва­ла­ся над­то по­віль­но, а за­раз прак­тич­но зу­пи­ни­лась. І це не­зва­жа­ючи на не­од­но­ра­зо­ві уря­до­ві кам­па­нії,…
Та­кої дум­ки до­три­мує­ть­ся ке­рів­ник про­ек­ту Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) «Роз­ви­ток аг­ро­стра­ху­ван­ня в Ук­раї­ні», док­тор сіль­сько­гос­по­дар­ських на­ук Га­рі…
Ко­руп­цію в зе­мель­ній сфе­рі на­зи­ва­ють од­нією з най­біль­ших ви­ра­зок ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки. Тож на­вес­ні ми­ну­ло­го ро­ку фа­хів­ці Асо­ці­ації «Зе­мель­на спіл­ка Ук­раї­ни»…
Про не­об­хід­ність за­про­ва­джен­ня но­вої ре­гу­ля­тор­ної по­лі­ти­ки в сіль­сько­му гос­по­дар­стві йшло­ся дав­но. Від­не­дав­на Мі­ніс­тер­ство аг­рар­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства в цьо­му на­пря­мі…
Не­що­дав­но на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди по­да­но за­ко­но­про­ект № 1368 «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­раї­ни що­до по­ліп­шен­ня умов…
По­ло­ви­на сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції, яку ви­роб­ляє віт­чиз­ня­ний аг­ро­про­мис­ло­вий ком­плекс, про­дає­ть­ся в се­ре­ди­ні кра­їни і стіль­ки ж — на зов­ніш­ніх рин­ках. Що­річ­ний…
Ук­раї­на пе­ре­бу­ває в очі­ку­ван­ні мас­штаб­них та гли­бо­ких еко­но­міч­них ре­форм. За різ­ни­ми оцін­ка­ми, їх мо­же бу­ти кіль­ка де­сят­ків. Та всі фа­хів­ці…
Аг­ро­стра­хо­вий ри­нок ни­ні пе­ре­жи­ває гли­бо­ку кри­зу. Ро­бо­та Аг­ро­стра­хо­во­го пу­лу па­ра­лі­зо­ва­на, об­ся­ги аг­ро­стра­ху­ван­ня не­ве­ли­кі. Ухва­ле­ний 2012 ро­ку За­кон «Про осо­бли­во­сті стра­ху­ван­ня…
Ко­жен рік, за схід­ним ка­лен­да­рем, має на­зву яко­їсь жи­вої іс­то­ти. На­при­клад, ко­ня, тиг­ра, мав­пи або змії. Про­те до­сте­мен­но ві­до­мо, що…
Нав­ко­ло Аг­ро­стра­хо­во­го пу­лу, яко­му не­дав­но ви­пов­ни­ло­ся ли­ше два ро­ки, остан­нім ча­сом роз­гор­ну­ла­ся гос­тра дис­ку­сія. Од­ні за­пев­ня­ють — він пі­шов у…
Зе­мель­ну сфе­ру в Ук­раї­ні фа­хів­ці на­зи­ва­ють та­кою, що най­біль­ше про­сяк­ну­та ко­руп­цій­ни­ми схе­ма­ми. І од­нією з ва­го­мих при­чин та­ко­го ста­ну спра­ви…
Та чи збе­ре­жеть­ся і сам Аг­ро­стра­хо­вий пул? Ни­ні ці запи­тан­ня ви­гля­да­ють зов­сім не за­йви­ми. Гро­мад­сько­му об’­єд­нан­ню, яко­му ви­пов­ни­ло­ся ли­ше два…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».