Серпень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пер­ший зма­галь­ний тиж­день Олім­пі­ади в Ріо-де-Жа­ней­ро для ук­ра­їн­ських спортс­ме­нів ми­нає в бо­роть­бі за ме­тал най­ви­що­го ґа­тун­ку, але піс­ля п’я­ти зма­галь­них днів «зо­ло­та» в ак­ти­ві на­ших спів­віт­чиз­ни­ків ще не з’яви­ло­ся. 
Най­ближ­че до зван­ня олім­пій­сько­го чем­піо­на на­бли­зив­ся гім­наст Олег Вер­ня­єв у ба­га­то­бор­стві, але про­ти трі­ум­фу 22-річ­но­го ат­ле­та був япон­ський су­пер­ник Ко­хей Учі­му­ра. 
Ба­га­тьом ук­ра­їн­ським убо­лі­валь­ни­кам зда­ло­ся, що ще й ар­біт­ри де­що за­ни­зи­ли Вер­ня­єву оцін­ку у ви­рі­шаль­ний мо­мент.

Наш гімнаст був серед лідерів ще після першого виду, але на перше місце вийшов за підсумками трьох дисциплін (вільні вправи, кільця, кінь). Четвертим і п’ятим видами були його улюблені опорний стрибок і паралельні бруси, й тут Верняєв зміцнив своє лідерство — отримавши 15,500 і фантастичні 16,100 бала відповідно.

Відмінності у поведінці обох статей починаються на генетичному рівні. Крім розбіжностей у спортивних уподобаннях відзначається також, що чоловіки і жінки вирішують конфлікти у різний спосіб.
Науковці з Гарварда зайнялися вивченням поведінки людей під час занять спортом і виявили суттєву різницю між тим, як це роблять жінки і чоловіки. Для досліджень вони переглянули відеозаписи різних спортивних змагань. Було помічено, що чоловіки витрачають на відновлення мирних стосунків із суперником більше часу, ніж жінки. Це стає підтвердженням припущення, яке свідчить, що чоловічій статі потрібно більше зусиль для вирішення конфлікту у своєму оточенні.

Діти з порушенням режиму сну більш схильні до розвитку депресії та тривожних розладів у пізньому віці, стверджують фахівці університету Хьюстона.
За словами автора дослідження доктора Кендиса Альфано, здоровий сон дуже важливий для психологічного здоров’я дитини. Постійна недостатність сну врешті-решт призводить до розвитку депресії, підвищеної тривожності та появи різних емоційних проблем.
Обмеження кількості сну в дітей у віці від 7 до 11 років впливає на настрій і загальний стан здоров’я дитини. Наприклад, після двох ночей поганого сну діти отримують менше задоволення від улюблених занять, знижується рівень їх активності.

П'ятниця, 12 Серпень 2016 16:25

Є вакцина від хламідіозу!

Канадські вчені розробили перспективний прототип вакцини проти хламідіозу. Перші випробування на мишах пройшли успішно. За результатами дослідження, опублікованими у журналі Vaccine, миші, що пройшли імунізацію, боролися з інфекцією більш ефективно.
Хламідіоз є однією з найбільш поширених у світі інфекцій, що передаються статевим шляхом. Досі ефективної вакцини проти нього не існувало. Фахівці університету Онтаріо дійшли висновку, що піддослідні гризуни після вакцинації назальним спреєм ефективніше справлялися зі збудниками хламідіозу. В організмах вакцинованих тварин спостерігалося зниження темпів пошкодження репродуктивних органів.

До неї ми го­ту­ємо­ся прак­тич­но ці­лий рік. Че­ка­ємо, пла­ну­ємо, сма­ку­ємо, лі­чи­мо дні... Теп­ле мо­ре, зо­ло­тий пляж, лас­ка­ве сон­це... Від­пуст­ка!..
Але ось во­на про­лі­тає, здає­ть­ся, як од­на чу­до­ва не­за­бут­ня мить. По­пе­ре­ду — ро­бо­та, дім, ру­ти­на, за вік­ном — осінь, і бу­ває важ­ко ут­ри­ма­ти­ся від по­хму­рих ду­мок, пе­ре­жи­ти ак­лі­ма­ти­за­цію за­но­во.
Як же піс­ля від­пуст­ки зі­бра­ти фі­зич­ні і мо­раль­ні си­ли, щоб по­ча­ти про­дук­тив­но пра­цю­ва­ти? Про це по­го­во­ри­мо з фа­хів­цем — кан­ди­да­том біо­ло­гіч­них на­ук, до­цен­том Ган­ною Гав­ри­люк.

— Є такий афоризм: «Ніхто так не має потреби у відпустці, як людина, яка щойно з неї вийшла». Зазвичай, повернення з відпустки — це своєрідний стрес, і кожен переносить його порізному. Вихід на роботу тяжким, серйозним стресом, звісно, вважати не можна. Але для багатьох це проблема.

Наш спів­роз­мов­ник — Ана­толь Сте­па­нен­ко, ма­ляр, гра­фік, скульп­тор, фо­то­май­стер, кі­но­ре­жи­сер, га­ле­рист, лі­те­ра­тор, ав­тор пер­фор­ман­сів і не­змін­ний учас­ник між­на­род­но­го і ук­ра­їн­сько­го арт-про­це­су.

Степаненко одночасно виступає і учасником, і автором ідеї художньої виставки. Його величезний творчий доробок — сотні графічних аркушів, що складають нескінченні вигадливі серії, цикли вишуканих постановочних фотографій, просторові об’єкти та інсталяції, перформанси, фільми та авторські тексти. На рахунку митця — персональні виставки в Києві, а також у Базелі, Трієрі, Цюриху, Тбілісі, Кракові, Лодзі.

Published in Вітальня
П'ятниця, 12 Серпень 2016 15:38

«Вірю в силу духу...»

ДО 160-річ­чя ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ІВА­НА ФРАН­КА

Цьо­го ро­ку ми від­зна­ча­ємо 160-річ­­чя від дня на­ро­джен­ня ук­ра­їн­сько­го по­ета, пись­мен­ни­ка, пе­ре­кла­да­ча, уче­но­го, гро­мад­сько­го та по­лі­тич­но­го ді­яча Іва­на Фран­ка.

Видатному українцю була притаманна неперевершена працездатність. Його творчий спадок вимірюється шістьма тисячами творів. За сорок років діяльності Іван Франко надрукував понад 220 окремих видань.
У пролозі до своєї визначної поеми «Мойсей» (1905) Іван Франко навів слова, які надихали його впродовж усього життя: «Вірю в силу духу...» На виставці під такою назвою, яка нещодавно відкрилась у Музеї книги і друкарства України, експонується не тільки перше видання цього твору, а й інші рідкісні прижиттєві видання.

Published in Культура
П'ятниця, 12 Серпень 2016 15:25

Історія про смертельну пристрасть

У На­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки від­бу­ла­ся прем’­єра ви­ста­ви «Вид з мос­ту» за од­нією з кра­щих п’єс Ар­ту­ра Міл­ле­ра, яко­го на­зи­ва­ють аме­ри­кан­ським Шек­спі­ром.

Основою для п’єси стала реальна історія, що трапилася в одному з італійських кварталів Брукліна (НьюЙорк) у п’ятдесяті роки минулого століття.
Це вже четверта режисерська робота актора театру Кирила Кашлікова. Його попередня постановка «Ромео і Джульєтта» стала помітним явищем у культурномистецькому житті столиці і відразу здобула прихильність глядачів різних поколінь. Напевне, нова вистава теж сподобається багатьом театралам.

Published in Культура

Не­що­дав­ні сен­са­цій­ні зна­хід­ки ар­хео­ло­гів на Пол­тав­щи­ні зму­си­ли там­теш­нє об­лас­не ке­рів­ниц­тво де­що по-ін­шо­му по­гля­ну­ти на на­уку, фі­нан­со­ву під­трим­ку якої, як ба­га­тьом здає­ть­ся ни­ні, мож­на бу­ло б від­клас­ти до кра­щих ча­сів. 
При­най­мні, за умов хро­ніч­но­го бра­ку кош­тів на під­трим­ку на­віть най­важ­ли­ві­ших со­ці­аль­них про­грам не ста­ви­ти її в пер­шо­ряд­ну чер­гу на пов­но­цін­не фі­нан­су­ван­ня.

Скіфське золото сипалося просто в руки...
Цими днями на Полтавщині, і не тільки, на повний голос заговорили про сенсаційні знахідки археологів, котрі знову підтвердили невичерпні можливості для науковців всесвітньо відомого Більського городища, що поряд із селищем Більськ на території Котелевського району Полтавської області.

Published in Регіони

НАЦІОНАЛЬНОМУ КОСМІЧНОМУ ЦЕНТРУ — 20 РОКІВ

Сьо­го­дні, 12 серп­ня, ви­пов­нює­ть­ся рів­но 20 ро­ків від­то­ді, як в Ук­раї­ні бу­ло ут­во­ре­но На­ціо­наль­ний центр управ­лін­ня та ви­про­бу­вань кос­міч­них за­со­бів (НЦУВКЗ).

Багатогранна плідна діяльність цього центру, розташованого неподалік Євпаторії, була у березні 2014 року перервана внаслідок окупації російськими військами українського Криму та наступної його протиправної анексії Росією.
Серед різноманітних об’єктів на Кримському півострові, захоплених навесні 2014-го російськими агресорами, опинився і великий комплекс НЦУВКЗ, котрий, як стало відомо, потрапив у підпорядкування військово-космічних сил Російської Федерації.
Тож Україні вимушено довелося відтворювати втрачені структури Національного центру управління та випробувань космічних засобів уже на материковій частині нашої держави.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».