Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Червень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Події на київському Майдані і наступний конфлікт на Сході України змінили відносини між Росією і Україною та ускладнили зв’язки між…
Масштаб кризи в Україні і російсько-український конфлікт змусили Раду Безпеки ООН неодноразово розглядати східноєвропейські проблеми та агресію Кремля проти України.…
Днями в Сочі, на тлі загострення протистояння навколо Нагірного Карабаху, зустрілися президенти Росії, Вірменії та Азербайджану. Сержа Саргсяна та Ільхама…
11–15 липня президент Росії Володимир Путін здійснив візити до країн Латинської Америки, відвідавши Кубу, Нікарагуа, Аргентину і Бразилію. Він узяв…
1 серп­ня 1914 ро­ку, тоб­то сто ро­ків то­му, роз­по­ча­ла­ся Пер­ша сві­то­ва вій­на. То­ді во­на не ма­ла по­ряд­ко­во­го но­ме­ра, але, зва­жа­ючи…
Аме­ри­кан­ський се­на­тор Боб Кор­кер вніс за­ко­но­про­ект про за­по­бі­ган­ня ро­сій­ській аг­ре­сії, який був прий­ня­тий у двох чи­тан­нях Кон­гре­сом США. Згід­но з…
Єди­ною так­ти­кою Єв­ро­со­юзу що­до се­па­ра­тис­тів є за­мов­чу­ван­ня проб­ле­ми і за­ли­шен­ня окре­мих кра­їн один на один із ни­ми. По­ки праг­нен­ня груп…
Ми­ну­ло­го тиж­ня но­вий склад Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту про­вів ор­га­ні­за­цій­ні за­сі­дан­ня. Клю­чо­ви­ми від­по­від­но до нор­ма­тив­них до­го­во­рів Єв­ро­со­юзу ста­ли кад­ро­ві пи­тан­ня. Не­зва­жа­ючи на…
За­ги­бель ма­лай­зій­сько­го па­са­жир­сько­го лі­та­ка тяг­не за со­бою важ­кий тра­гіч­ний шлейф. За сво­їми ре­зуль­та­та­ми для Ук­раї­ни ця по­дія мо­же ма­ти на­слід­ки,…
1517 лип­ня 2014 ро­ку мі­ністр за­кор­дон­них справ Япо­нії Фу­міо Кісі­да від­ві­дав Ук­раї­ну і Кир­гиз­стан. Це не­ве­лич­ке дип­ло­ма­тич­не тур­не ке­рів­ни­ка япон­ської…
Анек­дот ра­дян­ських ча­сів: «Ра­діо «Єре­ван» по­ві­до­ми­ло, що на Крас­ній пло­щі роз­да­ють ав­то­мо­бі­лі. Про­те зясу­ва­ло­ся, що не ав­то­мо­бі­лі, а ве­ло­си­пе­ди, і…
Дня­ми США офі­цій­но за­кри­ли ба­зу «Ма­нас». По­чи­на­ючи з осе­ні 2001 ро­ку ця роз­та­шо­ва­на на те­ри­то­рії Кир­гиз­ста­ну ба­за ви­ко­ну­ва­ла функ­ції тран­зит­ної…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».