Освіта
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Серпень 14, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Липень 2015 20:19

Лідер аграрної освіти

Rate this item
(0 votes)

Це — Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний тех­ніч­ний уні­вер­си­тет сіль­сько­го гос­по­дар­ства іме­ні Пет­ра Ва­си­лен­ка— єди­ний про­від­ний ВНЗ в Ук­раї­ні ін­же­нер­но-тех­ніч­но­го сіль­сько­гос­по­дар­сько­го про­фі­лю чет­вер­то­го рів­ня ак­ре­ди­та­ції. У цьо­му ро­ці вуз від­зна­чає юві­лей — 85-річ­чя від дня за­сну­ван­ня. В уні­вер­си­тет­сько­му му­зеї на чіль­но­му міс­ці — пор­тре­ти ко­лиш­ніх ке­рів­ни­ків ВНЗ, до­клад­но роз­по­ві­дає­ть­ся про їх­ню ді­яль­ність. Ни­ніш­ній мо­ло­дий рек­тор ву­зу, за­слу­же­ний пра­ців­ник осві­ти Ук­раї­ни, док­тор тех­ніч­них на­ук, про­фе­сор, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії аг­рар­них на­ук Ук­раї­ни Лео­нід Ті­щен­ко і йо­го коман­да час­то на­га­ду­ють сту­ден­там: «Во­ни, себ­то фун­да­то­ри ву­зу, бу­ли пер­ши­ми, ми — їх по­слі­дов­ни­ки, має­мо зро­би­ти знач­но біль­ше і кра­ще».

І роблять. За незалежним рейтингом України ТОП-200 серед 23 аграрних вузів країни університет посідає друге місце. І в Харківському вузівському центрі (другий після Києва), де успішно функціонують 32 солідних широкопрофільних навчальних заклади, університет на видноті. Ще у вересні 2013 року ХНТУСГ підписав Велику хартію університетів у м. Болоньї (Італія) і вступив до спілки кращих вишів Європи та світу.
З 2011 року в університеті запроваджена і використовується система управління якістю, яка відповідає міжнародним стандартам, успішно працюють всесвітньо відомі наукові школи, розробки й досягнення яких спрямовані на інноваційну діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва, нових технологій. Тут успішно працює єдиний в Україні Центр соціологічних досліджень села, котрий має плідні зв’язки з Гарвардським університетом (США). Щорічно видається консультативна збірка «Харківський фермер». Знані також благодійні фонди України «Інженерні кадри села» і «Соціальний розвиток села».
У 1996 році за рішенням Всесвітньої організації ЮНЕСКО в університеті вперше в Україні створено кафедру «Філософія людського спілкування», яка поглиблює взаємодію світових культур. Діяльність кафедри ЮНЕСКО спрямована на практичну реалізацію та поширення нових напрямків і підходів у дослідженні передумов людського спілкування. Гарно також зарекомендував себе Культурно-освітній німецький центр («Дойчес Центрум»).
Місією вузу є просвітництво, формування сфер нових знань, свобода в їх одержанні, генерація соціальних і суспільно значущих ініціатив, пошук і реалізація інтеграційних форм інноваційної діяльності аграрної освіти, науки і виробництва, а також виховання на загальнолюдських цінностях успішної, конкурентоздатної освіченої особистості, забезпечення високопрофесійною випереджаючою освітою не тільки громадян України, а й іноземців.
Вузівськими вченими вперше в Україні розроблено і впроваджено у виробництво сімейство вібраційних машин, комплексну систему оцінки якості біоматеріалу, технологію первинної обробки вовни з використанням ультразвуку та електромагнітних полів, лазерні технології в АПК, систему для очищення і зневоднення дизельного палива, комплекс машин для внесення добрив одночасно з поливом, комп’ютерну інформаційну програму комплектування та оптимізації машинно-тракторного парку, технологічні карти для вирощування 80 видів сільськогосподарських культур.
— Проблема енергоносіїв і донині залишається чи не найгострішою для України, — підкреслює ректор. — Особливо це відчутно в аграрному секторі, де споживається значна частина світлих енергоносіїв. Як подолати кризу, раціональніше використовувати наявні енергоресурси? Шляхи енергозбереження базуються на наукових висновках, комплексних науково-дослідних роботах, виконаних у нашому вузі. Пропонується впровадження науково обґрунтованої системи ґрунтозахисного контурно-меліоративного землеробства. Її реалізація забезпечить зменшення ріллі з 33,3 млн га до майже 28. Це дасть можливість різко знизити темпи змиву гумусу, засіяти еродовані площі багаторічними травами.
Якщо нині на цих землях витрачається в середньому 140 кг/га пального, то при вирощуванні багаторічних трав для постійного залуження витрати пального знизяться до 60 кг/га. Свого часу енергетичну кризу пережили й інші країни, зокрема європейські. Думаю, що і нам удасться зняти гостроту надто болючої сьогодні проблеми, адже тільки за рахунок здійснення намічених інженерно-технічних заходів ХНТУСГ можна добитися зменшення витрат енергії у сільськогосподарському виробництві на 25–40% при нинішньому рівні одержання продукції полів і ферм.
— Наш університет — доволі сильна навчально-виховна структура, — веде далі Леонід Миколайович. — До його складу входять шість навчально-наукових та два науково-дослідних інститути, факультет по роботі з іноземними громадянами, коледж переробної і харчової промисловості, Вовчанський технікум сільськогосподарського профілю. Матеріально-технічна база університету постійно модернізується і оновлюється. Створено сучасні спеціалізовані галузеві та проблемні науково-дослідні лабораторії, комп’ютерні центри та класи, електронну читальну залу. У цьому році вуз нагороджено дипломом «Найсоціальніший ВНЗ України».
Студенти університету — неодноразові переможці всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів, проходять практику на кращих підприємствах України, стажуються і продовжують навчання в США, Великій Британії, Німеччині, Данії, Франції, Нідерландах, Польші, Швейцарії, Швеції, Австрії, Чехії, Фінляндії. В університеті культивується 14 видів спорту, підготовлено два заслужених майстри спорту, 16 майстрів спорту міжнародного класу, понад 200 майстрів спорту. Серед спортсменів — олімпійський чемпіон з велоспорту Валерій Мовчан, 32 переможці чемпіонатів світу, Європи, кілька десятків чемпіонів і призерів України.
— Випускники — наша гордість, — наголошує ректор. — За 85 років підготовлено понад 50 тисяч талановитих, енергійних молодих людей, які отримали путівку в життя, з честю і гідністю несуть добре ім’я випускника ХІМЕСГ-ХНТУСГ, продовжують чудові традиції, закладені попередніми поколіннями. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». На 28 кафедрах університету добре трудяться 370 викладачів, з них 63 — доктори наук, професори, 201 кандидат наук.
Гордість університету — всесвітньо відомі наукові школи, розробки й досягнення яких спрямовані на інноваційну діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва, нових технологій. Тон у навчально-виховному процесі задають 29 академіків і членів-кореспондентів різних академій наук, 13 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти України.
Щороку на міжнародних виставках «Агро» в номінації «Наука» університет нагороджується дипломами і золотими медалями. Методологічним підґрунтям підвищення ефективності навчального процесу є впровадження новацій Болонського вузу, згідно з якими ще в 1990 році університет уперше в Україні ініціював і впровадив у життя реформацію інженерної освіти.
Однією з тенденцій сучасного світу є інтеграція в економіці, культурі, науці і особливо освіті. Остання базується на феномені академічної мобільності, інтенсивному обміні студентами, аспірантами, стажистами. Характерна і визначальна особливість університету — чимало факультетів очолюють колишні випускники — справжні патріоти вузу, які прагнуть підняти його на вищий рівень. Так, декан одного з найпрестижніших факультетів менеджменту, професор Г. Є. Мазнєв — переможець обласного конкурсу «Кращий декан факультету». Нині він переймається організацією міжнародних науково-практичних конференцій з економіки АПК (їх уже проведено кілька), в яких беруть участь сотні вчених не тільки з України, а й із СНД, США, Німеччини, інших країн.
Симпатична, цікава і мудра людина — декан єдиного в Україні факультету агротехсервісу професор О. А. Науменко. Він — один із головних ініціаторів і організаторів проведення міжнародної співдружності студентів. Керівництво вузу докладає максимум зусиль, аби випускники не тільки отримали гарну спеціальність, а й влаштувалися на престижні роботи. Чимало їх добре зарекомендували себе в АПК країни. І на Харківщині вони на видноті. Так, П. Клімов багато років очолював обласну інспекцію Держсільгосптехнагляду, В. Кулик зарекомендував себе успішним головою райдержадміністрації на Чугуївщині, нині — відомий бізнесмен.
Завдяки запровадженому інструментарію сертифікованої інноваційної системи розвитку університет рік у рік удосконалює якість підготовки фахівців, розширює наукові дослідження, імплементує положення нового Закону України «Про вищу освіту» і впевнено йде до нових звершень.
Віталій СТЕГНІЙ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».