№ 42 (24037)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Світ ікебани

Кияни і гості столиці змогли долучитися до унікального явища японської культури — мистецтва ікебани. Музей Ханенків спільно з Посольством Японії в Україні та Школою ікебани Ікенобо підготував виставку, на відкритті якої можна було стати свідком створення чудових квіткових композицій.
Їх дарувала і пояснювала зміст визнана майстриня з Японії Ямада Мідорі. Володарка титулу «Живе надбання нації», кавалер «Ордена рубінової зірки із золотими та срібними променями», вона очолює філію Інституту ікебани Ікенобо на теренах СНД. Другою почесною учасницею виставки стала професорка ікебани Анжела Лобастов із Молдови. Вона була першою іноземкою, яку запросили до Японії на професорський конкурс, що впродовж 300 років проводився виключно серед японців.
Крім цього, на виставці в Музеї Ханенків були представлені й твори київських викладачів та студентів школи ікебани. Київське відділення Школи ікебани Ікенобо існує з 1999 року. Спершу як курси при Посольстві Японії в Україні, а потім в Українсько-японському центрі НТУУ «КПІ». Кожного разу виставки майстрів школи Ікенобо стають святом для відвідувачів Музею Ханенків.

Published in Культура
П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Таємниці Андріївського узвозу

Немає нічого більш непередбачуваного, ніж звичайне людське життя. Інколи прораховуєш усі, навіть найменш правдоподібні варіанти. Але в реальності все трапляється зовсім не так.
Очевидно, однією з найцікавіших особливостей людського існування є те, що його неможливо запрограмувати. Принаймні такі думки виникають під час перегляду вистави «Вернісаж на Андріївському», якою Київський академічний драматичний театр на Подолі відкрив свій новий театральний сезон.
Кожна нова робота народного артиста України, художнього керівника театру Віталія Малахова — новий творчий експеримент. Цього разу митця зацікавило одне з найзагадковіших місць не тільки Києва, але й усієї України — Андріївський узвіз. Чому?
«Андріївський узвіз цікавив нас завжди. По-перше, приміщення нашого театру перебуває на узвозі, і всі досягнення колективу я багато в чому відношу до енергетики його місця перебування.

Published in Культура
П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Навіть один рік – поважний вік

Рік то­му На­ціо­наль­ною опе­ре­тою Ук­раї­ни був ство­ре­ний Мис­тець­ко-кон­церт­ний центр іме­ні Іва­на Коз­лов­сько­го. Дня­ми він гос­тин­но за­про­сив ша­ну­валь­ни­ків му­зич­но­го мис­тец­тва на від­крит­тя сво­го дру­го­го се­зо­ну.

«Ми переживемо всі війни та незгоди, бо і у Івана Козловського вистачило історичних подій на все життя. Він пережив падіння двох імперій, революції та війни, а після війни, у страшні сталінські часи спромігся на власні кошти побудувати дітям музичну школу в рідному селі — Мар’янівці. І збулася мрія його життя — співати разом із хором Мар’янівської школи на великій сцені!» — наголосила керівник Центру Козловського Тетяна Зозуля.
Серед новинок сезону, який буде приурочений до 115-річчя від дня народження Івана Семеновича, можна буде відвідати фортепіанні вечори, вокальні проекти, що познайомлять публіку з творчістю сучасних вітчизняних виконавців, художні виставки, камерні концерти, танцювальні вечори, благодійні заходи.

Published in Культура
П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Гори все синім полум'ям,

або ЧОМУ РОЗТЯГНУВСЯ В ЧАСІ ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОЖЕЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ПОЛТАВЩИНІ?

З по­чат­ку 2014 ро­ку на Пол­тав­щи­ні за­фік­со­ва­но май­же пів­то­ри ти­ся­чі по­жеж, що на 15% біль­ше, ніж то­рік. У вог­ні за­ги­ну­ла 51 лю­ди­на та ще 48 діс­та­ли сер­йоз­ні трав­ми. Осо­бли­вий ря­док у ста­тис­ти­ці вог­не­бор­ців по­сі­да­ють да­ні про по­же­жі в сільсь­кій міс­це­во­сті, ку­ди бран­дмей­сте­рам діс­та­ва­ти­ся знач­но склад­ні­ше. То­му не див­но, що кіль­кість по­жеж, за­гиб­лих у них се­лян та ма­те­рі­аль­ні збит­ки від ли­ха по­міт­но біль­ші, ніж у міс­тах...

Історія з довгою бородою
Чому червоний півень практично безперешкодно гуляє селами Полтавщини? Відповідь на поверхні — пожежі на селі нікому гасити. Найближчі підрозділи вогнеборців дислокуються у райцентрах за 40–50 кілометрів від сільських населених пунктів. Тому фактор часу відіграє свою фатальну роль: поки вогнеборці доїдуть далеко не кращими дорогами до села, де зайнявся будинок, їм часто залишається лише зафіксувати НП та пролити воду про всяк випадок на головешки, які ще тліють...

Published in Проблема

У хо­ді ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції, яка три­ває на схо­ді кра­їни, ба­га­то вій­сь­ко­во­служ­бов­ців Зброй­них Сил Ук­раї­ни за­зна­ють по­ра­нень і по­тре­бу­ють не­гай­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги. Ни­ні на лі­ку­ван­ні у вій­сь­ко­во-ме­дич­них за­кла­дах Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни пе­ре­бу­ва­ють сот­ні сол­да­тів та офі­це­рів ЗС.
Чи за­без­пе­че­ні вій­сь­ко­ві ме­ди­ки, які зараз воюють на сході, усім не­об­хід­ним для на­дан­ня осо­бо­во­му скла­ду своє­час­ної і ефек­тив­ної до­по­мо­ги? Чи не до­во­дить­ся по­ра­не­ним, які ни­ні лі­кую­ть­ся у вій­сь­ко­во-ме­дич­них за­кла­дах МО Ук­раї­ни, ку­пу­ва­ти лі­ки влас­ним кош­том?
На ці та ін­ші, не менш зло­бо­ден­ні за­пи­тан­ня, «ДУ» по­про­си­ла від­по­віс­ти ди­рек­то­ра Вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го де­пар­та­мен­ту Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни, пол­ков­ни­ка ме­дич­ної служ­би, за­слу­же­но­го пра­ців­ни­ка охо­ро­ни здо­ров’я Ук­раї­ни Ві­та­лія Ан­дро­на­тія.

Published in Військо
П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Коли заживемо по-новому?

В Ук­раї­ні по­ча­ло­ся гро­мад­ське об­го­во­рен­ня Стра­те­гії ре­форм-2020, за­про­по­но­ва­них Гла­вою дер­жа­ви Пет­ром По­ро­шен­ком. Во­на вклю­чає аж по­над 60 ре­форм, ві­сім з яких ви­зна­но пер­шо­чер­го­ви­ми. Це — ан­ти­ко­руп­цій­на, су­до­ва, по­дат­ко­ва, ме­дич­на, де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди, де­ре­гу­ля­ції під­при­єм­ниц­тва, ре­фор­ма пра­во­охо­рон­ної сис­те­ми, на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни.

Визначено конкретні індикатори, за якими буде вимірюватись успішність чи неуспішність виконання програми реформ. Перший індикатор — збільшення тривалості життя громадян України на три роки. Нині українці в середньому живуть трохи більше 69 років. Це — найгірший показник в Європі і другий найгірший серед держав колишнього Радянського Союзу після Таджикистану. Цей інтегральний показник вимагає насамперед змін у сфері охорони здоров’я, а також зниження рівня злочинності, підвищення добробуту громадян.

Published in Економіка

Протягом січня–вересня нинішнього року послугами Державної служби зайнятості України скористалося 1,1 млн безробітних, повідомляє прес-служба Державного центру зайнятості.
У січні–вересні 2014 р. за направленням Державної служби зайнятості було працевлаштовано 384,8 тис. осіб із числа зареєстрованих безробітних. Крім того, за сприяння служби зайнятості роботу отримали 176,7 тис. осіб із числа інших категорій громадян (особи, які навчаються, бажають змінити роботу, пенсіонери тощо).
Кількість працевлаштованих безробітних із числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні з працевлаштування (батьки, які мають дітей віком до шести років, випускники навчальних закладів, діти-сироти, люди з інвалідністю), становила 97,1 тис.
Завдяки одержанню одноразової допомоги по безробіттю чисельність безробітних, які започаткували власну справу, зросла з 11,3 тис. осіб у січні–вересні 2013 р. до 13,5 тис. осіб у січні–вересні 2014 р.

«Від­сьо­го­дні уряд по­га­шає бор­го­ві зо­бов’язан­ня міст, райо­нів, сіл за жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги, в то­му чис­лі за при­род­ний газ, то­му що тре­ба го­ту­ва­ти­ся до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну», — по­ві­до­мив Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Ар­се­ній Яце­нюк на за­сі­дан­ні уря­ду 8 жовт­ня.

«Уряд із сьогоднішнього дня розпочинає безпрецедентне погашення боргів за спожиті енергоносії по всій території України і виділяє 7,3 мільярда гривень місцевим бюджетам на погашення їхньої заборгованості за житлово-комунальні послуги», — заявив Прем’єр-міністр України.
Він додав, що 7 жовтня було ухвалене рішення відповідного профільного комітету і затверджено рішення уряду України.
Арсеній Яценюк нагадав, що згідно з постановою уряду, якщо протягом трьох днів іде зменшення температур нижче певного рівня, органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону: «Для цього рішення їм потрібне Міністерство енергетики і вугільної промисловості та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ».

В опалювальний період у квартирах українців температура буде не нижчою за 18°С.
Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Білоусов, повідомляє прес-служба Мінрегіону.
«Установлений температурний режим у квартирах — не нижче 18°С тепла. І ми сподіваємося, що всі ті заходи, які уряд вжив для економії газу і сталого проходження опалювального періоду, дозволять забезпечити потрібний температурний режим», — наголосив Андрій Білоусов.
Він запевнив, що опалювальний період розпочнеться 1 листопада, а якщо різко похолодає, то тепло зможуть дати й раніше.
Укр­ін­форм

П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Сланці приходять на допомогу

Ці­на на наф­ту зни­жує­ть­ся — остан­нім ча­сом во­на ста­ла ниж­че 90 до­ла­рів за ба­рель, бо у сві­ті ду­же по­віль­но рос­те по­пит на цей енер­го­но­сій, а од­но­час­но рос­туть йо­го по­став­ки.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінило, що у цьому році попит світу на нафту зросте тільки на 150 тисяч барелів на день, тим часом її видобуток із родовищ поза межами картелю ОПЕК підніметься аж на 1,6 мільйона барелів на день. У наступному році, на думку МЕА, попит на нафту зросте на 1,2 мільйона барелів щоденно — менше, ніж досі прогнозувалось. А одночасно видобуток із родовищ з-поза меж ОПЕК підніметься на 1,3 мільйона барелів щоденно.
Левову частку цих додаткових поставок чорного золота забезпечує експлуатація родовищ американських сланців.
Наприкінці минулого десятиріччя енергетична галузь у світі пережила струс, коли виявилося, що американські нафтовики здійснили перелом у видобутку газу зі сланцевих родовищ.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».