Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

БІЙЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ СПРОМОЖНІ НЕ ЛИШЕ ОХОРОНЯТИ ВІЙСЬКОВІ ТА ІНШІ ОБ’ЄКТИ В ТИЛУ, А Й ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНІ ГРУПИ Дру­гий…
У Між­на­род­но­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки Ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го (Яво­рів­ський по­лі­гон) роз­по­ча­ли­ся спіль­ні на­вчан­ня Зброй­них Сил…
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив під час засідання РНБО, повідомляє Укрінформ.«Україна і НАТО були партнерами протягом 20 років.…
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДК «УКРОБОРОНПРОМ» СЕРГІЙ ПІНЬКАС З про­го­ло­шен­ням Ук­раї­ною не­за­леж­но­сті во­на ус­пад­ку­ва­ла сот­ні під­при­ємств обо­рон­но-про­мис­ло­во­го ком­плек­су (ОПК), знач­на…
Пол­ков­ник Пет­ро По­тє­хін — на­чаль­ник від­ді­лу по­віт­ря­но-де­сант­ної тех­ні­ки коман­ду­ван­ня ви­со­ко­мо­біль­них де­сант­них військ Зброй­них Сил Ук­раї­ни. За від­гу­ка­ми то­ва­ри­шів, є про­фе­сі­на­лом…
Йо­го ім’я час­то зга­ду­ють у те­ле­но­ви­нах, на га­зет­них шпаль­тах, ко­ли йдеть­ся про звіль­нен­ня ук­ра­їн­ських бій­ців, які опи­ни­ли­ся в ру­ках бо­йо­ви­ків:…
В Ук­раї­ні три­ва­ють вій­сь­ко­ві на­вчан­ня за учас­тю кра­їн НА­ТО. До них при­ку­та ува­га ба­га­тьох ЗМІ, і не ли­ше ук­ра­їн­ських. Про…
Вій­сь­ко­ва про­ку­ра­ту­ра Львів­сько­го гар­ні­зо­ну ви­яви­ла низ­ку фак­тів по­ру­шень, до­пу­ще­них під час про­ве­ден­ня п’ятої-шос­тої хвиль мо­бі­лі­за­ції на Львів­щи­ні. Про це роз­по­вів…
Під час про­ве­ден­ня ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції на Дон­ба­сі за­ги­ну­ло 387 вій­сь­ко­во­служ­бов­ців ви­со­ко­мо­біль­них де­сант­них військ. Се­ред них— 90 львів’­ян. У Льво­ві на…
В УК­РАЇ­НІ ЗА­ВЕР­ШУЄ­ТЬ­СЯ ШОС­ТА ХВИ­ЛЯ МО­БІ­ЛІ­ЗА­ЦІЇ, ЯКА, ЗА СЛО­ВА­МИ ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НО­ГО ШТА­БУ ЗСУ, ЗМІЦ­НИТЬ НА­ШУ АР­МІЮ Був пе­да­го­гом — став сол­да­томНашим батькам…
У Льво­ві від­кри­ли­ся між­на­род­ні ук­ра­їн­сько-аме­ри­кан­ські ко­манд­но-штаб­ні на­вчан­ня із за­лу­чен­ням вій­ська «Ре­під Трай­дент-2015». До Між­на­род­но­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки Ака­де­мії су­хо­пут­них…
У На­ціо­наль­но­му вій­сь­ко­во-іс­то­рич­но­му му­зеї Ук­раї­ни роз­гор­ну­та ви­став­ка, при­свя­че­на укра­їн­цям, які по­ляг­ли в бор­ні за рід­ну зем­лю. Завітавши на виставку, ви…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».