Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У Львові відбулась одна зі знакових подій року — Безпековий форум-2018. Для участі в ньому прибули визначні аналітики, експерти, політичні діячі України, Європи і США. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На Безпековий форум цьогоріч прибули понад 240 учасників. Подія зібрала 44 авторитетних експертів та фахівців, які приїхали до Львова з ідеями, досвідом та знаннями і готові ділитися ними з українськими колегами задля позитивних змін у молодій державі.

Published in Суспільство

28% опитаних українців вважають, що Європейський Союз може більше тиснути на українську владу в питанні реформ. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, які були презентовані Центром «Нова Європа» на прес-конференції у Києві.

Так, на запитання, що Євросоюз може зробити для прискорення реформ в Україні, 16,5% респондентів відповіли, що ЄС повинен «припинити давати гроші, бо їх розкрадають можновладці», а 16,3% — вважають, що ЄС і уряди держав-членів можуть відкритіше протистояти Росії.

Published in Суспільство
Четвер, 25 Жовтень 2018 20:55

Ласкаво просимо в кандидати!

До офі­цій­но­го стар­ту пе­ред­ви­бор­ної пре­зи­дент­ської кам­па­нії за­ли­шає­ть­ся тро­хи біль­ше двох мі­ся­ців. Від­так це не­впин­не на­бли­жен­ня дає під­ста­ви по­тен­цій­ним кан­ди­да­там на най­ви­щу по­са­ду в дер­жа­ві за­мис­лю­ва­ти­ся про влас­не «пе­ред­ви­бор­не май­бут­нє».

Останнім часом неабияк пожвавилися рухи в передвиборних штабах, навколо основних кандидатів у Президенти і далі групуються сили. Часу до голосування залишається все менше, тому навіть ті, хто до останнього не міг вирішити, до якого ж табору приєднатися, тепер змушені робити вибір.

Published in Суспільство

Українська тенісистка 18-річна Даяна Ястремська стрімко злетіла у рейтингу WTA. Вона піднялася на 66-у позицію після сенсаційної перемоги на турнірі в Гонконзі. 18-річна українка піднялася на 36 місць і встановила свій особистий рекорд. Про це повідомляє сайт WTA.
Еліна Світоліна не втрималася в топ-5 світового рейтингу WTA: її обійшла Кароліна Плішкова, яка дійшла до фіналу турніру в Тяньцзіні. Світоліна минулого тижня вилетіла в чвертьфіналі Гонконгу.

Published in Тенiс

ПІ­ШОВ ІЗ ЖИТ­ТЯ ТРЕ­НЕР, ЯКИЙ СТО­ЯВ У ВИ­ТО­КІВ ЛЕ­ГЕН­ДАР­НО­ГО «ДИ­НА­МО» 70-х

Олег Ба­зи­ле­вич — пос­тать у фут­бо­лі не­ор­ди­нар­на. Він був із про­фе­сор­ської ро­ди­ни, мав блис­ку­чу осві­ту і зов­ніш­ність кі­но­зір­ки, за­хоп­лю­вав­ся жи­во­пи­сом, скульп­ту­рою, те­ат­ром.

Усе, що не зміг реалізувати як гравець (а він, на хвилинку, у складі «Динамо» вигравав чемпіонат і Кубок СРСР), Олег Петрович спробував втілити у своїй тренерській кар’єрі.

Published in Футбол
П'ятниця, 19 Жовтень 2018 13:26

"Синьо-жовта" переможна осінь

ЗБІР­НА УК­РАЇ­НИ ОБІ­ГРА­ЛА ЧЕ­ХІЮ І СТА­ЛА ПЕ­РЕ­МОЖ­ЦЕМ ГРУ­ПИ В ЛІ­ЗІ НА­ЦІЙ

На­ціо­наль­на збір­на Ук­раї­ни до­стро­ко­во пе­ре­мог­ла у сво­їй гру­пі в Лі­зі на­цій і на­ступ­но­го ро­зі­гра­шу вже гра­ти­ме в еліт­но­му ди­ві­зіо­ні.

«Синьо-жовті» обіграли у Харкові Чехію 1:0 завдяки голу Малиновського і стали недосяжними для суперників. Це безумовний успіх команди Андрія Шевченка, яка отримала також перестраховочну можливість зіграти у відбірковому плей-оф на Євро-2020.
Ну це якщо ми провалимо наступного року кваліфікацію Євро-2020 і фінішуємо у групі нижче другого місця. Зважаючи на нинішню гру збірної, дуже не хочеться, аби ми розгубили все набуте.

Published in Футбол
П'ятниця, 19 Жовтень 2018 13:24

Застереження для любителів поспати

До­слі­джен­ня гру­пи, що скла­дає­ть­ся з 16 ти­сяч чо­ло­ві­ків, по­ка­за­ло, що ті з них, хто спить 9 го­дин і біль­ше, по­трап­ля­ють під ве­ли­кий ри­зик діс­та­ти ін­сульт. У них шан­си зрос­та­ють на 71%.

Результати також виявили різницю в тому, що тривалість сну по-різному зачіпає людей різних рас. Так, на темношкірих чоловіків це не впливає.
Дослідники спостерігали за учасниками 45 років і старше протягом шести років. За цей час від інсульту постраждало 460 чоловіків.

Про цю хво­ро­бу го­во­рять не ду­же час­то, адже во­на вва­жає­ть­ся не­смер­тель­ною. Втім, чин­ни­ки, які про­во­ку­ють за­гос­трен­ня цьо­го не­при­єм­но­го за­хво­рю­ван­ня, — стре­со­ві си­ту­ації, шкід­ли­ві звич­ки, ві­рус­но-ін­фек­цій­ні за­хво­рю­ван­ня, не­за­до­віль­на еко­ло­гія, не­зба­лан­со­ва­не хар­чу­ван­ня — ста­ють для укра­їн­ців усе біль­ше ак­ту­аль­ни­ми. До всьо­го остан­нім ча­сом роз­ви­ну­ла­ся тен­ден­ція по­мо­лод­шен­ня псо­рі­азу.
Як­що ра­ні­ше він най­час­ті­ше діа­гнос­ту­вав­ся у ві­ці від 10 до 25 ро­ків, то ни­ні має­мо ба­га­то ви­пад­ків роз­вит­ку псо­рі­азу у па­ці­єн­тів ди­тя­чо­го ві­ку і на­віть пер­шо­го ро­ку жит­тя — від 4 до 12 мі­ся­ців. Тож ця не­ду­га, на жаль, стає, як ба­чи­мо, все більш ак­ту­аль­ною як у сві­ті, так і в Ук­раї­ні.
На на­ше про­хан­ня про цю хво­ро­бу, її при­чи­ни і ме­то­ди бо­роть­би роз­по­вів фа­хі­вець із цієї проб­ле­ми — до­цент ка­фед­ри дер­ма­то­ло­гії, ве­не­ро­ло­гії Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го ме­дич­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Да­ни­ла Га­лиць­ко­го, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, лі­кар ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ка­те­го­рії, го­ло­ва Львів­сько­го об­лас­но­го осе­ред­ку Ук­ра­їн­ської асо­ці­ації псо­рі­азу — Ген­на­дій АС­ЦА­ТУ­РОВ.

П'ятниця, 19 Жовтень 2018 12:36

Приносити радість людям...

Наш сьо­го­дні­шній гість — ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­но­го за­слу­же­но­го ака­де­міч­но­го ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го хо­ру Ук­раї­ни іме­ні Гри­го­рія Ве­рьов­ки, на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Зе­но­вій Ко­рі­нець.
Не­що­дав­но цей сла­вет­ний твор­чий ко­лек­тив від­зна­чив 75-річ­чя з дня за­сну­ван­ня. За цей час він дав де­сят­ки ти­сяч кон­цер­тів — як в Ук­раї­ні, так і за її ме­жа­ми.

Published in Вітальня
П'ятниця, 19 Жовтень 2018 12:29

Двері у майбутнє

В Ін­сти­ту­ті між­на­род­них від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка від­кри­ли но­ву ви­став­ку ві­до­мо­го ук­ра­їн­сько­го ху­дож­ни­ка Юрія На­гул­ка «Код на­ції. 18». На ній пред­став­ле­но де­сят­ки по­ло­тен мит­ця, у кож­но­му з яких міг би по­міс­ти­ти­ся ці­лий світ.

Юрій Нагулко — це унікальний самородок, з якого доля зробила відлюдника — анахорета, подвижника, який цілком присвятив себе духовній творчості. Він створив свою техніку, на все має власний погляд, намагається осягнути глибину будь-якого предмету, про який мовиться.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».