Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Вересень 28, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

8 лип­ня 2019 ро­ку у Ки­єві від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня Ра­ди асо­ці­ації Ук­раї­на — Єв­ро­пей­ський Со­юз на ви­що­му рів­ні. У про­це­сі під­го­тов­ки…
7 липня 2019 року у Греції відбулися позачергові парламентські вибори. Приводом для їхнього проведення став «македонський казус». Наприкінці січня грецький…
На са­мі­ті «ве­ли­кої два­дцят­ки» в Оса­ці від­бу­ла­ся фор­маль­на зу­стріч пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па і ки­тай­сько­го лі­де­ра Сі Цзінь­пі­на. То­ді зда­ва­ло­ся,…
Після тривалої дискусії щодо розподілу ключових посад в Європейському Союзі вдалося домовитися щодо персоналій на чолі європейської бюрократії. Напередодні травневих…
Дня­ми вій­сь­ко­во-мор­ський флот Ве­ли­кої Бри­та­нії пе­ре­хо­пив у Гіб­рал­тар­ській про­то­ці іран­ський наф­то­на­лив­ний тан­кер під па­нам­ським пра­по­ром, який ішов із ван­та­жем наф­ти…
У не­ве­лич­ко­му фран­цузь­ко­му міс­теч­ку Бань­йоль, що в Нор­ман­дії, є ві­до­мі баль­нео­ло­гіч­ні ку­рор­ти. До них упро­довж ро­ку з’їжд­жає­ть­ся в де­сят­ки ра­зів…
З Фран­ції в Ук­раї­ну по­вер­ну­ла­ся де­ле­га­ція дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов», яка бра­ла участь у Paris Air Show-2019 — між­на­род­но­му авіа­кос­міч­но­му са­ло­ні…
Уряд Ін­до­не­зії хо­че пе­ре­нес­ти сто­ли­цю з Джа­кар­ти в ін­ше, ще не­ві­до­ме міс­то, оче­вид­но на ін­шо­му ос­тро­ві, ніж Ява. Йдеть­ся про…
Яким мо­же бу­ти май­бут­нє «по­ле бит­ви» в ши­ро­ко­му зна­чен­ні цьо­го сло­ва, не тіль­ки як по­ле фі­зич­но­го пов­но­масш­таб­но­го про­ти­сто­ян­ня, але їх…
Піс­ля са­мі­ту кра­їн «ве­ли­кої двад­цят­ки» в япон­ській Оса­ці, а та­кож зу­стрі­чі До­наль­да Трам­па і Кім Чен Ина ува­га сві­то­вих за­со­бів…
Пер­ший ві­зит за ме­жі Єв­ро­пи Пре­зи­дент Ук­раї­ни Воло­ди­мир Зе­лен­ський 1–3 лип­ня 2019 ро­ку здійс­нив до Ка­на­ди. Графік візиту виявився насиченим.…
Ту­рець­кий пре­зи­дент Ре­джеп Ер­до­ган по­втор­но про­грав ви­бо­ри ме­ра Стам­бу­ла. Пер­ша та­ка не­вда­ча йо­го спіт­ка­ла ще у квіт­ні, ко­ли меш­кан­ці най­біль­шо­го…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».