№ 14 (24217)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Цьогоріч автоматичне перепризначення субсидій стосуватиметься 3 млн домогосподарств. Решті потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи.
Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, у яких на травень–червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери одержуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, а ті, хто ще не на пенсії, — через Ощадбанк.

Середа, 10 Квiтень 2019 18:07

Найбільше мільйонерів – у Києві

У роз­па­лі кам­па­нія де­кла­ру­ван­ня до­хо­дів, от­ри­ма­них у 2018 р. На­ра­зі гро­ма­дя­на­ми по­да­но май­же 100 тис. по­дат­ко­вих де­кла­ра­цій про май­но­вий стан і до­хо­ди та за­де­кла­ро­ва­но за­галь­ний до­хід у су­мі 13,5 млрд грн. Це май­же на 4 млрд грн, або на 38%, більше, ніж за ана­ло­гіч­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку.

Громадянами самостійно визначено до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі майже 269 млн грн, що на 36 млн більше, ніж у попередньому році.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:54

Брексіт: імперія переживає пат

За­хід­ний світ пе­ре­жи­ває ек­зис­тен­ціо­наль­не ви­про­бу­ван­ня: об­ран­ня До­наль­да Трам­па в Аме­ри­ці, при­хід до вла­ди ко­алі­ції Лі­ги і «Ру­ху п’я­ти зі­рок» в Іта­лії, без­пре­це­дент­ний ус­піх пра­вих по­пу­ліс­тів у ФРН — це при­кла­ди, які най­кра­ще це ілюс­тру­ють.
Усі ці кра­їни, шу­ка­ючи своє міс­це у гло­баль­но­му сві­ті, на­ма­гаю­ть­ся зу­пи­ни­ти по­ля­ри­за­цію до­хо­дів, від­но­ви­ти кон­троль за ім­міг­ра­цією та при­сто­су­ва­ти де­мо­кра­тич­ні ме­ха­ніз­ми до епо­хи Ін­тер­не­ту.
Але, при­най­мні до цьо­го ча­су, ці ве­ли­чез­ні ви­кли­ки ще ні­де у за­хід­но­му сві­ті не при­зве­ли до па­ра­лі­чу де­мо­кра­тич­ної сис­те­ми, крім Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:50

Заміна на імператорському троні

Сто двадцять шостим імператором Японії офіційно стає 59-річний Нарухіто. Попередня імператорська епоха правління його батька Акіхіто мала назву «Хенсей» — «Замирення». Нова імперська епоха названа «Рейва», тобто «Порядок і гармонія».
Звичайно, за Конституцією Японії імператор «править, а не керує», тобто за критерієм застосування реальної виконавчої і законодавчої влади японський монарх нагадує британського.
Символічно, що британський принц Чарльз досі не переконав свою матір Єлизавету ІІ поступитися троном йому.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:44

Словаччина: Президент Чапутова

30 бе­рез­ня дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Сло­вач­чи­ні ви­гра­ла Зу­за­на Ча­пу­то­ва — кан­ди­дат­ка, під­три­му­ва­на опо­зи­цією, яка з ре­зуль­та­том по­над 58% го­ло­сів пе­ре­мог­ла Ма­ро­ша Шеф­чо­ві­ча, під­три­му­ва­но­го од­ним із чле­нів прав­ля­чої ко­алі­ції, пар­ті­єю «Смер-СД» (мен­ше 42% го­ло­сів).

Чапутова є юристом і протягом своєї кар’єри була пов’язана з неурядовим сектором, працюючи, зокрема, на користь прозорості дій влади, активізації місцевих громад і захисту довкілля.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:38

Черговий акт лівійської драми

Починаючи з літа 2011 року, коли в Лівії «перемогла демократична революція», країна фактично припинила існування як суверенна територіально цілісна держава.
На поверхню політики вийшли протилежні кланові, племінні та персональні інтереси, які розтерзали Лівію на складові частини.
Історична провінція Тріполітанія опинилася під контролем політичних угруповань, орієнтованих на західну підтримку, але єдності між різними «партіями» коаліційного уряду Фуада Сараджа немає.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:31

Позачергові вибори Кнесету

9 квіт­ня 2019 ро­ку від­бу­ли­ся до­стро­ко­ві ви­бо­ри де­пу­та­тів но­во­го скла­ду кне­се­ту Із­ра­їлю. При­во­дом для їх­ньо­го про­ве­ден­ня ста­ла по­лі­тич­на кри­за, ви­кли­ка­на за­ко­но­про­ек­том про обо­в’яз­ко­вий при­зов до із­ра­їль­ської ар­мії уль­тра­ор­то­док­саль­них іуде­їв, які до­сі бу­ли звіль­не­ні від служ­би в ар­мії.

Цей привід до розпуску попереднього складу кнесету віддзеркалює історично традиційну проблему політичного життя Ізраїлю.

З’ясо­ву­ємо, як пе­ре­біг ни­ніш­ньої «ати­по­вої» пре­зи­дент­ської гон­ки впли­не на реш­ту по­лі­тич­них про­це­сів. Зок­ре­ма, на ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди.
Не­прос­тий за всі­ма озна­ка­ми пе­рі­од між пер­шим і дру­гим ту­ра­ми пре­зи­дент­ських ви­бо­рів ста­вить пе­ред су­спіль­ством чи­ма­ло за­пи­тань, від­по­ві­ді на біль­шість з яких ми, при­род­но, роз­ра­хо­ву­ємо по­чу­ти піс­ля 21 квіт­ня.
Хо­ча є «до». Де­які з най­більш «оче­вид­них» за­пи­тань, що сто­су­ють­ся ви­бор­чо­го і по­стви­бор­чо­го май­бут­ньо­го кра­їни, Укр­ін­форм по­ста­вив со­бі, а та­кож — не­за­леж­ним екс­пер­там.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».